(17.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji, pane předsedo, za vaši neobyčejnou vstřícnost. Velice si jí vážím, moc děkuji.

Vážený pane ministře, obrátili se na mne jako na poslance z regionu Plzeňského kraje zástupci pivovaru Chodovar, Chodová Planá, s prosbou o pomoc. Vzhledem k tomu, že z jejich strany byly zřejmě vyčerpány všechny možnosti komunikace vedoucí k řešení jejich problémů s Ředitelstvím silnic a dálnic a konečně i s Ministerstvem dopravy, využívám tedy svého práva poslance podávat interpelaci.

O co jde? Součástí stavby přeložky I/21 Planá u Mariánských Lázní - Trstenice, což je přivaděč na dálnici D1, má být i provedení podjezdu pod železniční tratí. Ve vzdálenosti cca 1 kilometru od tohoto podjezdu se právě nachází jediný vodní zdroj uvedeného pivovaru. Podjezd má být zahlouben cca 6 metrů pod ustálenou hladinu tohoto vodního zdroje a je tady reálné nebezpečí a obava odvodnění této oblasti, a tedy i ztráty jediného zdroje vody pro tento zmiňovaný pivovar, a to i podle znaleckého posudku. To by znamenalo ohrožení, ne-li uzavření celého provozu. Připomínám, že tento pivovar je významným zaměstnavatelem v Tachovském okrese, který je postižen nebývale velkou nezaměstnaností. To by znamenalo také ztrátu více než sta pracovních míst přímo a dalších několika stovek míst závislých na provozu pivovaru.

Je tedy třeba najít takové řešení, aby k tomuto, co jsem vzpomenul, nedošlo. Obracím se tedy se žádostí o řešení tohoto problému. Možností je více. Potom v dalším vstupu bych vám řekl, jaké možnosti jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím tedy pana ministra nyní o odpověď.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Slovensky) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi zareagovat na interpelaci. Nejprve zhodnotím skutkový stav.

Tohle je poměrně, řekl, technická věc, takže budu trošku techničtější i v odpovědi. Ředitelství silnic a dálnic samozřejmě zadalo hydrogeologický posudek. Jeho cílem bylo právě posouzení možného negativního vlivu na vodní zdroj pro pivovar v Chodové Plané, který leží zhruba 1,2 km od připravované silniční trasy. V závěru posudku bylo konstatováno, že vydatnost ani kvalita by neměla být ovlivněna. Podobný posudek si dal vypracovat i pivovar, kde bylo konstatováno, že se nedá se stoprocentní jistotou zaručit, že by stavba neovlivnila vydatnost a kvalitu zdroje. Realizoval se i třetí posudek, který si vyžádal stavební úřad v Plané, a tento v podstatě též uvedl, že by stavbou přeložky nemělo dojít k ovlivnění vydatnosti ani kvality zdroje vody pro pivovar Chodovar. Závěrem ještě k technické věci. Připravovaná trasa silnice I/21 rovněž neprochází ochranným územím vodního zdroje.

To je jen zhodnocení situace a posudků, protože nebyl jen jeden posudek, byly i další posudky. Na Ministerstvo dopravy se obrátil jednatel pivovaru s touto problematikou. My jsme to nějakým způsobem znovu přehodnotili a rozhodli jsme se na jednání vyhovět námitkám pivovaru Chodovar s tím, že bude realizováno nové setkání skupiny, kde výsledkem bude to, že bude zadána nová studie, která se podívá na možnost jiného vedení trasy. Jak to bylo uvedeno panem poslancem, dosud byla zvažována v podstatě varianta podjezdu pod tratí. Budeme se dívat na možnost varianty vybudovat silnici nadjezdem. Momentálně nejsem schopen říct, jak to dopadne, ale studii budeme připravovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě prosím pana poslance.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já myslím, že je to velice příznivá odpověď. Děkuji za ni. Opravdu mi leží na srdci samozřejmě zaměstnanost na Tachovsku. Tento podnik zaměstnává opravdu poměrně velkou část obyvatel nejenom Chodové Plané, ale samozřejmě celého Tachovska. Na chod pivovaru je napojen i cestovní ruch, takže je to pro nás velice významný provoz, nehledě na to, že pivo máme rádi, samozřejmě.

Chtěl jsem zmínit nějaké další možnosti. Chtěl jsem zmiňovat i změnu trasy. Vidím, že jste dospěli k tomu, že je možné o ní diskutovat, což by asi bylo to nejvýhodnější. Pokud by tomu tak bylo, myslím si, že to naprosto vyřeší tento problém, a moc a moc za to děkuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Děkuji za slovo. Už jen krátká informace. Jednání je 3. 2. ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Chodová Planá, takže pokud byste měl zájem se zúčastnit diskuse, jste vítán. (Poslanec Votava děkuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme a další je interpelace pana poslance Václava Exnera na nepřítomného ministra Petra Šimerku ve věci "konkrétně proti chudobě a sociálnímu vyloučení". Pan poslanec Exner přednese svou interpelaci i vzhledem k nepřítomnosti.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane ministře, rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je to skutečně závažná věc. Téměř 80 mil. Evropanů, tj. více než 15 % obyvatelstva, žije na hranici chudoby nebo pod ní, jeden občan z deseti žije v domácnosti, kde nikdo nepracuje, 8 % Evropanů se nedaří vymanit se z chudoby, třebaže mají práci. ČR tento rok zahájila údajně jako první slavnostně. EU k tomu udělala 21. ledna konferenci v Madridu.

Chtěl bych se vás zeptat, jaké budou konkrétní dopady tohoto roku a jaké konkrétní cíle si v této věci klademe v ČR. EU totiž mluví o tom, že cílem akce je uznat osoby žijící v chudobě za právoplatné, integrovat je, propagovat soudržnější společnost a přimět členské státy k většímu zapojení, ale to jsou tak nekonkrétní cíle, že se obávám, že může rok být úspěšný, i když chudoba vzroste. Žádný cíl, který by mluvil o konkrétním snížení chudoby v jakémkoliv ukazateli. Myslím, že ČR by měla takový cíl mít, a budu jen rád, jestliže mi ho sdělíte a mým prostřednictvím i všem občanům ČR.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byla interpelace, která byla pouze přednesena a dostane se jí odpovědi písemně. A nyní prosím pana poslance Hovorku opět, který bude ještě jednou interpelovat ministryni Juráskovou ve věci očkování proti pneumokokům. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vaše ministerstvo rozhodlo od 1. 7. pod vaším vedením o tom, že se očkovací látky, dodávky a skladování očkovacích látek převede z krajských hygienických stanic na konsorcium soukromých firem Fenix a Avenir. Podrobně jste mi vysvětlila, proč jste tak učinili, takže nemusíte to znovu opakovat. Přečetl jsem si, že to bylo z důvodu zajištění chladového řetězce apod. Chci jenom říct, že stav, který dneska je, je v rozporu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a chci vědět, jak se hodláte vyrovnat s tímto porušováním zákona.

Také jsem se dozvěděl, že se objevují spekulace o rozprodeji chladicího zařízení z krajských hygienických stanic. Chtěl bych vědět, jestli je to pravda, jestli se uvažuje o prodeji chladicích zařízení z těchto hygien.

Pokud se týká očkování proti pneumokokům, v současné době probíhá petiční akce praktických lékařů pro děti a dorost, kteří nesouhlasí s tím, že mají přímo nakupovat vakcíny proti pneumokokům a teprve po zaplacení to mají účtovat zdravotním pojišťovnám. Lékaři požadují, aby byla možnost vydávání těchto vakcín na recept a aby oni nemuseli nakupovat tyto vakcíny. Často je také podsouváno lékařům, že je to vinou poslanců, kteří zavinili při schvalování tzv. Janotova balíčku, že tento stav je takový, jaký je.

Chci, abyste zjednala pořádek, protože podle právních rozborů, které jsem viděl, které připravila Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora, jednoznačně vyplývá ze zákona 48, že Státní ústav pro kontrolu léčiv má stanovit výši úhrady u pneumokokových vakcín. Z toho důvodu vás tedy chci požádat, abyste zajistila nápravu tohoto stavu, aby bylo možné uvedené vakcíny vydávat i na recept. Myslím si, že to jsou dosti vážné věci a že by se ministerstvo k tomu mělo postavit čelem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP