(16.10 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěl podat jenom krátké vysvětlení k pozměňovacímu návrhu pod označením B21, který jsem předložil, protože se tam v poznámce žádá určité dovysvětlení.

Navrhl jsem v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví přesun ze zdravotnických programů, na které je alokováno 1,079 mld. Kč a není přesně specifikováno, do jakých programů jsem navrhl přesunout 170 mil. Kč, a tyto rozdělit na hygienickou službu a státní zdravotní ústavy, potom 38 mil. na krajské hygienické stanice na zařízení pro skladování a distribuci očkovacích látek pro spojení chladového řetězce a 30 mil. na Státní zdravotní ústav a 2 mil. Kč na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve.

K té položce 100 mil. Kč jsem byl upozorněn... V poznámce je uvedeno, že před hlasováním je nutno upřesnit, v jakém poměru má být částka rozdělena, protože hygienická stanice je organizační složka státu a zdravotní ústavy jsou příspěvkovou organizací. Chci k tomu říct, že jsem samozřejmě bedlivě pátral v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví, ale toto členění jsem tam nenašel. Je tam pouze částka, která je pro krajské hygienické stanice, a je tam uvedena věta, že prostřednictvím krajských hygienických stanic budou financovány i zdravotní ústavy. Ale zdravotní ústavy jako takové nemají v rozpočtu vyčleněnou žádnou částku. Ale pokud by to požadovalo Ministerstvo financí, tak navrhuji, aby se tato částka 100 mil. rozdělila poměrně - 50 mil. mezi krajské hygienické stanice a 50 mil. Kč mezi zdravotní ústavy.

Jinak chci říct, že tato částka, kterou jsem navrhl přerozdělit, vyplývá z toho, že podle mého názoru dochází ke katastrofálnímu podceňování prevence nemocí a podpory zdraví a vytváří to skrytou, ale velmi reálnou hrozbu pro růst nákladů na léčení nemocí a jejich další ekonomické důsledky. Legislativní a organizační a rozpočtová opatření ministerstvo připravuje podle mého názoru v zákulisí a nejedná o tom s odbornou veřejností. Pokud se neoživí efektivní prevence nemocí a podpora zdraví, pak se můžeme s ekonomickou udržitelností zdraví a systému zdravotnictví v blízké době podle mého názoru rozloučit.

Tolik na vysvětlenou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji za pozornost. Pouze si nejsem jistá, ale na tom se dohodneme s panem zpravodajem, zdali váš doplňující návrh hlasovat odděleně, resp. rozdělit částku 100 mil. Kč na 50 mil. Kč pro krajské hygienické stanice a 50 mil. Kč pro zdravotní ústavy lze považovat za legislativně technickou a je takto tento návrh hlasovatelný.

Pane poslanče Sobotko, jste dalším přihlášeným do této rozpravy, poté paní poslankyně Michaela Šojdrová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já chápu emoce, které tady propukají. V tuto chvíli jednáme o státním rozpočtu už od rána a zdá se, že ještě řadu hodin o státním rozpočtu jednat budeme. Šetřeme energií, ještě ji všichni budeme potřebovat na závěrečné hlasování, ve kterém, doufám, že státní rozpočet nakonec přijat bude. Kdyby totiž státní rozpočet přijat nebyl, byla by to špatná zpráva pro Českou republiku.

Já bych chtěl začít pozitivně. Chci jasně říci, že poslanci sociální demokracie pro státní rozpočet ruku zvednou. My ruku zvedneme, i kdyby neprošel ani jediný z našich pozměňujících návrhů. Hodnota schváleného státního rozpočtu je prostě vyšší hodnota než prosazení cílů, které v tuto chvíli při projednávání rozpočtu máme. Tak to prostě je. (Potlesk poslanců ČSSD.)

Naše hlasy pro rozpočet budou. A chtěl bych požádat všechny poslance dobré vůle v této Poslanecké sněmovně, ty, kterým záleží na České republice, aby se k nám přidali. Hlasujte spolu s námi pro rozpočet bez ohledu na to, jak dopadne náš zápas. My v tuto chvíli povedeme politický zápas, povedeme ho o přijetí jednotlivých pozměňujících návrhů. To patří k demokracii, patří to do Poslanecké sněmovny, patří sem i emoce i silná slova. Nepatří sem nadávky, ale patří sem emoce a argumenty. A já si myslím, že tady svedeme určitý politický souboj, potom bude znám výsledek, ten výsledek bychom měli respektovat, ale měli bychom hlasovat pro státní rozpočet. Je to v zájmu občanů České republiky, těch deseti a půl milionu obyvatel České republiky. A já si myslím, že kdybyste se jich zeptali, kdybyste teď šli na ulici a zeptali se jich, co je pro ně nejdůležitější hodnota, každého z těch deseti a půl milionu obyvatel, tak oni by vám řekli: Chceme co nejmenší nejistotu, chceme co nejmenší nejistotu v době, ve světě, který je sám o sobě hodně nejistý, protože lidem hrozí ztráta zaměstnání, hrozí jim snížení platů, hrozí jim ztráta životních jistot. Ale neměla by hrozit destabilizace státu, a my jsme proto připraveni hlasovat pro státní rozpočet.

Neklademe žádná ultimáta, nedáváme si žádné podmínky, nevydíráme naše politické protivníky ani nevydíráme tuto úřednickou vládu, která je teď uprostřed palby, aniž by možná přesně tušila, z jakého důvodu se do té přestřelky dostala. Nicméně přestřelka tady probíhá. A znovu opakuji, tohle patří k demokratické debatě o státním rozpočtu.

Zaznívá tady velmi často tvrzení o tzv. dohodě spojené s balíčkem. Balíček, co bylo v balíčku? Byly tam platy státních zaměstnanců, o kterých nyní vedeme debatu? Nebyly. Součástí balíčku nebyla žádná změna zákona, která by se týkala platů zaměstnanců veřejného sektoru. Nebyla tam žádná změna zákona. Bylo v tomto balíčku definováno, jak vysoké mají být přímé platby pro zemědělce? Nic takového v balíčku nebylo. Čili v balíčku kromě platů veřejných zaměstnanců nebylo ani stanoveno, kolik má být vyplaceno zemědělcům. A byla snad v balíčku definována výše podpor pro poskytovatele sociálních služeb, bylo něco takového v balíčku? No, původně tam bylo navrženo, aby se snížily dotace poskytovatelům, resp. dávky, o 50 % a tuším o 20 % v prvních dvou kategoriích. Ale to nakonec z balíčku vypadlo. Chtěl bych apelovat na dobrou paměť všech členů Poslanecké sněmovny a chtěl bych tady jasně říci: ani platy zaměstnanců veřejného sektoru, ani dotace pro zemědělce, ani dotace pro poskytovatele sociálních služeb nebyly součástí legislativních změn, které jsme schválili v tzv. Janotově balíčku. Já jsem pro tento balíček hlasoval, hlasoval pro něj náš poslanecký klub a nic takového v něm nebylo. A právě proto, že v něm nic takového nebylo, tak vzápětí po přijetí tzv. Janotova balíčku přijala Poslanecká sněmovna doprovodná usnesení.

Ráno jsem zde slyšel vyjádření pana premiéra, který říkal, že můžeme vládu zavázat doprovodným usnesením. No, my všichni víme, že doprovodné usnesení pro vládu není závazné, že je to pouze doporučení. A my jsme po přijetí tzv. Janotova balíčku, protože nám bylo zřejmé, že celá věc prostě není upravena v Janotově balíčku, přece většinou hlasů přítomných poslanců tady přijali několik doprovodných usnesení, kterými jsme vládě sdělili informaci o tom, jak by podle názoru většiny tehdy přítomných poslanců měl vypadat zákon o státním rozpočtu. A chtěl bych připomenout, že vzápětí, několik minut po schválení tzv. Janotova balíčku, jsme tady přijali usnesení, ve kterém jsme vyzvali vládu, aby nesnižovala objem prostředků pro zaměstnance veřejného sektoru. Bylo takové usnesení přijato v Poslanecké sněmovně? Bylo. Pak jsme přijali další usnesení, ve kterém jsme vyzvali vládu, aby valorizovala důchody, alespoň o 200 Kč, tak jak to původně navrhoval ministr práce a sociálních věcí. Bylo takové usnesení tady přijato? Bylo. A potom jsme ještě vyzvali vládu, aby nesnižovala objem dotací pro poskytovatele sociálních služeb a dala je alespoň na úrovni roku 2008. Bylo tady přijato takové usnesení Poslanecké sněmovny? Bylo. Všechna tato tři usnesení zde byla v Poslanecké sněmovně přijata. To není přece žádný okamžitý nápad poslanců sociální demokracie, že jsme předložili tyto tři pozměňující návrhy. Ony souvisejí s tím, že tato věc nebyla dohodnuta v Janotově balíčku, nebyla vyjasněna předtím a tato témata byla obsažena v doprovodných usneseních Poslanecké sněmovny. Není tedy pravda, že byla dohoda nad Janotovým balíčkem ve směru těchto našich tří pozměňujících návrhů, protože těchto se fakticky netýkaly změny zákonů obsažené v Janotově balíčku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP