(17.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Jinak si myslím, že tak jak se to vlastně odehrává, tak v oblasti vakcinace se děje docela slušný obchod, a podle mého názoru není žádný důvod, aby krajské hygienické stanice vlastně přišly takovýmto rozhodnutím o činnost, která je jim stanovena ze zákona, která byla efektivní, která fungovala bezproblémově.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni Juráskovou, aby reagovala na toto vystoupení pana poslance Hovorky.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy a pánové, já možná na začátku shrnu jen důvody, proč očkování proti pneumokoku. Jinak předpokládám, že téma distribuce vakcíny může být jedno z témat, které budeme projednávat na semináři, protože to k sobě patří.

Očkování patří ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky mezi pravidelná očkování, která se provádějí jednak u dětí do pěti let věku, které mají stanovené zdravotní indikace, a jednak u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronických nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem, a dále u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Tato očkování jsou povinná.

Očkovací látky na pravidelná očkování jsou obecně hrazeny ze státního rozpočtu. S účinností od 1. ledna 2010 byla novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění mezi ze zdravotního pojištění hrazené očkovací látky zařazena i vakcína proti pneumokokovým infekcím u dětských pojištěnců stanoveného věku. Toto očkování není povinné, pokud nezahrnuje skupinu dětí ve věku do pěti let, které mají stanovené zdravotní indikace.

K vámi uváděnému rozporu v zákoně však musím znovu konstatovat to, co jsem uvedla v interpelaci pod pořadovým číslem 9, že vzhledem k tomu, že § 49 zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví, že ze státního rozpočtu se hradí očkovací látky na pravidelná očkování jen v tom případě, kdy se nehradí veřejné zdravotní pojištění, nelze tedy hovořit o rozporu se zákonem.

Zavedením očkování proti pneumokokům Česká republika tak respektuje doporučení Světové zdravotnické organizace. Odhaduje se, že na onemocnění způsobená streptokokem zemře ve světě zhruba jeden milion dětí ve věku do pěti let.

S pochybami některých praktických lékařů pro děti a dorost o jejich finanční zátěži při nastaveném způsobu distribuce vakcíny nelze souhlasit, neboť vstřícný přístup ze strany distributora umožňuje objednání prvních dvou dávek vakcíny v objemu po patnácti dávkách s dobou splatnosti dokonce 180 dnů. Tato nabídka je časově omezena na celé první pololetí roku 2010. V dalším období je splatnost faktur nastavena na 60 dní. Lékaři tak nemusejí do nákupu vakcín investovat své vlastní prostředky, neboť zdravotní pojišťovna jim uhradí očkovací látky do 30 dnů. Příjmem lékaře tedy je jak marže z očkovací látky, tak úhrada od zdravotní pojišťovny za aplikaci vakcíny, celkem zhruba 300 Kč za jednu aplikaci.

Co se týče možnosti vydávání očkovací látky na recept, nebudeme zavádět tento systém. Důvod je jednoduchý - a to je mnou stále zdůrazňovaný chladový řetězec. Nemáme jistotu, zda matka, která přijde do ordinace dětského praktického lékaře, nemá-li lékárnu blízko, bude muset s dítětem do lékárny, a nemáme jistotu, že ji lékaři vrátí zpět v zákonem stanoveném čase, aby nedošlo k poškození vakcíny.

Navíc proběhlo tento týden jednání s pediatrickou společností. Znovu jsme si vysvětlili, jakým způsobem je distribuce vakcíny prováděna, jak je hrazena, jakým způsobem lékaři tento proces mají v ruce. A pokud já mám informace, tak Česká pediatrická společnost s tímto systémem souhlasila. Samozřejmě, že je tam stále požadavek, aby se očkovací látka ne vydávala na recept, ale na žádanku, to je trochu jiný systém. Ale ani na tomto jsme se nedohodli.

Pokud tento požadavek - a vy takovou informaci máte, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího - stále trvá, nezbývá, než jednat s pediatrickou společností. Ale já v tuto chvíli o zavedení této druhé varianty neuvažuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za vysvětlení. Pokud si dobře vzpomínám, tak i zdravotní výbor přijal k této záležitosti usnesení, aby se našlo řešení. Pokud vím, tak praktičtí lékaři pro děti a dorost stále trvají na tom, aby bylo možné dodávat vakcíny i prostřednictvím receptu, to znamená prostřednictvím lékárny. Nakonec právní stanoviska České lékařské komory i České lékárenské komory hovoří jasně.

A pokud se týká toho zásadního, že vlastně přešla veškerá vakcína z krajských hygienických stanic na konsorcium soukromých firem, tak si znovu dovolím zopakovat, že se jedná o porušení platného zákona, protože v tomto zákoně je jasně řečeno, že praktičtí lékaři používají vakcíny, které jsou dodány orgány stání správy, to znamená v tomto případě krajskými hygienickými stanicemi, a toto od 1. 7. 2009 není naplňováno, čili je v tomto případě porušován zákon.

Jinak si myslím, že 258 dětských lékařů, kteří podepsali tu petici, není malý počet a že by ministerstvo mělo najít řešení, které by vyhovovalo. Nevím, proč se takovým způsobem neustále brání tomu, aby mohla být vakcína proplácena i prostřednictvím receptu a vyzvedávat na recept.

Zajištění chladového řetězce. Myslím si, že v některých případech jsou ty požadavky příliš striktní. Ale když se tady objevily problémy s prasečí chřipkou nebo s nedostatkem vakcíny proti tetanu, tak se najednou posunuly i šarže, data na šaržích, i v případě Tamiflu se posunuly šarže. Někdy je prostě požadavek velmi striktní. Tady je obava z toho, že se nedodrží chladový řetězec, jinde to tak striktní není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím paní ministryni.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji za slovo. Já bych krátce zareagovala. Proč Ministerstvo zdravotnictví tak striktně trvá na tom, na čem se s pediatrickou společností dohodlo koncem loňského roku. Já na to neumím odpovědět. My jsme celý systém s pediatry konzultovali, odsouhlasili jsme ho. Ve chvíli, kdy byl od 1. ledna spuštěn, se objevila vlna nevole.

O petici, o které vy hovoříte já vím. Já mám k dispozici podpisy lékařů z jediného, nedá se říci okresu, ale z jediného kraje, z jediné lokality, možná že ji nemám kompletní. Ale to nepovažuji teď za úplně podstatné. Mne jen překvapuje to, že Česká pediatrická společnost, se kterou jsme to domlouvali, pravděpodobně neměla stanovisko nějakým způsobem zkomunikované dovnitř.

Co se týče zdravotního výboru. Máte pravdu, my jsme se tam dohodli na nějakých řešeních. Tento týden vydává Ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn, který řeší překryv v čase, kterým byli pediatři velmi znepokojeni. To je věc, která je velmi důležitá.

A co se týče chladového řetězce a expirace, ten vychází vždy z hodnocení chemického složení konkrétní chemické látky. Tamiflu je extrémně stabilní chemická látka a expirace stanovená původně výrobcem při analýze té chemické látky - bylo konstatováno, že ta chemická látka je stabilní a může být prodloužena. Tam nebylo změkčení pravidel, tam bylo pouze ověření stability té chemické látky. Podobné to bylo i u ostatních prodlužovaných šarží. To není o změkčení pravidel, to si nemůžeme dovolit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, to by bylo asi všechno k tomuto tématu. Končím tedy tuto interpelaci. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Votava svou další interpelaci stáhl, tak mohu nyní požádat paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby přednesla interpelaci k elektrárně Prunéřov, opět na ministra Dusíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, pane premiére, vaše pondělní rozhodnutí předložit po více než roce a půl záměr obnovy uhelné elektrárny Prunéřov k tzv. nezávislému mezinárodnímu posouzení a rozhodnutí ve věci procesu EIA odložit je velmi špatným signálem pro českou veřejnost. V podstatě jste dal totiž najevo dva znepokojující rysy svého rozhodování. Jednak nemáte odvahu rozhodnout a jednak nevěříte kvalitě našich akreditovaných zpracovatelů dokumentací a posudků EIA, potažmo tím dáváte najevo nedůvěru v celý český proces EIA. Jak jsem řekla, je to špatný signál a špatný precedens pro případné další velké projekty, které bude ministerstvo v rámci procesu EIA v následujících letech posuzovat. Pomineme-li jistě nemalé výdaje ze státního rozpočtu, které Ministerstvo životního prostředí za nezávislé mezinárodní posouzení zaplatí, nemůžeme v žádném případě souhlasit s tak závažným vyjádřením nedůvěry našemu národnímu procesu EIA a našich akreditovaných odborníků, které jste svým rozhodnutím o zahraničním přezkoumání procesu učinil.

Vážený pane ministře, žádám vás o vysvětlení vašeho rozhodnutí s ohledem na předložené argumenty. Současně vás žádám o sdělení, jak hodlá Ministerstvo životního prostředí garantovat skutečnou "nezávislost" zpracovatele mezinárodního posouzení, který, jak předpokládám, nebude držitelem platné akreditace našeho Ministerstva životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď prosím pana ministra Dusíka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP