(Jednání pokračovalo v 11.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel. Jsme v situaci, kdy byla uzavřena rozprava a můžeme přistoupit k hlasování. Samozřejmě počkám na chvíli, kdy se sejde dostatečné množství, především však všichni ti, kteří chtějí hlasovat. (Krátké čekání a gongování.)

Zdá se, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni, takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Budeme hlasovat o usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, podle sněmovního tisku 549/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 549/4."

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 131. - Pardon, přerušuji. Pan poslanec Škromach a další mě žádají o věc, které nedokážu odolat, a to je vaše odhlášení. Prosím o novou registraci.

Usnesení, které jsem přečetl, si všichni pamatují, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Právě jsem zahájil hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 150 přítomných 135 pro, 5 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Nedoma: Děkuji za slovo. Nebudu vás už dlouho zdržovat. Jenom jsem vám všem, kteří jste pro tento zákon hlasovali, chtěl upřímně poděkovat. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: My vám také děkujeme, pane senátore. Vyřiďte od nás co nejsrdečnější pozdrav v horní komoře Parlamentu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 118, což je

118.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 763/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení máme k dispozici jako tisk 763/5. Vítám mezi námi pana senátora Jana Hálka a jsem rád, že místo u stolku zpravodajů zaujal také navrhovatel a k předloženým návrhům že se vyjádří pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Návrh je velmi jednoduchý. Jedná se o změnu názvu Mendelovy univerzity z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity na Mendelovu univerzitu. Diskutovali jsme o tom. Senátní návrh je pouze to, že legislativně tohle to upravil. My jsme se domluvili, že z hlediska legislativního je tohle to lepší, a já vás žádám, kolegové, abychom hlasovali pro senátní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Chce někdo z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vystoupit za nepřítomného pana poslance Petra Plevu? Zdá se, že nikolivěk.

Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Jan Hálek.

 

Senátor Jan Hálek: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Senát Parlamentu České republiky se rozhodl vrátit Poslanecké sněmovně České republiky návrh zákona, je to sněmovní tisk 763, s komplexním pozměňovacím návrhem, a to z těchto důvodů: Souhlasíme s návrhem a s obsahem návrhu změnit název Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně tím, že se slůvka "zemědělské a lesnické" vypustí. S tím Senát souhlasí. Ale proces, jak se k této změně dospělo, ten je přinejmenším nepřijatelný.

Vysoká škola je totiž zřizována paragrafem 5 odst. 1 zákona o vysokých školách. Jestliže chceme změnit název vysoké školy, tak k tomu vedou dvě cesty. Ta první je v tom, že zákonem se zruší původní veřejná vysoká škola a nová se zřídí. Přitom se stanoví její název a sídlo a samostatným ustanovením se zajistí přechod práv a povinností. Také je nutno zajistit, aby studenti mohli dostudovat. Související novela potom bude promítnuta do přílohy číslo jedna. To je, řekl bych, způsob A. Způsob B je mnohem jednodušší. Když se přijme zákon o změně názvu konkrétní vysoké školy a v něm se stanoví, jak název nově zní, a změnu promítnou do přílohy jedna.

Návrh zákona ve znění postoupením Poslaneckou sněmovnou byl nedokonalou směsicí obou výše uvedených postupů. Nejdříve se popisoval způsob B a potom na závěr se prostě použil způsob A. Čili byla to kombinace dvou směsí způsobů A a B. Senát se proto rozhodl a přepracoval návrh zákona, a to ve smyslu postupu popsaného výše pod tím druhým způsobem, tedy pod písmenem B.

Příloha číslo 1, o které jsem hovořil, o vysokých školách, byla do konce roku 2005 seznamy vysokých škol, které byly veřejnými vysokými školami ke dni 1. ledna 1999. Na základě novelizace, která proběhla v roce 2005, bylo to zákonem číslo 552, se příloha číslo 1 stala s účinností od 1. ledna 2006 seznamem všech veřejných vysokých škol. Ale ono to tak docela není pravda, protože kvůli chybě při přijímání zákona číslo 162 z roku 2006 není mezi pětadvaceti veřejnými vysokými školami uvedena Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. To byl důvod, proč v souvislosti s novelizací přílohy číslo 1 zákona o vysokých školách navrhl Senát doplnit do této přílohy Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, která byla zřízena, jak už jsem řekl, zákonem č. 162/2006. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP