(16.40 hodin)
(pokračuje Konečná)

Přístup veřejnosti do stavebních řízení nevyžaduje Aarhuská úmluva ani jiné mezinárodní předpisy, smlouvy či úmluvy, a praktická zkušenost nám navíc ukazuje, že tento příliš široký přístup nepřináší prospěch ochraně přírody a krajiny jako veřejnému zájmu. Postup některých občanských sdružení, který lze těžko chápat ve fázi stavebních řízení jinak než jako účelový, naopak zhoršuje pohled veřejnosti na ochranu přírody a krajiny. V očích veřejnosti se na základě neodůvodněných blokací stavebních řízení stává ochrana přírody a krajiny překážkou rozumného rozvoje společnosti a přestává být obecně vyžadovaným veřejným zájmem.

Občanská sdružení mají veškeré nástroje, jak zabránit skutečně škodlivým záměrům v několika na sebe navazujících správních řízeních, počínaje několikastupňovým procesem územního plánování a konče územním řízením. Vyžaduje to pouze jediné - kvalitní práci občanských sdružení a skutečný, ne pouze předstíraný zájem o témata ochrany přírody a krajiny. Vedle správních řízení mají občanská sdružení nadále možnost aktivně pracovat a zúčastnit se všech procesů EIA, což považuji z hlediska záměrů, které mohou skutečně zásadním způsobem negativně ovlivnit přírodu a krajinu, za možnost nejdůležitější.

Určitě se objeví argumenty kritiků předkládané novely, že některé parametry záměrů nejsou před stavebním řízením známé, jak to tady bylo řečeno. Pomineme-li záměry, které ze zákona podléhají procesu EIA, kde má veřejnost přístup nadále zachován, jsou všechny ostatní stavební záměry z hlediska ochrany přírody a krajiny dostatečně popsány nejpozději v procesu územního řízení, kterých se i po schválení této novely budou moci občanská sdružení účastnit, a to s veškerými právy účastníka správního řízení. Již ve fázi územního řízení musí být zcela bezpochyby jasné všechny pro ochranu přírody a krajiny podstatné parametry záměru, tedy jeho lokalizace, rozložení hmot, maximální přípustné rozměry a funkční využití.

Objektivně vzato není pro zajištění ochrany přírody a krajiny potřebná žádná další znalost týkající se parametrů záměru, pokud si někteří ochránci přírody neosobují právo nařizovat občanům tohoto státu, jakou barvu fasády či jaké okno má mít jejich vlastní dům.

Po provedení důkladného rozboru jednotlivých etap správního řízení podle stavebního zákona je zřejmé, že navrhovaná změna § 70 přinese více pozitivních efektů než pouhé odstranění nesouladu ve stavebním zákoně. Zůstane totiž zachována nejenom požadovaná míra přístupu veřejnosti podle článku VI. Aarhuské úmluvy v počátečním, a tedy účelně, nikoli účelově využitelném stadiu rozhodování, budou sníženy často naprosto zbytečné ztráty na investicích, a to nejenom v privátním, ale také ve veřejném sektoru. Činnost občanských sdružení bude lépe zaměřena na ty fáze správních řízení, kdy - jak je uvedeno v Aarhuské úmluvě - jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné za její vystoupení. Slova se ujme pan poslanec Libor Ambrozek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, tato novela je skutečně už několikátým pokusem vypořádat se s účastí veřejnosti ve správních řízeních v oblasti ochrany životního prostředí. Já za těch zhruba třináct let pamatuji takové pokusy nejméně čtyři, možná pět. Je pravdou, že v naší legislativě je toto ustanovení mnohem dříve, než byla vůbec přijata Aarhuská úmluva, a já si myslím, že bychom měli být spíše hrdi na to, že Česká republika při tvorbě nové ekologické legislativy na začátku devadesátých let se rozhodla jít cestou, aby lidé mohli rozhodovat o tom, co se v jejich okolí děje. Já si myslím, že by bylo velmi špatné se snažit je o tuto možnost připravit.

Samozřejmě se množí případy, a asi před tím nelze zavírat oči, že některá sdružení jednají účelově, někteří právníci se možná nechovají tak, jak bychom si představovali, ale to jsou všechno rizika, která demokratická společnost přináší. Já jsem přesvědčen, že by nebylo dobré s vaničkou vylévat dítě.

Když vyloučíme účast veřejnosti ve stavebním řízení, tak tím samozřejmě nepotrestáme těch pár ekologických organizací, které jsou tady mnoha trnem v oku a které dokáží překvapivě účinně blokovat nejrůznější velké investice, ale tím potrestáme stovky menších občanských sdružení, která vznikají ve městech a obcích prostě proto, že se chtějí účastnit tvorby územního plánu a nechtějí tím skončit, chtějí se účastnit i územního řízení a samozřejmě je zajímá i to, jak stavba bude konkrétně vypadat, jak bude provozována. Možnost, kterou dává zákon o ochraně přírody a krajiny občanským sdružením, je využívána možná z 95 %, viděl jsem mnoho těch rozborů, občanskými sdruženími při rozhodování o kácení stromů, o osudu zeleně ve městech a obcích. Kontroverzní případy tvoří skutečně jenom velmi malé procento účasti veřejnosti ve stavebním řízení.

Jsem proto přesvědčen, že navrhovaná novela, jejímž předkladatelem je tedy poslední z pozůstalých navrhovatelů, kolega Melčák, je zbytečným omezením práv občanů. Myslím, že je špatný přístup, kdy lidé budou sedět doma a budou považovat za ochranu životního prostředí to, že vytřídí sklo, papír a plasty a všechno ostatní budou požadovat od státu. Budou požadovat od státu, aby se postaral o čistý vzduch v jejich okolí, o čistou vodu, o krásnou krajinu, budou čekat a říkat: státe, zařiď, státe postarej se. Jsem přesvědčen, že by mělo být naším zájmem, abychom lidi vtáhli do problému, aby ho řešili společně s námi.

Tato navrhovaná novela jde naprosto proti tomuto záměru, který já pokládám za jedině možný a správný, aby byl rozvoj v naší zemi udržitelný. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Liboru Ambrozkovi. Slova se ujme pan poslanec Martin Bursík, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Ještě vidím paní kolegyni Jakubkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, je téměř paradoxní, že na toto téma jsem vystupoval v této místnosti cca před osmnácti lety, v době, kdy zde ještě seděla Česká národní rada a kdy se schvaloval zákon č. 114 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A tehdy v úplně jiné politické atmosféře, krátce po sametové revoluci, se vlastně diskutovalo o tom, jakým způsobem zajistit v demokratické společnosti, aby složky přírody, živočichové, rostliny, zvláště chránění živočichové a rostliny, byli chráněni, protože sami sobě nemohou být obhájcem. V té době a atmosféře ve snaze přiblížit se moderní legislativě, ale především zajistit a institucionalizovat demokratické principy účasti veřejnosti na rozhodování Česká národní rada schválila poměrně s drtivou převahou princip zajištění účasti veřejnosti na rozhodování nejen v ochraně přírody, ale protože ten zákon se stal vlastně lex specialis vedle zákona stavebního, tak zákon stavební dává zmocnění dalším zákonům, které upravují okruh veřejnosti, která je dotčená, a patří mezi ni i nevládní ekologické organizace.

Trochu se obávám, že v posledních měsících a letech je debata tak vyhrocená, že na jedné straně vah jsou ty nejviditelnější ekologické organizace, Děti země, které jsou známy z různých konkrétních soudních pří při výstavbě rychlostních silnic a dálnic, a na druhé straně je zájem investorů, regionů, rozvíjet se a realizovat investiční záměry. To, co je, myslím, podstatné, a to je moje první vážná výhrada k tomuto návrhu - poněkud se opomíjí, zmínil to tady pan předseda Ambrozek - je to, že drtivou většinou těch, kteří využívají toto ustanovení v zákoně, jsou místní obyvatelé, jsou lidé, kteří se zajímají o to, když se dozvědí, že v jejich vesnici, v jejich městě je záměr vystavět skládku odpadů, a oni chtějí znát informace o tom, jaký bude provoz té skládky, jaká bude frekvence automobilové dopravy, jestli to bude mít nějaký negativní vliv na ovzduší apod. Těchto případů jsou desítky a desítky. A je důležité podtrhnout, že schválením této novely by vlastně aktivní veřejnost, která se zajímá o věci veřejné a zajímá se o stav životního prostředí v jejich obci, byla kompletně vyřazena ze hry. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP