(16.20 hodin)
(pokračuje Slamečka)

My jsme dostali navýšení o 1,6 miliardy a tam se skutečně postupovalo řekl bych velice přísně podle toho, že se dofinancovaly rozestavěné stavby v určitých městech, kde je to prakticky před dokončením a kde jsou velké dopravní problémy. Je tam jedna stavba v Českých Budějovicích, jedna v Plzni, je tam jedna v Ústí nad Labem, kde hrozí záplavy, atd. Šest a půl miliardy šlo na D47 z těch 10,7 miliardy, to znamená více než polovička. Ten seznam samozřejmě uvidíte.

Ale chci vám říci to, že současný stav rozpočtu mi neumožňuje provést žádné opatření. Kdybych tam měl několik nových staveb, tak mohu říci: Ano, než začnu stavět nové, budu dokončovat ty, které mám rozestavěné. Ale v tom rozpočtu nenajdete ani jednu stavbu, která by byla nová. Takže já nemohu v rámci svých pravomocí, pokud nedostanu peníze navíc, nic udělat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Tuto interpelaci musíme ukončit, protože jsme ji časově vyčerpali. Požádám pana poslance Ludvíka Hovorku, který má v úmyslu interpelovat ministryni Danu Juráskovou ve věci zajištění očkovacích látek.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, od 1. 7. 2009 došlo ke změně ve skladování, distribuci a dodávkách očkovacích látek do ordinací praktických lékařů, kdy systém, který fungoval přes krajské hygienické stanice, byl změněn a proti zákonnému stavu dochází k tomu, že dneska zajišťuje distribuci konsorcium soukromých firem a krajské hygienické stanice jsou ze systému skladování a distribuce vyřazeny. Já už jsem vás v této věci několikrát interpeloval. Domnívám se, že se jedná o porušení platného právního stavu, kdy jednoznačně vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, že lékaři jsou povinni očkovat vakcínami, které jim dodávají krajské hygienické stanice.

Já jsem samozřejmě slyšel o všech těch důvodech, které k tomu vedly. Mimo jiné i o tom, že není dodržován chladový řetězec a že byla možnost poškození těch látek při dodávkách a při skladování. Přesto bych chtěl položit několik otázek.

Kdy se ministerstvo dozvědělo, že krajské hygienické stanice nesplňují směrnice Evropské unie z důvodu nedodržení chladového řetězce a o kterou směrnici konkrétně se jedná? Je k dispozici nějaké stanovisko odborného orgánu, které popisuje, co a proč není dodrženo, a byla uložena případná nápravná opatření k dodržení příslušných směrnic a proč o dané skutečnosti nebyl informován výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny? Kolik by činily náklady na uvedení skladovacích a chladicích zařízení krajských hygienických stanic do souladu s příslušnou směrnicí? Kdo a kdy rozhodl a na základě čeho, že ministerstvo převede systém očkování z garance a financování státu na systém veřejného pojištění? Myslím tedy návrh, že se to změní v zákonech - jednak o ochraně veřejného zdraví, jednak o veřejném zdravotním pojištění. Kdo, kdy a na základě čeho rozhodl o zařazení dalšího nepovinného očkování proti pneumokokům mezi hrazená očkování? (Předsedající upozorňuje na čas.) O kterou konkrétní vakcínu se jedná a jaká je její maximální cena, o vakcínu kterého konkrétního výrobce se jedná? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Paní ministryni Danu Juráskovou poprosím o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se pokusím odpovědět na otázky, které mi kladl pan poslanec Hovorka. Nevím, jestli budu schopna odpovědět úplně na všechno do detailů, ale pokusím se o to.

O změně způsobu financování očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování bylo rozhodnuto poradou vedení na jaře roku 2008, kdy byly připravovány novely zákonů č. 258/2000 Sb. a č. 48/1997 Sb. Důvodem této změny byla i možnost zajištění lepší kontroly proočkovanosti, vedle splnění zákonných požadavků na distribuci vakcín. Změna systému financování je jednou ze součástí reformních zákonů. Zdůrazňuji, že krajské hygienické stanice jsou správními úřady, kterým je svěřen výkon státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví, a výdej vakcín není součástí výkonu této správy. Jde o pozůstatek činnosti krajských hygienických stanic jako zdravotnických zařízení. Postavení krajských hygienických stanic jako zdravotnických zařízení bylo od 1. 1. 2003 zrušeno.

Dotaz kdo, kdy a na základě čeho rozhodl o zařazení dalšího nepovinného očkování proti pneumokokům. O zařazení nepovinného očkování proti pneumokokům konjugovanou vakcínou rozhodla vláda novelou zákona o zdravotním pojištění, která návrh na toto očkování předložila dne 21. 9. 2009 Poslanecké sněmovně, a zde byl návrh zákona ve třetím čtení schválen dne 25. září 2009. Senát na svém zasedání dne 5. 10. tento návrh rovněž schválil.

Dotaz na výrobce vakcíny, která bude k očkování použita, a její cena bude předmětem dalšího jednání.

Za jakou cenu, respektive konkrétní stanovenou maximální cenu pro jednotlivé druhy vakcín. Ministerstvo uzavřelo příslušné smlouvy na dodávky vakcín s vítězem tendru na dodávky a distribuci vakcín. Ceny vakcín, které uvádí kupní smlouva na období druhého pololetí 2009, rok 2010 a rok 2011, jsou uvedeny v příloze a já ji panu poslanci poskytnu.

Co se týká samotných krajských hygienických stanic, v průběhu posledních čtyř let bylo investováno ročně zhruba 1,5 milionu korun do krajských hygienických stanic. Pokud bych i připustila, že krajské hygienické stanice mají mimo výkon státní správy distribuovat vakcínu a skladovat ji, pak je důležité říci, že náklady, které by bylo potřeba pro tuto činnost, jsou nejenom v řádu milionů na vybavení investic, ale je potřeba vzít i provozní náklady. Je nutné si uvědomit, že v tuto chvíli distribuujeme očkovací vakcíny do dvou a půl tisíce ordinací praktických lékařů. Zájmem je, aby po objednání měl každý lékař do 10 dnů vakcínu. To znamená je potřeba zvážit a spočítat náklady roční, které by stály osoby, které by prováděly skladování a distribuci vakcín, dopravní prostředky, a také samozřejmě náklady spojené s jejich provozem. Tedy nejenom investice na nákup dopravních prostředků, ale i provoz.

Možná je dobré říci, že pro jeden kraj, to znamená jednu krajskou hygienickou stanici, v žádném případě nestačí jeden dopravní prostředek, aby je takto obsloužil. Netroufám si říci, kolik milionů korun by stála investice a kolik milionů korun by stály provozní náklady. Mám tady pouze provozní náklady, které byly v minulých letech na skladování vakcíny a na distribuci, která byla prováděna takovým způsobem, že buď tu vakcínu vozily krajské hygienické stanice, nebo si pro ni jezdili samostatně praktičtí lékaři do hygienické stanice. Takž to mohu panu poslanci také poskytnout.

Dívám se, jestli jsem ještě na něco neodpověděla. Co se týká směrnic, které pan poslanec zmiňuje, tak tam nejsem v tuto chvíli schopna odpovědět, to znamená jejich čísla, ale vím, že i pan poslanec, a já jsem mu je schopna poskytnout, má k dispozici stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který konstatoval, že krajské hygienické stanice nejsou schopny splnit požadavky, lépe řečeno specifikoval, jaké požadavky to jsou. Podle mých informací žádná z krajských hygienických stanic v tuto chvíli nemá registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro skladování a distribuci vakcín a podle informací, které mám z úseku hlavního hygienika, žádná z krajských hygienických stanic není schopna tyto požadavky splnit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Vidím, že pan kolega Hovorka chce ještě položit doplňující dotaz. Prosím, má jednu minutu k dispozici.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já jsem měl informaci, že snad čtyři pracoviště to splňují, ale to není důležité a rozhodné. Já bych se chtěl spíše pozastavit nad tím, že ten systém u nás fungoval, fungoval dobře, lékaři s ním byli spokojeni. Pokud se zjistilo, že jsou problémy, že například hygieny nemají registraci, tak nebyl problém, aby se ta registrace vyřídila. Stejně podle mého názoru byla povinnost ministerstva, aby zařídilo, aby hygieny splňovaly podmínky, které jsou na ně kladeny.

Jinak bych rád slyšel, jak se dosáhne té lepší kontroly proočkovanosti, protože takto, jak to bylo, stát nad systémem měl dohled, kdyby se to rozmělnilo, jak se původně navrhovalo, že by to zajišťovaly, garantovaly zdravotní pojišťovny, i ten současný systém je problémový, protože je tam problém opět s ochranou dat při objednávkách apod. Víte, že problémy se skládaly a že ten systém dobře nefunguje, tak bych rád věděl, jak se zajistí lepší kontrola proočkovanosti. Chtěl bych vědět na jakou dobu jsou v současné době zásoby vakcín pro jednotlivá očkování. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP