(9.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přátelé, vezmeme si tento návrh zákona. Jsme ve druhém čtení tohoto tisku 913. Požádal bych ministra financí Eduarda Janotu, aby předložený návrh sám nejdříve uvedl. Vás poprosím, vážení kolegové, o to, abyste na chvíli přerušili své debaty ve sněmovně, eventuálně se odebrali do foyeru, pokud v nich chcete pokračovat. (V sále je velký hluk.) Prosím o klid! (Předsedající zvoní.)

Pana ministra prosím, aby přednesl úvodní slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu ve svém vystoupení poměrně stručný, protože debatu o státním rozpočtu na rok 2010 fakticky vedeme permanentně od května. I včerejší průběh debaty tady ve Sněmovně potvrdil zájem a na druhé straně rozdílné názory na problematiku. Pokusím se být velmi technokratický a pokusím se shrnout věci, které náleží do této etapy projednávání rozpočtu, to znamená do druhého čtení.

Vládní návrh, tak jak ho schválila Sněmovna v prvním čtení a jak jsem ho zdůvodňoval, v podstatě respektuje tato základní východiska, vychází z těchto základních východisek, která jsou, a to zdůrazňuji, omezujícím, limitujícím faktorem pro další rozhodování Sněmovny, a to zejména v tom smyslu, že příjmy rozpočtu byly schváleny v rámci prvního čtení ve výši 1 bil. 222 mld. 200 mil. Kč, výdaje ve výši 1 bil. 184 mld. 900 mil. Kč a deficit byl schválen ve výši 162,7 mld. Kč.

Rozpočtový výbor jako gesční výbor se pochopitelně problematikou návrhu státního rozpočtu zabýval a na svém jednání 25. listopadu přijal usnesení, ve kterém byly schváleny pouze dvě číselné změny oproti vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu.

První změnou bylo zvýšení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o 190 mil. Kč v položce výdaje na financování programů EU a souvztažné snížení výdajů kapitoly Státní dluh o stejnou částku. V souvislosti s touto změnou, s tímto návrhem, bych rád poznamenal, že objem prostředků v položce financování programů Evropské unie byl vládou navržen ve výši cca 1 mld. Kč, což je podle mého názoru pro hladký průběh financování programu evropských fondů dostačující. Proto se domnívám, že není třeba tuto položku posilovat, a to zejména na úkor výdajů kapitoly Státní dluh, kde naopak riziko, které souvisí s turbulencemi a vývojem úrokových sazeb na domácím i zahraničním trhu, je daleko vyšší. Tato položka se podle mého názoru dá velmi komplikovaně odhadovat a nedoporučoval bych v ní jakékoliv změny.

Druhá změna se týkala vnitřních přesunů výdajů v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství, a to v objemu 169 mil. Kč bez požadavku na zvýšení kapitoly. Ovšem tady mám osobně rovněž výhradu, poněvadž jsem se domníval, nebo se domnívám, že prioritou v kapitole Ministerstva zemědělství je posílení prostředků na tzv. top-upy, chcete-li na dofinancování přímých plateb, nikoliv zvyšování platů, jak bylo navrženo a rozpočtovým výborem odsouhlaseno. Byl by to určitý přístup, který by umožnil jakési jiné chování v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství a v rámci jiných kapitol. Tento návrh je pochopitelně zřejmě reakcí na opatření v platové oblasti, kde byly všem kapitolám sníženy nejen počty funkčních míst, ale byly také sníženy prostředky na platy za takzvaná neobsazená funkční místa. Tento návrh fakticky anuluje negativní dopady tohoto vládního opatření na úroveň průměrných platů v kapitole a vlastně by se růst platů zvýšil o cca 6,2 % místo dosavadního poklesu 2,1 %, čili byla by to určitá anomálie pouze v jedné kapitole státního rozpočtu. Z toho důvodu já rovněž s tímto doporučením, resp. schválením návrhu změny, jak to přijal rozpočtový výbor, nesouhlasím a nedoporučuji je.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou vzneseny další pozměňovací návrhy. Chtěl bych upozornit na jednu věc, že asi většina změn, které budou navrženy, bude bilancována oproti kapitole Všeobecná pokladní správa. Ano, já souhlasím, v této kapitole je 160 mld. Kč, nicméně je tam celá řada položek a naprostá většina z nich má mandatorní charakter. Na to bych chtěl upozornit.

Poslední poznámkou bych chtěl ještě apelovat na proceduru projednávání v případě předkládání změn. Celá řada návrhů, jak jsem si je teď přečetl na stole, je na vrub vládní rozpočtové rezervy. Chtěl bych zdůraznit, že vládní rozpočtová rezerva ze zákona musí činit 0,3 % celkových výdajů rozpočtu a nemůže být snížena pod tuto úroveň. Podle mého přesvědčení veškeré návrhy, které budou proti této položce a které budou snižovat momentální úroveň v průběhu projednávání pod 0,3 %, jsou podle mého názoru nehlasovatelné.

Tolik velmi stručně k průběhu a začátku jednání druhého čtení zákona o státním rozpočtu. Děkuji za pozornost.

Chtěl bych apelovat, abyste velmi pečlivě vážili pozměňovací návrhy, které budete vznášet. Nejde v dané chvíli logicky o saldo rozpočtu, jde o jeho vnitřní strukturu. Vláda přišla s nějakou filozofií, která se zčásti líbí, zčásti ne. To je jedna věc. Druhou věcí je, že některé změny, které mám na stole, které hodláte navrhovat, jdou na vrub zákonných výdajů. Jestliže někdo vědomě preferuje tu či onu oblast a vědomě snižuje výdaje v položkách mandatorních výdajů, ať už jsou to výdaje na dluhovou službu, výdaje na důchody nebo nemocenské dávky, tak de facto ve skutečnosti zvyšuje deficit rozpočtu nad úroveň 162,7. Já ale myslím, že toto je vám všem známo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi Janotovi za úvodní slovo. Sděluji, že rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů i ostatních výborů jednotlivé kapitoly a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 913/2. Požádal bych teď, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Bohumil Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo - Bohuslav Sobotka. (Smích v sále.)

Rozpočtový výbor, jak zde již sdělil pan ministr financí, přijal usnesení, které je oproti minulým létům velmi tenkým a sporým usnesením rozpočtového výboru. Změny, které jsme přijali, se netýkají pohybu mezi jednotlivými kapitolami, týkají se v zásadě vnitřní struktury pouze dvou kapitol zákona o státním rozpočtu. Souběžně s tím přijal rozpočtový výbor také jedno doprovodné usnesení, kterým vyzýváme kraje, aby nesnižovaly objem prostředků poskytovaných na sociální služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se Bohuslavovi. Mám dneska smůlu, na poslance Sobotku zvlášť, ale tohle je názor prezidiálky, to se bude nějak muset vyřešit. Dobře. (Smích v sále.)

Teď k rozpravě. Já jen upozorním na to, že při projednávání státního rozpočtu je režim trochu odlišný. Podle § 105 jednacího řádu k návrhu zákona o státním rozpočtu a usnesení rozpočtového výboru se koná podrobná rozprava, v níž se předkládají pozměňovací návrhy. Jednací řád tedy o obecné rozpravě zvlášť v tomto případě nemluví. Já jsem obdržel některé přihlášky poslanců do obecné rozpravy, některé do podrobné. Sděluji, že dám slovo všem poslancům, ať se hlásili do obecné, nebo podrobné rozpravy.

Otevírám rozpravu, ve které dostanou prostor všichni. Budu nejdříve brát ty, kteří se hlásili do obecné rozpravy, a pak budu brát ostatní. Upozorňuji jenom ty, kteří se přihlásili do obecné i do podrobné, že rozprava bude jedna, takže buď ať vystoupí dvakrát, nebo ať to své vystoupení shrnou v jedno. Bude pouze jedna rozprava a do té se mi jako první přihlásil pan předseda Sněmovny Vlček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP