(15.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Pro nově příchozí opakuji: budeme rozhodovat o procedurálním návrhu pana navrhovatele, a to o sloučení obecné rozpravy v následujících bodech 37 a 38, tedy sněmovního tisku 946 a sněmovního tisku 947. Současně vám oznamuji, že na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásila. Prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami... Počet přihlášených se ustálil.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 80 a táži se, kdo souhlasí s návrhem na sloučení obecné rozpravy k dvěma po sobě jdoucím sněmovním tiskům. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 53. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení obou tisků paní poslankyně Alena Páralová a nejprve nám tedy přednesla zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 946. Jeho projednávání poté přerušíme. Vyslechneme si úvodní slovo a zpravodajskou zprávu k tisku 947 a potom zahájíme společnou obecnou rozpravu.

Vážená paní poslankyně Páralová, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená a milá paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 946.

Zákon č. 362/2009 Sb., přezdívaný vládní balíček nebo také Janotův balíček, novelizoval více zákonů. Tento právě projednávaný poslanecký návrh je zaměřen velice úzce. Týká se pouze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zabývá se jednou jedinou věcí a tou je podpůrčí doba u ošetřovného. Je to dávka, kterou zaměstnanec pobírá, pokud se stará o nemocného člena rodiny.

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Dle § 40 zákona o nemocenském pojištění činí podpůrčí doba nejdéle 9 dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, pak je podpůrčí doba 16 dnů. Podpůrčí doba se počítá od prvého dne nemoci.

Zákon č. 362/2009 Sb. podpůrčí dobu zkrátil, a to z 9 na 6 dnů a pro osamělé rodiče ji zkrátil z 16 na 13 dnů. Kromě toho vládní balíček zavedl i u ošetřovného třídenní karenční dobu, obdobně jako je tomu u náhrady mzdy, takže od 1. ledna letošního roku se ošetřovné vyplácí až od čtvrtého dne nemoci člena rodiny. Toto opatření je uzákoněno pouze přechodně, na jeden rok, a sice od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

Vláda tento poslanecký návrh projednala na své schůzi dne 23. listopadu 2009 a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb. Vláda vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z těchto zásadních důvodů:

Za prvé. Hlavním důvodem přijetí zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, bylo snížení schodku státního rozpočtu. Poslanecký návrh zákona směřuje k negaci těchto opatření, a tím i ke zvýšení schodku státního rozpočtu, neboť dodatečné výdaje, které by si schválení návrhu zákona vyžádalo, nejsou v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 zabezpečeny. Nejsou pokryty příjmy z pojistného na nemocenské pojištění ani jinými příjmy státního rozpočtu.

Za druhé. Nutno přihlédnout i k tomu, že opatření, jehož se poslanecký návrh zákona týká a které spočívá ve zkrácení podpůrčí doby, je dočasné a týká se pouze roku 2010.

Za třetí. Pro úplnost vláda uvádí, že návrh zákona má i legislativně technické nedostatky, neboť se jím ruší pouze příslušný novelizační bod v zákoně č. 362/2009 Sb., ale není současně novelizováno příslušné platné, i když zatím neúčinné ustanovení § 40a zákona o nemocenském pojištění, které bylo prostřednictvím příslušného novelizačního bodu do tohoto zákona promítnuto.

Tolik vláda.

V důvodové zprávě k vládnímu balíčku je uvedeno, že zkrácení podpůrčí doby u ošetřovného uspoří státnímu rozpočtu 400 mil. korun. Totéž číslo, ale bohužel s opačným znaménkem, najdeme v důvodové zprávě poslaneckého návrhu. Návrh zákona tedy zvyšuje schodek státního rozpočtu o 400 mil. korun.

V návrhu zákona je navržena účinnost dnem vyhlášení. Tato krátká legisvakance je neproveditelná a způsobí České správě sociálního zabezpečení velké problémy.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Nyní tedy přerušuji projednávání sněmovního tisku 946 a přikročíme k projednávání tisku 947. Je jím

38.
Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 947/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Opět je zde navrženo projednávání podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Oznamuji vám, že stejně jako u sněmovního tisku 946 jsme obdrželi veto na návrh na zkrácené projednávání, veto poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 947/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Zdeněk Škromach. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych opět krátce uvedl návrh skupiny poslanců na úpravu zákona. Myslím si, že otázka peněžité pomoci v mateřství nebo vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství už tady byla diskutována. Dokonce několik návrhů už bylo podáno, viz návrh paní poslankyně Šojdrové, pana poslance Opálky a dalších, kteří se touto problematikou zabývají. Nemá proto cenu to příliš roztahovat.

Znovu bych se vyjádřil k tomu, že návrh v době, kdy byl podáván, byl navrhován v rychlém projednání podle § 90, s tím, že by se povedlo ještě to, že by vstoupil do účinnosti do konce minulého roku. Samozřejmě, a to je reakce i na ten předcházející tisk, jak už jsem o tom hovořil, za této situace, když už zákon platí, bude potřeba upravit i lhůty platnosti a účinnosti zákona, protože to má své určité dopady i do provedení toho zákona. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP