(18.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Paní kolegyně Filipi má nyní slovo.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dámy a pánové, v souladu se svým návrhem, který jsem přednesla v prvním čtení, znovu navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu. O návrhu, který zazněl, to jest o návrhu na zamítnutí, budeme hlasovat na počátku čtení třetího. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Druhé čtení bodu číslo 14, sněmovního tisku 798. Děkuji panu navrhovateli, děkuji též paní zpravodajce.

 

Dále se budeme věnovat bodu

15.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského
a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb.,
o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně
zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

O úvod prosím navrhovatele pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, já s ohledem na to, že se jedná o druhé čtení, většina argumentů pro a proti buď zazněla ve čtení prvním, anebo nás bude čekat při diskusi po schvalování, tak pouze zopakuji, že hlavním cílem tohoto návrhu zákona je ochrana těch lidí, kteří využívají spotřebitelských úvěrů, tak, aby existovala určitá rozumná maximální míra roční procentní sazby nákladů, tedy úroků a nákladů, které ten daný člověk zaplatí za spotřebitelský úvěr. Tak, aby o tom rozhodovala buď vláda, nebo případně byl stanoven tento horní limit zákonem, a zároveň aby tito lidé nebyly poškozováni tím, že už je jim dopředu dávána na formulářových smlouvách v obchodních podmínkách povinnost v případě sporu řešit tento nikoli u soudu České republiky, ale u rozhodce, který často bývá vybrán právě tím, který ten úvěr postupuje.

A protože jsme absolvovali poměrně mnoho debat a já jsem velmi vděčný za to, že ty debaty byly věcné, podílela se na nich i bankovní asociace a další. Připravili jsme také po té diskusi pozměňovací návrhy a budeme rádi, když o nich proběhne ještě diskuse ve třetím čtení, a tyto návrhy mimo jiné předloží další spolupředkladatel kolega Bohuslav Sobotka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, rozpočtový výbor předložil zprávu o projednání, byla vám rozdána jako sněmovní tisk 808/Z. Nyní bude mít slovo zpravodaj výboru pan kolega Václav Votava, který zastoupí omluveného pana poslanec Josefa Smýkala. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych zastoupil nemocného pana kolegu Smýkala a ujal se zpravodajské povinnosti. Seznámím vás s projednáváním tohoto návrhu zákona v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor na své 47. schůzi dne 25. listopadu 2009 projednal návrh poslaneckého návrhu tohoto zákona, ale nepřijal žádné usnesení.

Zároveň bych se chtěl přihlásit, paní místopředsedkyně, do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, registruji vaši přihlášku a děkuji vám za úvodní slovo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan kolega se hlásí jako první.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon, ještě jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Václav Votava: Moc se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to nebyla vaše přihláška. Prosím, pan kolega Svoboda?

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovoluji vzhledem k tomu, že tento návrh zákona ještě zdaleka není doladěn, a vzhledem k tomu, že k němu měli zásadní připomínky experti typu reprezentantů České národní banky, Ministerstva financí, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona a jeho pokud možno, pokud bude pokračovat diskuze nad tímto tématem, tak určitě jeho dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to je pan poslanec Pavel Svoboda, Ještě vás ale poprosím, pane kolego, abyste tento návrh zopakoval potom v podrobné rozpravě. Nyní se ještě ptám, zda je někdo přihlášen do rozpravy obecné. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Jsme v rozpravě podrobné, kterou zahajuji. Pan kolega Votava má slovo jako první.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Odkázal bych na pozměňovací návrh pana kolegy Smýkala, který jsem si osvojil. Tento pozměňovací návrh vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana poslance Svobodu.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo. Takže ještě jednou v tom duchu, jak jsem hovořil před chvílí. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, ten návrh mám zapsaný. Nyní prosím pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s textem a respektive navrhl v rámci podrobné rozpravy text komplexního pozměňujícího návrhu vůči tomuto návrhu zákona. Komplexní pozměňující návrh vychází z projednávání návrhu zákona v prvém čtení a v zásadní diskusi na půdě Poslanecké sněmovny.

Tedy komplexní pozměňující návrh poslance Bohuslava Sobotky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/.

Návrh zákona zní takto: Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákonu České republiky:

Část 1. Změna zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Článek 1, zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., se změní a doplňuje takto:

1. v § 2 písm. d) zní: d) roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Roční procentní sazba nákladů se za rok rovná současné hodnotě všech stávajících nebo budoucích závazků (čerpání plateb a poplatků), dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem.

2. V § 2 se za písmeno d) vkládají písmena e) a f), která znějí: e) celkovou výší úvěrů souhrn všech částek, jež jsou dány k dispozici spotřebiteli podle smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr; f) celkovými náklady úvěrů pro spotřebitele veškeré náklady včetně úroku, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a které jsou věřiteli známy, s výjimkou nákladů na notáře. Náklady související s doplňkovými službami týkajícími se dané smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, zejména pojistné, jsou rovněž zahrnuty. Pokud je navíc uzavření smlouvy o poskytnutí služby povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní: § 4a odst. 1: Souhrnná výše sjednaných smluvních pokut a jiných plnění, které je spotřebitel povinen platit v důsledku neplnění některého ze závazků stanovených ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nesmí převýšit 1,5násobek celkové výše úvěru.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP