(16.20 hodin)
(pokračuje Váňa)

Domníváte se, že je rozumné a moudré uvést do provozu spalovnu jedů 300 metrů od stotisícové aglomerace, od krajského města, zdali je moudré a dobré uvést do provozu tuto spalovnu jedů zrovna v návětrné straně na tuto stotisícovou aglomeraci? Dovolím si položit vám otázku, pane ministře, zdali se domníváte, že je moudré tuto spalovnu jedů, která se má stát největší spalovnou ve střední Evropě, jelikož ročně má spálit 33 tisíc tun, vybudovat ve městech Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, které nemají obchvaty, které nemají vyřešenou dopravní situaci? A dovolím si vám položit poslední otázku, pane ministře, zdali se domníváte, že je lidsky správné, aby zahraniční investor měl setsakramentsky dobrý kšeft, aby si udělal v Pardubicích dobrý byznys a jako druhá miska té váhy byly ohroženy životy občanů? Váš předchůdce, jehož jsem si vždy vážil a vážím, mě ubezpečil v odpovědi na moji interpelaci, že se nemusíme ničeho bát, že žádné dioxiny a karcinogeny do ovzduší lítat nebudou. Ale co havárie?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme interpelaci pana poslance. A teď tedy poprosím pana ministra Dusíka, aby na ni reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, skutečně probíhá už od července 2007. Původně byl předložen krajskému úřadu a Ministerstvo životního prostředí si tedy toto posuzování právě s ohledem na široké vazby a na možný přesregionální dopad tohoto zařízení vyhradilo k posuzování.

My samozřejmě v celém procesu dbáme o to, aby byly důsledně posouzeny všechny dopady takového zařízení na životní prostředí. Jenom bych připomněl, že jsme uplatnili několikrát požadavek na dopracování dokumentace o nejrůznější vlivy, o předložení variantních řešení, co se týče technického provedení, o předložení variant co se týče rozsahu, o otázky možnosti využití odpadních olejů, biologicky rozložitelných odpadů, odstraňování odpadů s obsahem PCB a dalších. Požadovali jsme, aby bylo doloženo, že záměr spalovny průmyslových odpadů je v souladu s krajskou koncepcí odpadového hospodářství, a to je skutečně stěžejní pro rozhodování ve věci samé.

Nyní jsme tedy v situaci, kdy byl zpracován posudek autorizovanou osobou, probíhá jeho projednávání s veřejností a 9. prosince proběhne v Pardubicích opakované veřejné projednání, kterému samozřejmě ministerstvo přikládá náležitý význam. Zájem veřejnosti se nakonec ukázal být velmi velký a já to obecně vítám, protože si myslím, že od toho proces posuzování vlivů na životní prostředí je, aby veřejnost měla možnost se vyjádřit k takovýmto záměrům, takže určitě budeme pečlivě vyhodnocovat výsledky veřejného projednávání. Zaznamenali jsme i petici, která byla v této otázce předložena.

Nejsem samozřejmě teď oprávněn předjímat závěr stanoviska Ministerstva životního prostředí na základě posudku, na základě připomínek veřejnosti, vyjádření dotčených orgánů na krajské úrovni a obecní úrovni, ale mohu vás ubezpečit, že všechny vlivy na životní prostředí tohoto záměru budou vyhodnoceny, bude vyhodnocena jeho kompatibilita s potřebami odpadového hospodářství v Pardubickém kraji a s jinými možnostmi, které v této oblasti jsou. Výsledné posouzení, stanovisko Ministerstva životního prostředí, je jenom podkladem pro rozhodnutí, takže důležité samozřejmě bude bez ohledu na výsledek stanoviska EIA, které je nezávazné.

Jaký bude další povolovací postup? Tady především přicházejí do úvahy stavební úřad pro stavební povolení a úřad integrované prevence, což je krajský úřad pro vydání integrovaného povolení.

Vnímám samozřejmě rizika, vnímám blízkost zařízení městu Pardubice a dopadů, které mohou být s tím spojeny jak co se týče emisí do ovzduší, co se týče dopravy, co se týče případných dalších úniků do životního prostředí. Mohu vás ubezpečit, že se s tímto náležitě vypořádáme a že výsledek projednání kombinací posudku autorizované osoby a vyjádření veřejnosti a vlastního posouzení Ministerstva životního prostředí zajistíme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Váni...

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pane ministře, chci vám velmi poděkovat. Na toto téma bude interpelovat ještě moje paní kolegyně poslankyně Zelenková.

Já ještě chci poprosit. Město Pardubice vždy bylo město, kde lidé trpěli, trpěli přechemizovaným prostředím. 25tisícová aglomerace, panelákové sídliště Polabiny, tam se, pane ministře, doslova drolily, rozpadaly panely, a tak jak se drolily panely, tak se lidem drolilo zdraví. Já vím, že to pro někoho může vypadat jakoby směšně, ale lidé už toho mají plné zuby. Těch padesát tisíc lidí je vážně na nohou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím ještě, jestli pan ministr chce reagovat ještě jednou.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji. Jak jsem řekl, je určitě pro nás důležité, jaký je názor veřejnosti v daném místě, v každém procesu. Já sám také pocházím z poměrně znečištěného průmyslového města, z Plzně, takže přesně vím, o čem hovoříte. A každá další zátěž i v zátěži životního prostředí je samozřejmě v kumulaci významná a budeme se snažit právě tyto kumulativní vlivy s ostatními zdroji znečištění v aglomeraci v celém procesu EIA vyhodnotit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nakonec paní poslankyně Zelenková bude pokračovat v tomto tématu, protože tak jak avizuje, má v úmyslu interpelovat pana ministra také ve věci životního prostředí v Pardubicích. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Vážený pane ministře, ještě jednou stejné téma. Dne 10. října 2009 proběhlo v Pardubicích veřejné projednávání záměru rakouské firmy AVE CZ modernizovat spalovnu průmyslových odpadů v Rybitví. Vaše ministerstvo tam zastupovala ředitelka příslušného odboru paní Ing. Jaroslava Hanová. Je třeba říci, že paní ředitelka naprosto nezvládla situaci, která na místě vznikla. Svým neprofesionálním, místy bohužel i arogantním chováním soustavně popuzovala přítomné občany, a když díky tomu ztratila nad situací kontrolu, obvinila přítomné zástupce samosprávy, mezi nimi primátora i náměstka hejtmana, z politikaření a předvolebního boje.

Vážený pane ministře, nejde mi o to, si stěžovat na chování paní ředitelky, jako spíše upozornit na možné příčiny jejího selhání. Paní ředitelka od samého začátku působila dojmem, že je rozhodnuta prospět navrhovateli záměru a urychlit proces schvalování EIA. Pro to hovoří i skutečnost, že ačkoliv byla předložená dokumentace ministerstvem dvakrát vrácena pro základní nedostatky, teď najednou bez podstatného doplnění kladné doporučení vašeho ministerstva, resp. posuzovatele projektu dostala. Většina přítomných účastníků se domnívá, že paní ředitelka takříkajíc ztratila nervy právě ve chvíli, kdy se přítomní politici i občané snažili upozornit na nedostatky v dokumentaci.

Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat, zda vaše ministerstvo věnuje procesu schvalování EIA pro spalovnu nebezpečných odpadů na kraji krajského města dostatečnou pozornost a zda v rozhodování ministerských úředníků bude plně profesionální a v zájmu obyvatel naší země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, znovu k tomuto tématu vás prosím o slovo.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP