(15.10 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane premiére, já přicházím v podstatě se stejnou snad ani ne interpelací, jako spíše prosbou. V návrhu státního rozpočtu na rok 2010 se výrazným způsobem snižuje částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Z letošních 6,8 miliardy korun, které byly vyčerpány pro poskytovatele sociálních služeb, se navrhují na příští rok pouze 3 miliardy korun. Tento dramatický pokles dotací by způsobil kolaps celé sítě sociálních služeb a ohrozil by desetitisíce klientů, kteří jsou na poskytování sociálních služeb závislí.

V roce 2007 vstoupila Česká republika do období transformace sociálních služeb. Došlo k výraznému navýšení finančních vstupů do systému a jednotlivé druhy sociálních služeb jsou zřizovány na základě zákona s jasně stanovenými pravidly. Došlo k výraznému posílení úlohy klienta v celém sociálním systému a v této oblasti jsme se přiblížili standardu v Evropské unii. Pokud by došlo v návrhu rozpočtu na avizované dramatické snížení dotace, je zřejmé, že bychom se dostali zpět před rok 2007 a došlo by k rozpadu především terénní sociální péče, protože navrhované prostředky by stačily pouze k financování minimální lůžkové kapacity.

Vážený pane premiére, v posledních dvou letech dochází k neustálému snižování dotací pro poskytovatele sociálních služeb a není již možné, aby došlo k dalšímu poklesu prostředků na dotační řízení. V roce 2008 činily dotace 7,3 miliardy korun, v roce 2009 je uvolněna částka celkem 6,8 miliardy korun. Domníváme se, že pokud nemá dojít k ohrožení péče u většího množství lidí, nemůže částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb klesnout pod 6,5 miliardy korun.

Vážený pane premiére, osoby, které potřebují pomoc, jsou velmi zneklidněny a bojí se budoucích týdnů a měsíců. Proto na vás apeluji, abyste se jako premiér vlády České republiky přičinil o to, že bude navýšena částka na dotace tak, aby nedošlo k výraznému snížení poskytované péče. Mnohokrát vám za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak ještě jednou prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji za slovo. Já bych to mohl omezit na to, že to je stejná odpověď, jakou jste slyšeli předtím. Já ne proto, že bych ten mikrofon tady rád dlouho blokoval, ale jednu poznámku k tomu přičiním.

Jedna věc. Pokud jde o sociální služby, dotace poskytovatelům služeb je ta akutně rozpočtová na příští rok. Tam viz tedy odpověď na předchozí interpelaci. Ale ono to má také rozměr systémový: vůbec se pobavit o tom, jak je tento velmi vážný segment, jaká je celá ta legislativa od toho, jak vypadají ty finanční proudy apod. Myslím, že my jsme se hodně o tom bavili při debatě v Kramářově vile, když jsem tam měl šéfy stran. Tam unisono znělo, že sociální služby jsou jednak tématem akutně rozpočtovým s tím hupem prostě dolů teď na rok 2010, ale také problémem systémovým. A já vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí - otáčím se na pana ministra Šimerku - takovéto analýzy, podklady a varianty nějakých systémových východisek připravuje a je připraveno je také dát do nějaké další širší, neříkám jenom vládní, debaty.

Pan ministr přikyvuje. Nevím, jestli nekroutil hlavou. Ne, nebylo to úplně jinak. Takže jsme konzistentní, jak už to v této vládě naprosto většinou bývá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Látka se také spokojí s touto odpovědí. Vzhledem k tomu, že poslanec Ohlídal už stáhl svou druhou interpelaci, mohu říci, že jsme vlastně vyčerpali všechny žádosti na interpelace, a já bych mohl poděkovat panu premiérovi, protože jsme slyšeli všechno, co jsme chtěli. Ukončím interpelace na premiéra Jana Fischera.

Jak jsem říkal, mohli bychom rovnou přejít na interpelace na ministry vlády. Tady máme také vylosován seznam poslanců. První je pan poslanec Juraj Raninec, který by měl interpelovat ministra Martina Pecinu. Já bych ještě upozornil myslím v této chvíli nepřítomné poslance - pana poslance Petra Bratského, Zdeňka Boháče, Petra Braného, Michaela Hrbatu - že začaly interpelace na ministry vlády. Začaly dříve, než bylo plánováno, a proto je upozorňuji, že by bylo dobré, kdyby se mohli co nejrychleji dostavit do sněmovny.

Prosím, jako prvnímu uděluji slovo poslanci Juraji Ranincovi. Máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pane ministře, vláda zastoupená Ministerstvem vnitra již v dubnu tohoto roku předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Je to sněmovní tisk 794. Tento návrh je pokračováním a součástí reformy policie. Kontrolní orgány pro šetření trestné činnosti nejen policistů a zaměstnanců policie, včetně nezávislosti těchto orgánů, byly dlouhodobě diskutovány ve výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost se také napříč politickým spektrem shodl na tom, že půjdeme cestou na Ministerstvu vnitra nezávislého orgánu, který navíc bude mít v kompetenci nejen policisty, ale i příslušníky dalších bezpečnostních sborů. Generální inspekce je konstruována jako samostatný bezpečnostní sbor. Bude samostatná i ekonomicky. V čele Generální inspekce bude ředitel jmenovaný vládou po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Ředitel Generální inspekce bude jmenován pouze na omezené funkční období. Generální inspekce bude podléhat systému vnější kontroly prováděné kontrolním orgánem vytvořeným Poslaneckou sněmovnou. Trestná činnost příslušníků i zaměstnanců Generální inspekce bude vyšetřována nezávislým státním zástupcem.

Vážený pane ministře, chci se vás zeptat, jestli souhlasíte s principem nezávislého vyšetřování a nezávislé kontroly příslušníků bezpečnostních sborů. A pak také na to, jak se stavíte k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, tzn. k sněmovnímu tisku 794. Pokud jsou vaše odpovědi na předchozí otázky pozitivní, tak se vás chci zeptat, co uděláte pro to, aby byl tento zákon projednán a schválen. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana ministra Martina Pecinu, aby se ujal slova. Prosím.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, děkuji za ten dotaz. Zákon o Generální inspekci byl skutečně předložen do Sněmovny a dokonce již dvakrát zařazen na schůzi, a sice 9. 6. jako bod číslo 59, ale bohužel nebyl projednán, a 29. 9. jako bod 78. Ze současné schůze byl vyřazen dnes ráno, pokud vím.

Čili začal bych možná tou odpovědí odzadu. Já v tomto okamžiku nevím, co bych měl udělat pro to, aby byl projednán, protože o zařazení tohoto bodu na program Sněmovny nerozhoduji a nemám na to žádný vliv.

Pokud se, pane poslanče, ptáte na můj názor na nezávislost vyšetřování, na nezávislou inspekci, na zákon o Generální inspekci, pak říkám, že můj názor jak na předlohu tohoto zákona, tak na samotné principy je veskrze kladný. Já jsem samozřejmě velký zastánce nezávislého vyšetřování. Upozorňuji na to, že inspekce policie, tak jak je definována dnes, již jistý stupeň nezávislosti má. K tomu došlo v předchozích třech letech a je to určitě dobře. Čili dneska ředitel Inspekce Policie České republiky je sice formálně mým podřízeným, ale já nad ním mám personální pravomoc pouze v tom smyslu, že mohu vládě navrhnout jeho odvolání a jmenování nového ředitele inspekce. Ten systém nezávislé kontroly, tak jak jste ho popsal, už dneska funguje. Samozřejmě, po přijetí tohoto zákona by se činnost této inspekce rozšířila i na ostatní ozbrojené sbory. Já to považuji za věc, která je dobrá a kterou podporuji.

Pokud jsem zachytil hlasy nesouhlasné v této Sněmovně, tak ty se týkaly podrobností tohoto zákona, zejména způsobu kontroly funkce tohoto orgánu. To jsou ale věci, u kterých jsem přesvědčen, že se dají projednat při diskusi ve výborech. Domnívám se, že jsme schopni ten zákon doladit tak, aby na něm byla široká politická shoda.

Čili já jsem pro. Nevím, co bych k tomu dále řekl. Jestli bude zařazen na tuto nebo další schůzi, já proti tomu nebudu protestovat a nebudu vládě, pokud na tom bude elementární shoda, navrhovat stažení tohoto zákona. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP