(12.10 hodin)
(pokračuje Bičík)

Tedy - k tomu návrhu. Body 1 a 6 nebo 1, 6 a 20 jsou legislativně technického charakteru. Totéž se týká bodu 18 mého návrhu, ovšem ve vztahu k doporučení výboru. Bod 19 řeší otázky, o kterých jsem hovořil. Ostatní návrhy jsou velmi srozumitelné.

Vzhledem k vstřícnosti předkladatele, k jeho ochotě posoudit společně všechny předložené návrhy ještě před třetím čtením, nechci do podrobností zacházet. Věřím, že optimální cestu dalšího postupu před třetím čtením společně najdeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Pleva přednese své návrhy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jistě jste mnozí slyšeli o neblahém stavu výchov na našich základních školách, nejenom výtvarné, ale především hudební výchovy. Je to možná také způsobeno tím, že kvalifikace, kterou zakládá tento zákon, požaduje vysokoškolské vzdělání na pedagogické fakultě. A možná víte, že učitelé hudebních výchov toto nemají jako svůj první obor. Studují především nějaký jiný obor a toto je ten obor druhý. A možná také proto jejich výkony v hudební výchově nejsou úplně výborné.

Někteří ředitelé řešili tento problém tím, že zaměstnávali na částečný úvazek právě jen na hudební výchovu konzervatoristy. A tam, kde jsem se seznámil s touto praxí, se velmi osvědčila. Děti, pokud je skutečně vyučoval aktivní hudebník, který uměl výborně zahrát na nějaký hudební nástroj, to přivedlo k většímu zaujetí pro hudbu. Toto bohužel zákon neumožňuje a konzervatorista, přestože může učit na základní umělecké škole, na střední škole, na vysoké škole, nemůže učit na základní škole.

Já nechci, aby tam vyučoval matematiku nebo angličtinu, ale předkládám pozměňovací návrh, aby absolvent vyššího odborného vzdělání konzervatoře mohl učit hudební výchovu i na druhém stupni základní školy. Vím, že u prvního stupně základní školy, kde se pracuje s velmi malými dětmi, je potřeba speciálních pedagogických dovedností, ale myslím, že na druhém stupni základní školy, kde se má hudebnost a muzikálnost dětí rozvíjet, by tato úprava byla vhodná. Ničemu by neublížila, spíše pomohla.

Nyní poslyšte konkrétní pozměňovací návrh: Vkládá se nový bod 16, který zní: "16. Do § 8 se vkládá nový odstavec 3, který zní: 3. Učitel druhého stupně základní školy, který vyučuje hudební výchovu, získává odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 písm. a) až e) a také vyšším odborným vzděláním získaným ukončením šestiletého vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře." Ostatní body se přeznačí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče Plevo. Nyní má slovo paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne. Vážení kolegové, já budu velice stručná. V úterý vám byl na lavice rozdán pozměňovací návrh k tisku 746 podepsaný Přemyslem Rabasem. Já se k tomuto návrhu připojuji. Je to návrh, který se týká registru vysokoškolských profesorů, docentů a garantů za jednotlivá odvětví při vzdělávání na vysokých školách. Budu ráda, když tento návrh při projednávání ve třetím čtení podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Zelenková, zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já přispěla do odborné rozpravy tím, že se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl též rozdán na lavice a který byl mnou podepsán. Tento pozměňovací návrh se týká přesčasových hodin, takzvaných přesčasových hodin, pedagogických pracovníků, které stávající zákon neřešil uspokojivým způsobem, a to tak, že za určitých okolností nemohl být pedagogický pracovník ohodnocen za přímou pedagogickou činnost adekvátním způsobem. Tento pozměňovací návrh by měl tento stav napravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní poslankyně. Ještě někdo si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k bloku mezinárodních smluv. První z nich je

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém
fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu
č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového
fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu
/sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr financí, pan Eduard Janota. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, byl jsem požádán, abych tento blok, který je předmětem jednání, pokud možno urychlil, takže se budu snažit.

Co se týče dohody o Mezinárodním měnovém fondu, tak tato změna, o které dnes jednáme, se týká reformy kvót a rozšíření investičního mandátu měnového fondu. Přijetí změn dohody o Mezinárodním měnovém fondu má z právního hlediska povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie. Reforma kvót, se kterými jsou spjata hlasovací práva v jednotlivých zemí, je prováděna z podnětu zemí ze skupiny nově vznikajících tržních ekonomik a nízkopříjmových zemí. V rámci této reformy České republice stoupne naše kvóta a hlasovací síla z 0,38 % na 0,42 %. Tato změna přinese další zdroje Mezinárodnímu měnovému fondu a bude splacena hotově za Českou republiku naší centrální bankou.

Druhá část se týká rozšíření investičního mandátu Mezinárodního měnového fondu a znamená uvolnění podmínek pro investování, lepší možnosti získávání zdrojů na finančních trzích, zvýší flexibilitu fondu při poskytování pomoci zemím postižených krizí.

Jak jsem se již zmínil, obě změny nebudou mít dopad na státní rozpočet. Dovolil bych si vás požádat o schválení tohoto materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 866/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Kateřina Konečná. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi krátce seznámila s usnesením zahraničního výboru ze 43. schůze dne 11. listopadu 2009, které k tomuto vládnímu návrhu o ratifikaci, o které tady mluvil pan ministr financí, vydalo usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu. Ostatní body usnesení jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně. Přeje si vystoupit i zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Vostrá? Nikoliv.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení obou výborů jsou shodná, tedy: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 140 a táži se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování 126 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP