(18.00 hodin)
(pokračuje Soušek)

Právnické nebo fyzické osoby, které plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, s výjimkou pevně zabudovaných nádrží motorových vozidel, jsou povinny používat schválený měřicí systém (dále jen "hmotnostní průtokoměr), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů, která musí být správná, úplná, průkazná, zaručující trvalost záznamů a umožňující výpis z tohoto systému. Hmotnostní průtokoměr musí být umístěn tak, aby evidoval množství plněných zkapalněných ropných plynů, a musí být po celou dobu opatřen závěrami místně příslušného celního úřadu. Povinnost používat hmotnostní průtokoměr podle tohoto ustanovení se nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby, které plní výhradně zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e)."

Následující body se přečíslují. V čl. III se na konci věty doplňují slova ", s výjimkou ustanovení § 60 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

A ještě zdůvodnění k tomu, co jsem vám teď říkal. Změnou § 60 odst. 4 byla od 1. října subjektům, které se zabývají prodejem zkapalněných ropných plynů, dále jen LPG, a subjektům, které spotřebovávají LPG v množství přesahujícím 10 tun ročně, zavedena povinnost používat při své činnosti schválený měřicí systém, který musí být opatřen závěrami správce daně. Vzhledem k tomu, že z předmětné změny ustanovení zcela jednoznačně nevyplývalo, kterých subjektů se stanovená povinnost týká, zpřesňuje předložený pozměňovací návrh okruh těchto subjektů v souladu se záměrem zákonodárce. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zpřesnění původního záměru, který v současné době je již účinný, je u tohoto novelizačního bodu navržena účinnost dnem vyhlášení. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Chce vystoupit pan zpravodaj, má k tomu příležitost. Bude hovořit pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já nebudu vůbec komentovat, a ani si to právo nechci osobovat, ctěné návrhy, které zazněly, ale chci se zeptat. Na stůl byl dán ještě návrh kolegy Böhnische, který je hodně podobný tomu, co zde předčítal kolega Soušek. Jestli to mám chápat tak, že už není ve hře, když není načten, aby potom nebyl zase nějaký renonc. Platí to, že když se k němu nikdo nepřihlásil, byť je rozdán, neplatí, ano? Všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, máte pravdu, ve smyslu jednacího řádu je tomu tak. V tuto chvíli končím druhé čtení této vládní předlohy.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 925/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda žádala, aby tento tisk byl projednáván podle § 90 odst. 2. Pro vládu a pana ministra mám truchlivou zprávu, že mám k dispozici veto, které neumožňuje, abychom tuto předlohu projednali ve zkrácené variantě, takže budeme postupovat podle standardního postupu. Nacházíme se tedy v prvém čtení a já prosím, aby materiál uvedl pan ministr Eduard Janota.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vnímám a respektuji vaše sdělení. Chci jenom konstatovat, že 1. května letošního roku skončilo pětileté přechodné období, po které si mohla Česká republika ponechat určitá omezení při nabývání tuzemských nemovitostí sloužících k bydlení - to zdůrazňuji - vůči zahraničním osobám. Tato lhůta byla stanovena v aktu o podmínkách přistoupení, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, tedy součástí primárního práva. Protože tuto smlouvu schválil Parlament, má podle čl. 10 Ústavy a § 31 devizového zákona přednost před vnitrostátní právní úpravou. Ustanovení § 17 odst. 2 devizového zákona, které omezovalo nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami, proto 1. května letošního roku fakticky ztratilo svoji účinnost a katastrální úřady ho v praxi již nemohou uplatňovat. To se netýká nabývání zemědělské půdy upraveného v § 17 odst. 1, kde bylo vyjednáno delší, sedmileté přechodné období.

K tomu bych chtěl připomenout, že přes uvedenou skutečnost Poslanecká sněmovna Parlamentu dne 19. června letošního roku obdobný vládní návrh zamítla. Z toho důvodu tady předkládám tento návrh do Parlamentu znovu, protože pokud nebude zmíněné ustanovení devizového zákona výslovně vypuštěno, může Evropská komise zahájit proti České republice podle čl. 226 řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství, které může skončit až odsuzujícím rozsudkem Evropského soudního dvora. Na základě toho pak by mohla být Česká republika povinna platit částku několika tisíc eur denně, a to až do zjednání nápravy. Vzhledem k této hrozbě vláda požádala Poslaneckou sněmovnu, aby s tímto návrhem zákona vyslovila souhlas v prvním čtení - to už není možné, jak jsem se dověděl - neboť jde pouze o návrh implementační a co do obsahu nekomplikovaný. To byl důvod, proč jsme to chtěli zkrátit.

Doufám, že si poslanci uvědomí situaci a že pomohou úspěšně schválit tento požadovaný velmi jednoduchý, prakticky v praxi nepoužívaný paragraf a novela bude plně kompatibilní s právem a legislativou EU. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Alfréd Michalík. (Není v sále přítomen.) Byl bych rád, kdyby předseda nebo místopředseda rozpočtového výboru Sněmovně navrhli alternativu, nebo předseda nebo místopředseda klubu sociální demokracie. Přišel pan poslanec a předseda rozpočtového výboru, takže se zeptám jeho. Pane předsedo rozpočtového výboru, koho byste doporučil jako zpravodaje místo pana poslance Alfréda Michalíka k projednávání devizového zákona v prvním čtení?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, pane místopředsedo, abych navrhl pana poslance Svobodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, Miroslava tedy. O tomto rozhodneme v hlasování. Já vás odhlásím, dovolíte-li, poprosím o novou registraci. Věřím, že nás tady je dost, abychom mohli provést změnu zpravodaje pro prvé čtení. Ano, je tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem pro první čtení byl pan poslanec Miroslav Svoboda, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 85 poslanců, pro 80, proti 1. Zpravodajem se stal pan poslanec Svoboda a já mu dávám slovo, protože zpráva pana ministra, která uvedla tento materiál, už zazněla. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP