(12.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Přistupujeme k projednání bodu

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
/sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Rostislav Vondruška, který v tomto případě zastoupí předsedu vlády České republiky. Máte slovo, vážený pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, návrhy na sjednání mezinárodních smluv tohoto druhu jsou připravovány pouze s těmi státy, u kterých vznikla, nebo do budoucnosti lze předpokládat, že vznikne, potřeba výměny utajovaných informací. Současné politické, ekonomické, kulturní i jiné vztahy mezi Českou republikou a Řeckem lze označit za velmi dobré. Oba státy spolupracují v rámci organizací, jako je OSN, NATO, OBSE, Rada Evropy, OECD, WTO nebo MMF. Kvalitativní změnu spolupráce bylo možno zaznamenat zejména po začlenění České republiky do NATO v roce 2009 (?) a také v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Lze se důvodně domnívat, že vzhledem k podobnosti zahraničněpolitických cílů v určitých oblastech a neexistenci třecích ploch ve vzájemných vztazích se spolupráce obou států bude i nadále vyvíjet tímto nastaveným trendem. Lze také předpokládat, že právě z tohoto důvodu bude bilaterální spolupráce v budoucnu vyžadovat výměnu utajovaných informací a sjednání takové smlouvy o výměně a vzájemné ochraně se v tomto kontextu jeví jako výhodné pro obě smluvní strany.

Předkládaná smlouva byla sjednána v souladu se vzorovou směrnicí pro expertní jednání o návrzích smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Při ní byly plně prosazeny zájmy České republiky.

Navrhovaný text je v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky a také s mezinárodními závazky České republiky, včetně práva Evropské unie a bezpečnostních standardů NATO. Smlouva také reflektuje obecně uznávané principy a uzance mezinárodního práva.

Byla podepsána v Praze 14. května loňského roku ředitelem NBÚ Ing. Dušanem Navrátilem a ředitelem Joint Intelligence Division panem Konstantinem Petrulasem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Františka Novosada, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 867/1. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, usnesení zahraničního výboru ze 43. schůze konané dne 11. listopadu 2009 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací, sněmovní tisk 867:

Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila, zpravodajské zprávě poslance Františka Novosada a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení, navrženém zahraničním výborem. Ještě jednou vám usnesení přečtu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 141 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti?

Z přihlášených 128 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze
/sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Eduard Janota. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já celý ten okruh smluv vezmu poměrně zkráceně. Jedná se o stejný typ smluv, jen jsou tam drobné rozdíly; když tak na ně upozorním.

Tento protokol harmonizuje dohodu o ochraně investic s Uruguayí z roku 1996, se závazky, které pro nás vyplývají z členství v Evropské unii, speciálně z článku 307. Předložený protokol obsahuje harmonizační klauzule odsouhlasené Evropskou komisí, zajišťuje plný soulad dohody s Uruguayí s komunitárním právem. Protokol bude platný po dobu platnosti dohody o ochraně investic z roku 1996.

Dámy a pánové, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací předloženého protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního a rozpočtového výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 868/1 a 868/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Daniel Reisiegel. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, zahraniční výbor se daným protokolem zabýval na své 43. schůzi dne 11. listopadu 2009 a přijal usnesení číslo 232, kterým zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 15. května 2009 v Praze.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Usnesení rozpočtového výboru je identické. Přeje si nás pan poslanec Braný seznámit s tímto usnesením? Nikoliv. Můžeme otevřít rozpravu. Do této rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 15. května 2009 v Praze."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 142 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti návrhu nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Postoupíme k bodu

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti
Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Eduard Janota. Pane ministře, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP