(12.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Juraj Raninec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, skupina poslanců předložila návrh zákona, kterým se navrhuje zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Navrhuje se zrušení tohoto zákona dnem vyhlášení navrhovaného zákona.

Podle mého názoru se zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr nevztahuje jen na dodávky pro výstavbu jaderné elektrárny, nýbrž na veškerý vývoz zboží a poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoliv dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkovaně souvisí s jadernou elektrárnu Búšehr. To znamená nejen na výstavbu elektrárny, ale i na její případnou přestavbu, modernizaci nebo vybavení. Na rozdíl od předkladatelů se tedy nedomnívám, že zákon je obsolentní normou, protože zákon nemůže pozbýt svou funkci po celou dobu existence jaderné elektrárny Búšehr.

Vláda s návrhem zákona vyslovila dne 9. března 2009 nesouhlas a já se s jejím stanoviskem ztotožňuji. Domnívám se, že důvody, které vedly zákonodárce k přijetí tohoto zákona v roce 2000, jsou stále platné, a proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádné písemné přihlášky. Z místa se taktéž nikdo nehlásí. Já bych jenom poprosil pana místopředsedu, aby zopakoval návrh na zkrácení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu jako závěrečné slovo. Já samozřejmě vím, jak zní § 1 odst. 1 zákona č. 99/2000 Sb., ale podle mého soudu zrušení tohoto zákona umožní těm českým podnikům, které přešly, případně přejdou do rukou dodavatelů tohoto zařízení, aby mohly využít například těch zkušeností, které mají české podniky s výrobou jaderných zařízení. Výrobou jaderných zařízení se v celém světě zabývá jenom několik států. Vedle Spojených států amerických a Ruské federace zejména Francie, Velká Británie a pátým největším dodavatelem těchto zařízení pro jaderné elektrárny je Česká republika, která zejména v sedmdesátých letech minulého století se tím intenzivně zabývala ve vědeckém výzkumu i v samotné tvorbě technologií.

Podle mého soudu je to spíše signál k tomu, že naše vztahy vůči této zemi jsou stabilní, že důvody, které tady existovaly, pominuly. Já si tedy nemyslím, že bychom měli dále českým podnikatelským subjektům bránit v tom, aby uzavíraly běžné kontrakty s íránskými podniky. Navíc si myslím, že v době krize důvodů jenom přibývá a omezuje to, jak už jsem uvedl, zahraniční vlastníky českých podniků, které by rády využily kapacity v České republice k tomu, abychom jim například umožnili dodávat takové věci, jako jsou kolejnice a budování komunikačního systému v okolí elektrárny, protože zásobování elektrárny zbožím je možné a podle mého soudu české podniky o vývoz zboží do tohoto teritoria stojí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jestli se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Pan předkladatel využil svého vystoupení v obecné rozpravě současně k závěrečnému slovu. Táži se pana zpravodaje, jestli chce závěrečné slovo. Nechce.

Budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. Zazněl jeden návrh na zamítnutí od pana poslance Ranince. Já vás asi odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Ranince na zamítnutí této předlohy. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 202 z přihlášených 87 poslankyň a poslanců pro návrh 36, proti 37. Tento návrh nebyl schválen.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Raninec.

 

Poslanec Juraj Raninec: Já bych ještě chtěl navrhnout, aby se zákonem zabýval i výbor pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Chvíli počkám, protože dochází ke kontrole hlasovacích listin. Pan poslanec Čepelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se mi to poprvé v tomto volebním období, ale hlasoval jsem pro zrušení, a na sjetině mám podle informace křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 203 z přihlášených 87 poslankyň a poslanců pro návrh 65, proti 2. Konstatuji, že námitka byla přijata.

 

Na žádost z pléna vás odhlásím a poprosím vás o novou registraci.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Ranince na zamítnutí této předlohy.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 204 z přihlášených 88 poslankyň a poslanců pro návrh 36, proti 35. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu, pan poslanec Raninec navrhl výbor pro bezpečnost.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 205 z přihlášených 92 poslankyň a poslanců pro návrh 66, proti nikdo. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání výboru pro obranu.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání této předlohy výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 206 z přihlášených 92 poslankyň a poslanců pro návrh 46, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme ještě hlasovat o zkrácení lhůty k projednání. Pan poslanec Filip navrhl, abychom zkrátili lhůtu na 20 dnů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP