(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My jsme to už vlastně projednávali, bylo to přerušeno a odročeno. Pak jsme to pevně zařadili, takže tady máme tento návrh a měli bychom dokončit projednávání. Nevím, jestli tady máme pana senátora. Ano. Prosím, vítám pana senátora. Pan senátor se ujme slova.

 

Senátor Vítězslav Jonáš: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych si vám dovolil odůvodnit usnesení Senátu Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona o platu... Omlouvám se, já to opakuji... Postoupila Poslanecká sněmovna Senátu dne 25. září 2009. Návrh zákona byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh 5. října 2009 a doporučil plénu Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Ústavněprávní výbor v tentýž den přijal usnesení, kterým doporučil plénu Senátu vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy obsahovaly návrh na doplnění výše uvedeného tisku o novelu zákona o daních z příjmů, ve které právní úpravu týkající se naturálních plnění a peněžitých plnění za tato plnění a náhrady výdajů osob podléhajících režimu zákona č. 236/1995 Sb. navrací do stavu před přijetím novely zákona o daních z příjmů, kterou schválila Poslanecká sněmovna v rámci tisku č. 917 a Senát v rámci tisku č. 172. Plénum Senátu se návrhem zákona zabývalo na své 12. schůzi 5. října 2009. V hlasování číslo devět Senát rozhodl hlasy 65 senátorů z 65 přítomných o vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů, které přijal ústavněprávní výbor.

Jedním z hlavních důvodů, proč se Senát rozhodl vrátit Poslanecké sněmovně tisk č. 173, byla skutečnost, že nově schválená úprava v zákoně o daních z příjmů nejen že obsahuje problematické ustanovení o osvobození některých náhrad výdajů fyzických osob, ale pomíjí skutečnost, že podle § 37 odst. 6 věty druhé zákona 236/1995 Sb. veškeré náhrady výdajů poskytnuté podle tohoto zákona vůbec dani z příjmů nepodléhají. Osvobodit od daně z příjmů příjem fyzické osoby však lze jen za předpokladu, že takový příjem dani podléhá. Ani případné zrušení ustanovení § 37 odst. 6 věty druhé zákona č. 236/1995 by situaci nevyřešilo, neboť změna sama o sobě by vyvolala značné aplikační problémy. Příjem v podobě těchto náhrad výdajů je natolik specifický, že by jeho zdanění mělo být upraveno v zákoně o dani z příjmů výslovně, zejména s ohledem na znění § 6 odst. 7, 10 a 12 zákona o daních z příjmů. Tedy mělo by být pozitivně upraveno tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem a podle jakého ustanovení náhrady výdajů event. zdanit, a dále tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda tyto příjmy podléhají odvodům na veřejné zdravotní či sociální a důchodové pojištění. Dlužno podotknout, že tuto pozitivní úpravu neobsahoval ani vládní návrh novely zákona o daních z příjmů a i při zrušení § 37 odst. 6 věty druhé zákona 236 tato vládní varianta zdanění náhrad ve skutečnosti nemohla zajistit. Nelze též pominout výjimečnost postavení prezidenta republiky, jehož plat ve smyslu § 37 odst. 2 zákona 236 nepodléhá dani z příjmů, a z logiky věci tak vyplývá, že by této dani neměla podléhat ani víceúčelová náhrada jemu poskytovaná namísto veškerých náhrad podle tohoto zákona.

Dalším důvodem pro vrácení výše uvedeného senátního tisku č. 173 se změnou zákona o daních z příjmů je samotná koncepce úpravy osvobození náhrad výdajů, které nerespektuje strukturu a systém náhrad podle zákona č. 236/1995. Téměř všem jednotlivým skupinám představitelů státu zákon 236 přiznává právo na víceúčelovou paušální náhradu, která však v sobě podle znění § 6 odst. 9 písm. s) zákona o daních z příjmů, schváleného v rámci senátního tisku č. 173, váš tisk č. 917, zahrnuje jak náhrady osvobozené, např. stravné, tak náhrady neosvobozené, např. výdaje na reprezentaci. Nebylo by tak zřejmé, jak při zdanění těchto víceúčelových paušálních náhrad postupovat. Koncepce osvobození náhrad není v souladu ani s ustanovením § 5 odst. 2 zákona 236/1992 (?), neboť i pro paušální náhrady, např. stravné při tuzemských a zahraničních cestách, požaduje poněkud protismyslně prokázání výdajů. Stravné by se za těchto okolností muselo transformovat z paušální náhrady na náhradu prokázaných výdajů do maximální dané výše. V neposlední řadě v důsledku event. aplikace ustanovení o osvobození, ve kterém chybí ustanovení osvobození náhrad výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce, by některé kategorie představitelů státu, které nemají nárok na naturální plnění v podobě bezplatného užívání veřejné hromadné dopravy, zdaňovaly i náhrady těchto výdajů, např. soudci.

Ze všech těchto důvodů, ale i pro značnou časovou, věcnou a legislativně právní náročnost dané problematiky se Senát rozhodl, pokud se týká náhrad výdajů poskytovaných podle zákona 236/1992 Sb. (?), úpravu schválenou v rámci senátního tisku 172 a vašeho 917 nahradit tak, že se zachovává dosavadní platná a účinná právní úprava, podle které se zdanění náhrad výdajů ani nerozšiřuje, ani nezrušuje oproti právnímu stavu schválenému Parlamentem v rámci sněmovního tisku č. 917 a o které lze konstatovat, že respektuje vůli Poslanecké sněmovny vyjádřenou hlasováním k této věci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych teď požádal paní ministryni Kovářovou, která zastoupí ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerku. Vystoupila by k tomuto usnesení Senátu za navrhovatele. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v zastoupení pana ministra práce a sociálních věcí pouze dodávám, že předkladatel souhlasí s pozměňovacími návrhy, kterými Senát vrátil návrh vládního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chce vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Pavel Hrnčíř. Nechce. Dobře, otevírám v této chvíli rozpravu. Hlásí se pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, jak kdysi řekl jeden zkušený kolega, že debata o příjmech ve slušné společnosti se moc nevede, je to značně žinantní záležitost, tak jsou ale chvíle, a toto je jedna z nich, kdy se to žádá, abychom se ponořili do takovéto materie. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP