(16.30 hodin)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, veřejné projednání, které proběhlo 10. listopadu 2009 v sále ABC klubu v Pardubicích, následovalo po procesu podávání připomínek. A já tady mám ta čísla, protože ona jsou docela významná.

My jsme v rámci připomínek k dokumentaci obdrželi vyjádření jedenácti občanů, pěti občanských sdružení a jednoho politického uskupení. Následně byl zpracován posudek, o kterém jste hovořila, a k tomu byla doručena pouze tři vyjádření. Čili samozřejmě zájem veřejnosti, který, jak jsem řekl, vítáme obecně v procesu posuzování vlivů, ale z toho množství vyjádření, které jsme dostali v průběhu tohoto procesu, nemohlo Ministerstvo životního prostředí předpokládat takový rozsah zájmu účasti na veřejném projednání. Následně potom, co to projednání bylo zahájeno, ale nebylo technicky možné ho provést, jsme se dohodli se zástupci kraje i se zástupci města Pardubice na tom, že se svolá nové veřejné projednání. Nové veřejné projednání proběhne v ČEZ Aréně v Pardubicích 9. prosince 2009, což by mělo dát dostatečnou kapacitu pro zastoupení zájmu občanů, aby mohli během projednávání vyjádřit své připomínky.

Nesdílím názor, že by ministerstvo jakkoliv předjímalo, jak hodlá v celém procesu rozhodnout. Je potřeba rozlišit skutečně ty tři fáze celého procesu: dokumentaci podává investor, posudek zpracovává autorizovaná osoba a je to jeden z podkladů pro ministerstvo při vydávání stanoviska, zda k záměru mít, nebo nemít - nebo mít pozitivní, nebo negativní stanovisko. Samozřejmě není v kompetenci ministerstva nerozhodnout nebo říci, že v té dané věci nebude pokračovat v procesu. My máme povinnost na základě doplňované dokumentace, myslím, že to, o čem jsem hovořil, o té řadě aspektů, které jsme požadovali k doplnění do dokumentace, svědčí, že skutečně jsem se zabývali všem aspekty, tak my jsme povinni ten proces dokončit. Mohu vás ubezpečit, že jak já, tak úředníci Ministerstva životního prostředí budou dbát na to, aby všechny připomínky, tak jak v celém procesu zazněly, byly v závěrečné stanovisku zohledněny a vypořádány.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, paní poslankyně, jestli ještě chce doplnit.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Takže děkuji, pane ministře. Já bych přesto ještě chtěla trochu okomentovat vaši odpověď. Jedna věc je učinit zadost celé té proceduře a druhá věc je uvědomit si, že každé stanovisko, byť odborné, může být psáno pod různým úhlem pohledu. Já bych chtěla apelovat na zdravý rozum. Jestliže region pardubický potřebuje spalovnu s kapacitou 3,5 tisíce tun ročně, a na tom se shodují odborníci, takovou jsem dostala odpověď už před rokem, když jsem interpelovala příslušná ministerstva, tak proč stavět spalovnu s kapacitou 20 tisíc tun ročně? Proč tak veliká kapacita? No samozřejmě, odpověď se nabízí. Aby se tam mohl spalovat toxický odpad, aby se tam mohly spalovat jedy nejen z celé republiky, ale třeba také z jiných zemí, třeba zrovna z toho Rakouska, odkud je ona firma.

Chtěla bych doplnit ten svůj apel třeba o konstatování, že francouzská instituce Centrum nezávislých informací o odpadech ve své studii zjistila, že obyvatelstvo, které žije v blízkosti spaloven tohoto typu, skutečně trpí zvýšeným rizikem rakoviny. Na základě toho toto centrum apeluje na svou francouzskou vládu, aby už dále takovéto zařízení v jejich zemi nestavěla.

Takže vážený pane ministře, prosím, opravdu zvažujte to klíčové rozhodnutí, ten verdikt, který vyslovíte, který se dotkne životů a zdraví statisíců lidí v Pardubicích, v okolí, ale i v celé naší zemi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyni. Přeji všem hezké odpoledne a pan ministr Dusík odpovídá.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, mohu vás ubezpečit, že z jedním z důležitých faktorů toho rozhodnutí, respektive stanoviska, které Ministerstvo životního prostředí bude vydávat v procesu EIA, bude skutečnost kapacity zařízení, jak je navržena v dokumentaci, to znamená budeme se zabývat samozřejmě tím, jaký má vztah objem, který je možné podle toho záměru v té spalovně spalovat, k objemu průmyslových odpadů, které vznikají na území Pardubického kraje, a samozřejmě i proto komunikujeme intenzivně s Pardubických krajem i s městem Pardubice ohledně jejich vyjádření a budeme toto vyhodnocovat.

My bohužel dnes neumíme jako společnost řešit problém odpadů tak, aby nevznikaly tyto typy odpadů, ale jsou zavedeny standardy pro odstraňování těch odpadů, které se neustále zpřísňují, a určitě budeme dbát o to v případě, že by tento záměr měl být dokončen a měl být povolen ve finálním povolovacím řízení, aby skutečně odpovídal těm nejnovějším evropským standardům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a přistupuji k další interpelaci. Interpelovat bude pan poslanec Ladislav Velebný a opět pana ministra Dusíka.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji, pane předsedající. Obracím se na pana ministra životního prostředí. Vážený pane ministře, zajisté víte... (Předsedající Jan Kasal: Prosím aby byl nastaven čas.) Zajisté víte, že minimálně pětina současného území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky by se v budoucnu mohla přeměnit v národní park. Tuto informaci řekl váš předchůdce ministr Ladislav Miko po setkání se starosty obcí, správou CHKO a organizátory petice za zřízení Národního parku Jeseníky. Také ale prohlásil, že ministerstvo nebude požadovat vznik tohoto záměru, pokud proti tomu bude v daném území zásadní nesouhlas obcí. Chci vás tedy upozornit na skutečnost, že Sdružení obcí Rýmařovska deklarovalo na svém zasedání v usnesení nesouhlasné stanovisko. Proto se vás chci zeptat, jak se Ministerstvo životního prostředí pod vaším vedením k danému záměru zřídit Národní park Jeseníky postaví a jaké budou jeho další kroky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr odpoví.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, předtím než se dostanu k odpovědi na vaši otázku, tak bych jenom řekl, že určitě z práce mého předchůdce pana ministra Mika hodlám v oblasti ochrany přírody velmi těžit a velmi navazovat na jeho expertizy v této oblasti. Takže určitě jeho prohlášení ve vztahu k potenciálnímu Národnímu parku Jeseníky beru vážně do úvahy.

Při vyhodnocování dalšího potenciálu území České republiky z hlediska možných nových chráněných území byla centrální část Hrubého Jeseníku vybrána jako jedno ze dvou území, kde lze uvažovat o vyhlášení nového národního parku. Jeseníky patří mezi klenoty přírodního dědictví České republiky s dlouholetou tradicí ochrany přírody v oblasti. Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena již v roce 1969 jako jedna z prvních v České republice. Jeseníky se staly součástí evropské soustavy Natura 2000, která chrání místa s nejcennější přírodou celé Evropské unie. Byla zde vyhlášena Ptačí oblast Jeseníky a několik evropsky významných lokalit. Vznik národního parku by tak byl formálním potvrzením přírodních hodnot území a především významným krokem k vytvoření podmínek pro jeho účinnou ochranu.

Tato možnost byla také zmíněna ministrem životního prostředí docentem Mikem při setkání se zástupci samospráv dne 15. září letošního roku a blíže byla diskutována také na konferenci konané v Karlově Studánce ve dnech 11. až 12. listopadu 2009. 18. listopadu 2009 následně Ministerstvo životního prostředí rozeslalo všem obcím a krajům v regionu informace týkající se této možnosti. Zde byly popsány možné přínosy vyhlášení národního parku pro místní region, například jeho zviditelnění a zatraktivnění pro turistický ruch, větší možnost čerpání finančních prostředků z národních i evropských fondů, vytvoření řady přímých i nepřímých pracovních míst i podnikatelských příležitostí. Na rok 2010 je plánováno zpracování a vydání podrobnějšího informačního materiálu, který byl navržen do edičního plánu Ministerstva životního prostředí. V případě rozhodnutí o pokračování procesu přípravy by vedle zpracovávání odborných podkladů následoval především dlouhodobý proces předjednávání se zástupci regionu, zejména s obcemi a kraji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP