(10.20 hodin)
(pokračuje Janota)

Očekávaná výše finančních prostředků pro rok 2009 je ovlivněna především nárůstem počtu příjemců příspěvku na péči a zvýšeným podílem příjemců zařazených do 3. a 4. stupně závislosti a zahrnuje dopady zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Touto novelou je totiž zvýšena výše prostředků na péči pro příjemce ve 4. stupni závislosti na částku 12 000 Kč měsíčně.

Co se týká další mandatorní položky, to je rozpočet - závazné ukazatele - výdaje spojené s realizaci odškodňovacích zákonů, ten byl pro rok 2009 schválen ve výši 150 milionů Kč, z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo na odškodnění vyplaceno na základě zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939-1945 a o změně některých zákonů, rozpočtovými opatřeními uvolněny částky v celkovém objemu 678 milionů 800 tisíc. Upravený rozpočet pak činí 828 milionů 800 tisíc. Česká správa sociálního zabezpečení vyplatila na odškodňovací tituly k 30. září letošního roku finanční prostředky ve výši 598 milionů 602 tisíc. Na základě dosavadního čerpání výdajů na odškodnění a kvantifikace dopadu účinnosti zákona 108, o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příplatek k důchodu a o změně některých zákonů, jsou v letošním roce celkové výdaje na tento účel odhadovány ve výši více než 919 milionů Kč. Čili rozpočtově nezajištěná potřeba těchto prostředků v této položce činí řádově 90 milionů Kč - přesně, podle odhadu 90 milionů 300 tisíc Kč.

Co se týká důchodového zabezpečení, rozpočet - závazné ukazatele dávky důchodového pojištění byl pro letošní rok schválen ve výši 328 miliard Kč a k 31. 10. letošního roku bylo na dávku důchodového pojištění vyplaceno Českou správou sociálního zabezpečení 274 miliard 260 milionů 354 tisíc Kč, což představuje téměř 84 % schváleného rozpočtu. Očekávané výdaje na dávky důchodového pojištění jsou pro rok 2009 odhadovány ve výši více než 330 miliard Kč, přičemž rostoucí výdaje na důchody jsou ovlivněny především nárůstem počtu důchodců souvisejícím se stárnutím české populace. Objem prostředků zahrnuje i zálohu poskytnutou v prosinci České poště - chci říci standardně - na výplatu důchodů v měsíci lednu 2010, v prvních dnech měsíce ledna 2010, a to ve výši 4 miliardy Kč. Rozpočtově nezajištěné prostředky na výplatu záloh České poště v prosinci pak činí zhruba 2,5 miliardy Kč.

Čili to byl souhrn zdůvodnění a požadavků na úpravu zákona o státním rozpočtu na rok 2009.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že pochopíte vážnost této situace, protože si dost obtížně dovedu představit, že bychom nesplnili závazky, které vyplývají pro Českou republiku z financování dluhu, že bychom neuhradili dávky, na které mají naši občané nárok ze zákona o důchodovém pojištění, na které mají nárok ze zákona v případě nezaměstnanosti. Chci zdůraznit, že pouze tyto zákonné - mandatorní. Jiné výdaje nejsou obsahem této novely zákony zákona. Chci vás požádat o pochopení této situace a o schválení vládního návrhu, který máte před sebou.

Jen pro pořádek, pro přesnost bych chtěl upozornit, že v předloze, kterou máte před sebou, je v článku 1 odst. 1 drobná technická chyba, já bych ji chtěl napravit. V § 1 odst. 1 větě druhé se částka 1 bilion 152 miliard 101 milionů 697 tisíc nahrazuje částkou 1 bilion 166 miliard 181 milionů 282 tisíc - tam chybějí tři nuly. Čili z tohoto pohledu vás žádám i o pochopení a o toleranci této technické chyby, která se stala při přepisu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. Než dojde k řečništi, tak vám sdělím, že mi dorazila další omluva - pana ministra Peciny.

Prosím, pane poslanče a zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, toto není banální nebo technická změna zákona o státním rozpočtu, koneckonců to vyplynulo z úvodního vystoupení pana ministra financí, a já si nevzpomínám jako zpravodaj, který už byl několikrát při přijímání zákona o státním rozpočtu, nebo změn zákona o státním rozpočtu, že by Poslanecká sněmovna byla v takto složité situaci, kdy těsně před koncem rozpočtového roku podle slov pana ministra financí došly peníze.

Rozpočtový výbor projednal tento návrh na změnu zákona o státním rozpočtu na své schůzi č. 45 dne 4. listopadu a v této věci nepřijal žádné usnesení.

Dovolte mi ještě, abych jako zpravodaj navrhl zkrácení lhůt pro projednávání této novely zákona o státním rozpočtu. Vzhledem k tomu, že nás pan ministr financí informoval o tom, že je nutno tuto novelu schválit do konce měsíce listopadu letošního roku, tak aby nedošlo k problémům při financování vyplácení důchodů, aby nedošlo k problémům při financování vyplácení podpor v nezaměstnanosti a aby stát mohl plnit své závazky v oblasti dluhové služby, tak se jeví jako nezbytné, abychom tento návrh zákona neprojednávali způsobem, který by mohl přesáhnout konec listopadu letošního roku. Proto bych chtěl jako zpravodaj navrhnout, abychom celou proceduru schvalování zákona, pokud nám to umožní chování členů Poslanecké sněmovny v rámci podrobné rozpravy, projednali dnes, a navrhuji, abychom rozhodli hlasováním o zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením návrhu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2009.

Navrhuji zkrátit tuto lhůtu mezi prvním a druhým čtením na jednu hodinu. V tuto chvíli děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku a jednu přihlášku z místa. Písemnou přihlášku doručil pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásný pátek třináctého přeji všem, milé kolegyně, vážení kolegové, vládo. Dovolte, abych učinil jedno zásadní vyjádření tomuto tématu, byť je jasné, že asi napříč politickým spektrem si přejeme, aby toto téma bylo dnes úspěšně zakončeno.

Ta úvaha, nebo to prohlášení se týká toho, jak vůbec se mohlo stát, že dnes před tímto problémem stojíme. Ono totiž se to nedá spláchnout jednoduchým způsobem, že se na nás vláda obrátí "došly - pošli", protože tato metoda, byť má svůj precedent z roku 2006, by nesvědčila o tom, že řídíme veřejné finance promyšleným způsobem.

Já bych rád upozornil na to, že dnes měníme novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2009, tedy zákona, který definoval veřejné finance na naprosto zavádějícím základě. Již na konci loňského roku při schvalování zákona o státním rozpočtu jsme upozornili, že nám chybí racionální jádro rozpočtové politiky, že tuto absenci nezakryjeme odvolávkami na světovou hospodářskou krizi, na kterou mimochodem česká vláda reagovala se značným zpožděním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP