(12.40 hodin)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně. Paní předsedající, dámy a pánové, nebudu opakovat ten dlouhý název celého vládního materiálu, který se týká přistoupení k organizaci EUMETSAT. Chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že umožnila rychlé projednání návrhu v prvním čtení, a též zahraničnímu výboru, který tento návrh projednal a doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací.

EUMETSAT je samostatná mezinárodní organizace vzniklá v roce 1986 a Česká republika by do ní měla vstoupit jako její 25. členský stát. Je to významné zejména k zajištění nepřetržitého toku dat z meteorologických družic, a to nejenom pro krátkodobé předpovědi počasí, ale zejména pro zajištění leteckého provozu a silniční dopravy, krizové štáby a Armádu České republiky.

K 31. prosinci 2009, kdy vypršela platnost dohody o statusu spolupracujícího státu, získáváme data na základě dohody s organizací EUMETSAT i nadále, nicméně brzké ukončení ratifikačního procesu je potřebné mimo jiné z toho důvodu, že plné členství představuje významné podnikatelské příležitosti pro české firmy.

Text dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem a s platným právním řádem České republiky a nevyžaduje další legislativní úpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Exnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 965/1. Vážený pane poslanče Exnere, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor svým usnesením č. 243 ze 4. prosince loňského roku navrhuje souhlasit s usnesením, které navrhla vláda, to znamená souhlasit s ratifikací a s přistoupením k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do této rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci" - a teď se omlouvám, znovu budu číst ten dlouhý název - "Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 146. Táži se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi
/sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr financí Eduard Janota. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Návrh dohody se shoduje se vzorovou smlouvou o podpoře a ochraně investic, která byla schválena usnesením vlády 303. Obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu. Obsahuje rovněž takzvanou harmonizační klauzuli, která zajišťuje soulad této dohody s komunitárním právem, jež náleží výlučně do působnosti Evropské unie. Z těchto důvodů doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s touto dohodou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Daniel Reisiegel. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, Gruzie představuje pro české investory perspektivní oblast podnikání, proto připravovaná dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic zajistí českým investorům smluvněprávní rámec pro realizaci jejich investičních činností a zejména může do určité míry vyvážit rizika spojená s krátkou demokratickou tradicí a s určitou nestabilitou v regionu. Stane se tak důležitým krokem k prohloubení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, a proto doporučuji tuto smlouvu k dalšímu projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám... mám přihlášku, vidím pana poslance Exnera. Vážený pane poslanče Exnere, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, v daném případě jde v zásadě o standardní dohodu ve znění, které už vychází z našeho členství v Evropské unii. Věcné problémy v této smlouvě nevidím. Vzniknout může problém, který v uvozovkách označím jako území Gruzie v souvislosti s vyhlášením samostatnosti Abcházie a Jižní Osetie. Místní vlády těžko budou uznávat tuto dohodu.

Zvláštností je pojetí náhrad škod v článku 4 odstavec 2, ve kterém se strany výslovně zavazují nahradit škody způsobené ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany.

Předkládací zpráva, která byla zpracována krátce po volbách v Gruzii, je pojata neobyčejně politicky, ačkoliv jde o technickou smlouvu. Opozice je i dnes přesvědčena o manipulaci posledních voleb, nejméně nedemokratických postupů v předvolebních kampaních - viz opakované demonstrace v této záležitosti.V rozporu je tvrzení o úspěších v boji s korupcí a skutečností, že i pro investování tam, jak se píše v předkládací zprávě, přetrvává důraz na osobnosti. Proč asi? Vydržování země vyplývá již z upozornění na mezinárodní tendry celé řady nadnárodních institucí nebo z konstatování, že zemědělství, respektive potravinářský průmysl, oba sektory jsou financovány mezinárodní podporou. Snad přece jen nejde o výlučné financování. Skutečnost, že se pro jeden rok 2007 stala Česká republika největším zahraničním investorem v Gruzii, nesvědčí o tom, že by se tam investoři moc hrnuli. Samozřejmě neinvestoval stát.

Předkládací zpráva se ovšem neschvaluje, proto také já navrhuji podporu návrhu ratifikovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Někdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě k tomuto návrhu? Nikdo, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Nikoliv.

 

Rozhodneme tedy o přikázání výboru zahraničnímu v hlasování s pořadovým číslem 147, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 126 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Bod

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné
podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
/sněmovní tisk 911/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr financí pan Eduard Janota. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Já volně navážu. Opět, Česká republika přistoupila k regenociaci této dohody na základě povinnosti článku 307 o založení Evropského společenství, kdy je povinna uvést všechny svoje mezinárodněprávní závazky, do kterých vstoupila před členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem. Za prvé. Za druhé. Sjednáním protokolu se podařilo dosáhnout plné slučitelnosti s komunitárním právem. Prosím vás tedy, nebo doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto protokolem. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP