(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Celkový objem prostředků, který navrhujeme v rozpočtu tedy posílit, se týká částky 6 769 872 000 Kč. Jedná se tedy o tuto částku. Odkazuji na písemný pozměňující návrh, který byl rozdán do lavic. Tento návrh znamená, že by se prostředky na platy v regionálním školství, to znamená prostředky na platy pro učitele základních a středních škol a také pro nepedagogické pracovníky, navýšily o částku 3 100 000 000 Kč, to by šlo přímo do kapitoly Ministerstva školství ve prospěch regionálního školství, a dále by se jednotlivé kapitoly státního rozpočtu posílily o částku 3 669 000 000 Kč, a to v objemu, ve kterém došlo ke krácení mzdových prostředků o 4 %. Celkem tedy navrhujeme restrukturalizovat zhruba částku necelých 7 mld. Kč.

Pokud by Poslanecká sněmovna tento návrh schválila, pak by došlo k tomu, že objem prostředků na platy v roce 2010 bude nominálně stejný jako v roce 2009. Při uvažované zhruba jednoprocentní inflaci v příštím roce by to tedy znamenalo, že by došlo k mírnému reálnému poklesu objemu prostředků na platy, nicméně nominálně by tento objem prostředků pro příští rok zůstal zachován. To je podstata pozměňujícího návrhu, který si dovoluji v tuto chvíli v rámci rozpravy ve druhém čtení předložit.

Součástí je tedy přesná tabulka, která ukazuje převod těchto prostředků, ukazuje také zdroje v rámci jiných kapitol státního rozpočtu. Pokud jde o zdroje, obracel jsem se výhradně na ty položky, které meziročně narostly, to znamená v té oblasti, kde došlo k meziročnímu nárůstu, a snažil jsem se soustředit na nemandatorní výdaje v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu.

Další důležitá poznámka se týká celkové situace. My jsme si samozřejmě vědomi jako sociální demokraté, že výdajová strana rozpočtu je napjatá. Souhlasíme s tím, že vláda zřejmě pečlivě zvažovala strukturu rozpočtu a jednotlivé návrhy výdajových opatření. Ale současně jsme tady v Poslanecké sněmovně vládě vytvořili pro příští rok jistý daňový polštář. Ten polštář spočívá v tom, že ačkoliv to vláda navrhovala, neschválili jsme snižování daně z přidané hodnoty u některých vybraných služeb. Tím pádem nedochází k poklesu DPH v některých oblastech a vláda bude inkasovat finanční prostředky, se kterými původně nemohla počítat, protože kdyby došlo ke snížení DPH, tak jak vláda navrhovala, tak by došlo k výpadku pro veřejné rozpočty zhruba v rozsahu 5 mld. Kč. K tomuto výpadku nedojde a veřejné rozpočty v příštím roce budou moci s těmito finančními prostředky počítat. Proto i mimo obecně státní rozpočet a jeho bilanci tady existuje na příjmové straně jistá rezerva, která může vylepšit příjmovou stranu státního rozpočtu během roku 2010. Na to bych chtěl poukázat, protože já jsem tady vystupoval v minulosti proti tomu, aby ke snížení DPH došlo, a odkazoval jsem právě na tuto chvíli. V době, kdy jsme diskutovali o snižování DPH, jsem odkazoval na tuto chvíli, až budeme jednat o státním rozpočtu, jak obtížně budeme hledat jednotlivé zdroje na to, abychom vyřešili některé výdajové priority.

Na závěr mi dovolte, abych vás všechny požádal o podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Skutečně se to dotýká osudu více než 450 tisíc veřejných zaměstnanců v České republice. Jsou to lidé, kteří zastávají velmi důležité a odpovědné pozice, podílejí se na výchově našich dětí, podílejí se na zajišťování bezpečnosti, podílejí se na zajišťování daňových příjmů státu, podílejí se na chodu státu jako takovém, na fungování celého státního systému, podílejí se na chodu justice v České republice. Jsou to veřejní zaměstnanci, jejich role je pro naši společnost velmi důležitá. Rád bych vás všechny požádal o podporu tohoto návrhu, tak abychom alespoň zachovali objem platů v příštím roce tak, jak byl v roce 2009. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji poslanci Sobotkovi. A teď bych požádal pana poslance Ladislava Skopala, který je dalším přihlášeným. Připraví se pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu k zákonu o státním rozpočtu. Nejde o žádný populismus, ale je zde snaha srovnat to, co vždycky v minulých letech jsme dělali. Nechci říct, že tato vláda je první, která nevyrovnala přímé platby, protože diskuse s kolegou Janotou i s předcházejícími ministry financí byla vždycky tvrdá, a naší snahou je srovnat podmínky našich zemědělců se zemědělci jiných států, hlavně sousedních. I tak nedojde ke srovnání, protože například jsme zhruba na 70 procentech toho, co v dotacích a v přímých platbách dostávají sousední státy, ať už je to Německo nebo Rakousko, protože zemědělci na základě dohod, které byly v rámci přístupu do Evropské unie, mají mít dorovnáno 30 procenty přímé platby, letos by to bylo poprvé na stoprocentní úroveň, v prvním nástřelu rozpočtu byla nula místo 7,8 mld. Musím poděkovat, že v první fázi došlo k tomu, že se na přímé platby dorovnalo do výše 2 mld. I to je samozřejmě nedostačující. Po diskusi v zemědělském výboru a s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou jsme našli i v resortu zhruba 2 mld., takže tady nejde o to, že zemědělci žádají z jiných kapitol, ale první, co hledají, tak hledají ve své vlastní kapitole. Další dorovnání je z jiných kapitol. V mém pozměňovacím návrhu je to 1,5 mld. I to vlastně je méně, než můžeme o 2,2 mld. v rámci naší kapitoly, takže ne že zemědělci si rovněž nesníží své příjmy z rozpočtu, sníží oproti možnostem, které máme v rámci dojednání s Evropskou unií, ale naší snahou je, aby zemědělci nebyli v červených číslech, a ta 1,5 mld. vlastně napomůže tomu, aby zemědělci byli na nule.

Žádám vás tedy o přijetí mého pozměňovacího návrhu a podpoření ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Prosím nyní pana poslance Václava Votavu a připraví se pan poslanec Jan Látka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v rámci této rozpravy upřesnil a odůvodnil pozměňovací návrh, který vám byl rozdán do lavic.

Tento návrh má dvě části. První část. V kapitole 317 Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuji zřízení nové položky program podpory hospodářsky slabých regionů, okresů s částkou 200 mil. Kč. O tuto částku bude ponížena v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa položka odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti a ostatní náhrady.

Odůvodnil bych tento návrh. Hospodářsky slabé regiony, okresy vymezuje svým usnesením vláda České republiky. Rozhodujícím kritériem je míra nezaměstnanosti včetně relace počtu uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo, výše mzdových příjmů, příjmů v zemědělství, daňových příjmů místních rozpočtů apod. Do roku 2007 mohly tyto regiony čerpat prostředky na rozvoj právě z programu na podporu hospodářsky slabých regionů. Současná hospodářská recese dává důvod znovu pro regiony postižené především vysokou nezaměstnaností otevřít program Ministerstva pro místní rozvoj na jejich podporu a vložit do něj také prostředky. Odkázal bych zde i na analýzu dopadů finanční krize, kterou má zpracovanou Ministerstvo pro místní rozvoj, kde se konstatuje, že je třeba zohlednit odlišné dopady hospodářské krize na jednotlivé regiony. Ještě bych zdůraznil to, že Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno také do tohoto programu dát vlastní prostředky z vlastní kapitoly ve výši 50 mil. Kč.***
Přihlásit/registrovat se do ISP