(16.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Právě projednávaný poslanecký návrh, který je z dílny sociální demokracie, poslanecký návrh lidovců v tisku 939 a stejně tak i usnesení výboru pro sociální politiku k tisku 888, všechny tyto návrhy toto přechodné opatření pro rok 2010 ruší a navrací výši peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství na stav před rokem 2010. Tím navrhují prohloubit schodek státního rozpočtu o 1,56 mld. korun.

Pokud bude tento návrh přijat, výše peněžité pomoci v mateřství se proti loňskému roku velmi mírně zvýší, protože od 1. ledna se redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu zvýšily následovně: první redukční hranice se zvýší ze 786 korun v roce 2009 na 791 korun v roce 2010, druhá redukční hranice se zvýší z 1178 korun na 1186 korun a třetí redukční hranice se zvýší z 2356 korun na 2371 korun.

Vláda projednala tento návrh na své schůzi dne 23. listopadu 2009. Návrh zákona posoudila a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z těchto tří zásadních důvodů.

Za prvé. Hlavním důvodem přijetí zákona č. 362/2009 Sb. bylo snížení schodku státního rozpočtu. Poslanecký návrh zákona směřuje k negaci těchto opatření, a tím i ke zvýšení schodku státního rozpočtu, neboť dodatečné výdaje, které by si schválení návrhu zákona vyžádalo, nejsou v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 zabezpečeny. Nejsou pokryty příjmy z pojistného na nemocenské pojištění ani jinými příjmy státního rozpočtu.

Za druhé. Opatření, jichž se poslanecký návrh zákona týká, spočívající ve snížení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, jsou dočasná a týkají se pouze roku 2010. V této souvislosti vláda uvádí, že s účinností od 1. ledna 2009 došlo k výraznému navýšení dávek peněžité pomoci v mateřství oproti stavu před rokem 2009 a přijatým dočasným opatřením dochází ke snížení uvedených dávek na předchozí úroveň a k posílení ekvivalence dávek a předchozích příjmů. Pro úplnost vláda uvádí, že návrh zákona má i legislativně technické nedostatky, neboť se jím ruší pouze příslušné novelizační body v zákoně 362/2009 Sb., ale nejsou současně novelizována příslušná platná, i když zatím neúčinná ustanovení § 21a a 37a zákona o nemocenském pojištění, která byla prostřednictvím příslušných novelizačních bodů do tohoto zákona promítnuta. Tolik vláda.

Předkladatelé navrhují, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. To není reálné. V praxi se zavedení změny tak rychle realizovat nedá. Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje k realizaci takovéto změny několik měsíců, jak nám potvrdila na jednání výboru pro sociální politiku paní ředitelka České správy sociálního zabezpečení.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Nyní tedy otevírám


sloučenou obecnou rozpravu

ke sněmovním tiskům 946 a 947. Do této rozpravy máme čtyři přihlášené. Přečtu jejich pořadí: paní poslankyně Páralová, pan poslanec Šeich, pan poslanec Kalousek a pan poslanec Doktor. Zatím čtyři. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, tento návrh, který právě projednáváme a který se snaží rozebírat podzimní vládní balíček, není jediný. Ve Sněmovně v současné době projednáváme celou řadu zákonů, které se týkají stejného tématu. Například zákon o nemocenské se snaží novelizovat poslanci KSČM, ČSSD i lidovců. Každý se snaží před volbami tímto způsobem ovlivnit voliče.

Pan poslanec Škromach, který je hlavním předkladatelem změn zákona o nemocenské, rozepsal změny tohoto zákona do tří sněmovních tisků, aby svou politickou stranu co nejvíce zviditelnil. Jeden z tisků navrhuje zrušit karenční dobu, druhý zvyšuje peněžitý příspěvek v těhotenství a mateřství a jiný návrh prodlužuje dobu ošetřování člena rodiny.

Státní rozpočet se ztrátou 400 mil. korun, kterou případné schválení tohoto zákona přinese, samozřejmě nepočítá. Rozumím tomu, že se mnohým poslancům nelíbí způsob, kterým byla peněžitá pomoc v mateřství snížena, ale v současné době velkého výpadku příjmů státního rozpočtu je velmi nešťastné prohlubovat schodek státního rozpočtu. Pokud chtějí navrhovatelé zvýšit některé mandatorní výdaje, měli by, pokud by byli zodpovědní, ve stejném návrhu navrhnout snížení jiných mandatorních výdajů, případně navrhnout zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Samozřejmě, že se nám nelíbí některé části vládního balíčku, ale to nás neopravňuje k tomu, abychom nedodržovali dohody a abychom neplnili sliby. Pokud jsme společně dali vládě Jana Fischera důvěru, pak bychom jí neměli v současné komplikované situaci házet klacky pod nohy. Prohlubování schodku státního rozpočtu je velmi nezodpovědné. Je nemravné žít na úkor našich potomků. Proto jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany dávám návrh na zamítnutí tisku 946 a tisku 947.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Sobotka si přeje využít svého přednostního práva předsedy klubu. Je tomu tak, tedy má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh a požádal bych o hlasování o tomto návrhu bez rozpravy, tak jak je to v našem jednacím řádu uvedeno. Navrhuji, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. hodině, tak aby byl dostatečný čas pro projednání všech návrhů. Navrhuji to také proto, že včera na základě návrhu Občanské demokratické strany bylo bohužel výrazně zkráceno jednání Poslanecké sněmovny a myslím si, že ten čas bychom mohli dohnat dnes večer. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, jedná se o procedurální návrh. Rozhodneme tedy o něm bez rozpravy. Já si dovolím zvukovým zařízením oznámit všem kolegyním a kolegům, kteří se nacházejí v blízkosti Poslanecké sněmovny, že přikročíme k hlasování. Ještě než tak učiníme, tak vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím vás o novou registraci. Pro nově příchozí, prosím zaregistrujte se svými hlasovacími kartami, byli jste odhlášeni.

 

Budeme rozhodovat o procedurálním návrhu předneseném panem poslancem Sobotkou, a to o tom, že Sněmovna bude jednat i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 81 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 141 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 46. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Nyní tedy další přihlášený do sloučené obecné rozpravy ke sněmovním tiskům 946 a 947, pan poslanec David Šeich. Vážený pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP