(12.40 hodin)

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat dvěma kolegyním za vystoupení v rozpravě a požádala bych o vystoupení v rozpravě podobné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Podrobná rozprava v prvém čtení se nekoná.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Omlouvám se. Tedy chtěla jsem navrhnout přikázání, které už jsem zmiňovala.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To udělal organizační výbor, paní poslankyně. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože v obecné rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení předkladatelům k dopracování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 208 z přihlášených 101 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Tím končím bod číslo 24 a zahajuji bod číslo

25.
Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 762/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Ladislava Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Panu předsedovi se to na druhý pokus podařilo, moje jméno už nespletl se jménem kolegyně, takže doufám, že propříště mu to půjde také. (Reakce na to, že předsedající při čtení názvu bodu zaměnil jméno navrhovatelky za jméno posl. Lesenské.)

Vážené kolegyně a kolegové, projednáváme v prvém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon 563 o pedagogických pracovnících a zákon č. 111 o vysokých školách. Smyslem tohoto zákona je přiznat pedagogickým pracovníkům víceúčelovou paušální náhradu výdajů, které pedagogům vznikají v souvislosti s výkonem jejich práce. Ustanovení o náhradách výdajů poskytovaných zaměstnanci jsou sice obsažena v 7. části zákoníku práce, ale nejsou tam reflektována specifika výkonu práce některých profesí ve školství, u nichž vznikají nezbytné vedlejší výdaje, bez jejichž úhrady není možné práci vykonávat. Řeč je především o výdajích na užívání vlastní informační, komunikační a jiné techniky, náklady spojené s přípravou výuky, samostudiem, dalším studiem, výdaje na nákup odborné literatury, některé výdaje na odbornou administrativní činnost apod. Forma paušální náhrady je navržena především proto, protože se tyto výdaje příslušnými pracovníky velmi těžko prokazují a identifikují, neb jde o soubor relativně malých položek, jejichž podrobná účetní evidence by byla zbytečně nákladná a neúčelná.

Kolegyně a kolegové, asi není třeba zdůrazňovat, že cílem předkládaných opatření je přispět ke kvalitě výchovně-vzdělávacího procesu ve školách a ke zlepšení výchovného působení pedagogických pracovníků na žáky a studenty. O tom, jak nutné pro pedagoga je dostatečné zázemí jak technické, to znamená počítač, připojení k internetu, mobilní spojení, tak i odborné, to znamená vlastní učebnice, odborný tisk, literatura, individuálně užívané pomůcky, o tom určitě nikdo pochybovat nemůže. Právě proto, že zákoník práce nezohledňuje v této oblasti specifika pedagogické profese, byla přijata v roce 2007 novelizace publikovaná pod číslem 362/2007, která umožňuje legislativně upravit právě odchylky spojené s výkonem pedagogické práce. Jedná se o § 5 odst. 5 zákoníku práce. Právě této možnosti projednávaný zákon využívá.

Pro doplnění bych chtěla konstatovat, že návrh byl připravován zhruba před dvěma roky, tedy v době, kdy se stav veřejných financí jevil jinak, než je tomu nyní aktuálně v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V tomto kontextu by určitě bylo možné při projednávání ve výborech či ve druhém čtení odložit datum účinnosti tohoto zákona či dělat případně jiné změny. Věřím, že to, že pedagogové jsou profesní skupinou s klíčovým významem pro budoucnost každé společnosti, si uvědomí i tato Sněmovna a nechá zákon pro tuto chvíli projít do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku 762, což je novela zákona o pedagogických pracovnících, zákona č. 563/2004.

Předkladatelé navrhují omezený paušální příspěvek pro pedagogy na úhradu některých nezbytných vedlejších výdajů. V důvodové zprávě se píše, že v oblasti výkonu pedagogické činnosti lze za takové výdaje považovat především výdaje na užívání vlastní informační, komunikační a jiné techniky, náklady spojené s přípravou výuky samostudiem a dalším studiem, výdaje na nákup odborné literatury, některé výdaje na odbornou administrativní činnost apod. Navrhovatelé zdůvodňují hlavní principy navrhované úpravy takto: za prvé chtějí zohlednit specifičnost výkonu pedagogické činnosti pedagogických a akademických pracovníků a její výchovně-vzdělávací charakter, zajistit lepší podmínky pro pedagogické akademické pracovníky paušální náhradou na nezbytné vedlejší výdaje při výkonu jejich práce, pak zohlednit nezbytnost přípravy výuky samostudiem v domácím prostředí a za poslední napomoci zkvalitnit výuku a působení pedagogických akademických pracovníků na žáky a studenty.

Předloha splňuje všechny formální náležitosti, jako je zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami a předpokládaný hospodářský a finanční dopad úpravy na rozpočty krajů a obcí. Tady bych jako zpravodaj řekl, že tady vidím jakýsi problém, neboť tato předloha tuto věc nedefinuje úplně korektně.

Vláda ve sněmovním tisku 762 vyjádřila s danou předlohou nesouhlas. Rád bych se u stanoviska vlády, dámy a pánové, jako zpravodaj zastavil, protože to jsou důvody, které podle mého názoru je potřeba, aby tady ve Sněmovně zazněly ještě jednou.

Takže proč se vláda rozhodla, že tento návrh nebude podporovat. Za prvé se vláda domnívá, že pedagogičtí akademičtí pracovníci jsou v pracovním poměru a účel navrhované náhrady je již dnes kryt zákoníkem práce, který v § 38 odst. 1 písm. a) ukládá zaměstnavateli mj. vytvářet zaměstnanci podmínky pro uplatnění pracovních úkolů. Myslím si, že to je pádný argument. Za další, předložený návrh zákona je zřejmě založen na předpokladu, že všichni pedagogičtí akademičtí pracovníci pravidelně vykonávají práce související s pedagogickou činností doma. To je také věc, kterou vláda zmiňuje. Další argument je, že navržené nezdaňované nezúčtovatelné náhrady tak vyvolávají dojem skryté formy zvyšování platové úrovně pedagogických akademických pracovníků. A za další je to, o čem jsem již mluvil, že důvodová zpráva se k předloženému návrhu zákona sice vyhýbá vyčíslení dopadů na veřejné rozpočty, ve své podstatě však navržené náhrady znamenají rozpočtově nekryté zvyšování mandatorních výdajů, což vláda považuje za obtížně přijatelné. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP