(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebyla námitka, tak na 20 dnů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vznáší někdo námitku? Námitka není vznesena. Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty na 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 207 z přihlášených 92 poslankyň a poslanců pro návrh 33, proti 35. Tento návrh nebyl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl pouze přikázán k projednání výboru pro obranu.

O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Poslanecké sněmovně za propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Končím bod 23. Zahajuji bod

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany pan Martin Barták. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předkládáme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pedagogických pracovnících upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení a stanoví systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně obecných zásad jejich kariérního systému. Navržená novela reaguje především na podněty z praxe a řeší nejdůležitější problémy, které se vyskytly během čtyřleté aplikace zákona.

Poměrně výrazné změny jsou navrženy v oblasti odborné kvalifikace některých kategorií pedagogických pracovníků, jejichž cílem je především zajistit co největší prostupnost mezi jednotlivými kategoriemi pedagogických pracovníků.

Dále je řešena problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, a to prodloužením lhůty pro zahájení studia o dalších pět let, zavedením dvouleté subjektivní lhůty pro zahájení studia nově nastupujících pedagogických pracovníků a také zmírněním kritérií pro udělení výjimky z odborné kvalifikace. Posun termínu pro zahájení studia již byl předmětem poslanecké novely pana poslance Waltera Bartoše, sněmovní tisk 886, která byla Poslaneckou sněmovnou již schválena.

Novela přináší též novou úpravu pracovní doby pedagogických pracovníků, ze které vyplývá, že pedagogický pracovník vykonává v pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností, a stanoví, kdy je přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti nezbytná. Přímo ze zákona také vyplyne možnost dohody pedagogických pracovníků s ředitelem školy nebo školského zařízení na výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele.

Z dalších navržených změn je třeba zmínit ještě novou úpravu takzvaných přespočetných hodin a způsobu jejich odměňování, jejímž cílem je kromě jiného sjednocení postupu při proplácení hodin přímé pedagogické činnosti ve všech veřejných školách a školských zařízeních.

Návrh novely zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh není v rozporu s právem Evropských společenství ani s ústavním pořádkem České republiky. Navržená právní úprava plně akceptuje zásadu rovnosti mužů a žen. Nepřinese zvýšené náklady ze státního rozpočtu a nebude mít dopad ani na ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele. Nepředpokládají se ani sociální dopady a dopady na životní prostředí.

Děkuji vám a prosím o projednání a propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Marcela Mertinová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Vážení zástupci vlády, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předkládám zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 746. Je to zákon, který nově upravuje právní postavení pedagogických pracovníků, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení a stanoví systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně obecných zásad jejich kariérního systému.

Novela zákona o pedagogických pracovnících přináší především změny v získání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků, navrhuje řešení problematiky nekvalifikovaných pedagogických pracovníků a také navrhuje úpravu pracovní doby pedagogických pracovníků, respektive jejich přítomnosti na pracovišti.

Jak už bylo zmíněno, navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Návrh zákona je rovněž v souladu s principy národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihou, a s programovým prohlášením vlády České republiky. Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh není v rozporu s právem Evropské unie.

A nyní mi, dámy a pánové, dovolte, zmínit se detailněji o jednotlivých částech tohoto tisku. Začala bych problémem, který je sice součástí předkládané normy, ale nedávno byl vyřešen jiným způsobem. Jedná se právě o řešení problematiky nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Tuto problematiku samostatně ošetřil sněmovní tisk 886, který byl přijat v prvním čtení a nyní je k projednání v Senátu.

Pozitivní posun v tomto dokumentu znamená zvýšení prostupnosti kvalifikací pro jednotlivé druhy a stupně škol a právě zrušení některých zbytečných kvalifikačních bariér. Návrh zákona má však i své negativní části. Za prvé bych zmínila právě úpravu pracovní doby pedagogických pracovníků, § 22a odst. 2 a 3, respektive jejich přítomnost na pracovišti.

V této novele má být realizována možnost speciální úpravy pracovněprávních vztahů pro pedagogické pracovníky týkající se pracovní doby v souladu se změnou § 5 odst. 5 zákoníku práce. Navrhovaná novela využívá tuto možnost nedostatečně a nesplňuje očekávání, které ministr Liška svými veřejnými sliby dal pedagogům. Nedokázal přijít s takovým návrhem, který by uzákonil dlouholetou praxi. Běžně uplatňovanou praxí bylo a je, že u pedagogických pracovníků se požaduje přítomnost na pracovišti v době, kdy je tato přítomnost nezbytná, a ve zbývající části si pracovník sám může rozvrhnout pracovní dobu i místo výkonu práce.

Návrh vymezuje povinnost přítomnosti na pracovišti kromě vyjmenovaných případů i v některých případech, které stanoví ředitel školy. Návrh tedy nepředpokládá, že by šlo o případy, kdy je přítomnost nezbytná. Dává řediteli pravomoc vyžadovat přítomnost na pracovišti i tehdy, kdy by mohl pedagog vykonávat práci na jiném místě. Tato právní úprava pedagogům nijak zvláštní úpravu nedává a negarantuje. Navržené znění dává možnost, aby se ředitel školy s pedagogickým pracovníkem dohodl na jiném místě výkonu práce, než je pracoviště zaměstnavatele, pokud nejde o výkon přímé pedagogické činnosti.

Tento návrh také lze těžko považovat za speciální úpravu ve vztahu k zákoníku práce, neboť se v tomto od něj nijak neodchyluje. Speciální zákonná úprava by měla umožnit ponechat na vůli samotným pedagogům, na kterém místě a v jaké době budou vykonávat části svých pracovních povinností, které nevyžadují jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP