(17.50 hodin)
(pokračuje Janota)

Vládní návrh zákona byl projednán v rozpočtovém výboru. K pozměňovacímu návrhu schválenému v rozpočtovém výboru se vyjádřím později, stejně tak se vyjádřím k těm pozměňovacím návrhům, které budou ještě případně podány během druhého čtení.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si upozornit, že pokud nebude novela zákona přijata se stanovenou účinností, dojde k ohrožení obchodu s vybranými výrobky jak na území České republiky, tak v rámci Evropské unie. Proto vás v této souvislosti žádám o projednání a schválení této novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Připomínám, že jsme návrh v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Ten materiál projednal, přijal usnesení 888/1, které máte k dispozici. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru. Tím je pan poslanec Petr Braný. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, jak už bylo řečeno, jsem zpravodajem rozpočtového výboru a zpravodajem tohoto tisku pro ctihodnou Sněmovnu.

Nejdřív tedy usnesení rozpočtového výboru číslo 741, které máte písemně před sebou. Chtěl bych říci, že tam máme usnesení kladné. Doporučujeme, aby tento návrh zákona o spotřebních daních byl schválen s připomínkami. A jedná se o jeden pozměňovací návrh. A teď je to skoro jak zakleté číslo, jak už tady říkal kolega Kalousek v předchozím tisku, kdy podával pozměňovací návrh. Tak tady je totéž - jedenáct bodů. Je to ale jako jeden pozměňovací návrh, který přijal rozpočtový výbor. Jedná se o pozměňovací návrh k tabákovým výrobkům. To je tedy jedna poznámka.

Druhá poznámka. Jako zpravodaj Sněmovny jsem žádal už v prvém čtení, abychom zde výjimečně použili § 90, protože se opravdu jedná zejména o novelu technickou, a jak říkal pan ministr, zabránění dalším možným únikům v oblasti spotřebních daní. Nebylo mě ale vyslyšeno. I když musím říci, vlastně částečně ano. Potom znovu další den jsme se k tomu vrátili a 60denní lhůtu jsme zkrátili, takže můžeme na této schůzi již tento návrh změny zákona projednávat. Já tedy doporučuji tuto materii k přijetí. A to, čeho jsem se obával jako zpravodaj, je tady. To znamená budou ještě některé další pozměňovací návrhy, které se budou do této materie vlamovat.

Poslední poznámku jako zpravodaj mám k vládě, už to dělám několik let - aby ta materie, zákon o spotřebních daních, byla, pokud možno, rozdělena podle komodit. Když jde o alkohol, cigarety, pohonné hmoty, je to takový široký záběr, že potom při projednávání je mnohdy kontraproduktivní některé to snažení a výsledky bývají ne vždy valné úrovně, tzn. že se nám tady pořád vracejí jedny a ty samé pozměňovací návrhy, které tím sítem pak neprocházejí. Bylo by jednodušší udělat to tak, jak to mají v jiných zemích - aby tento zákon byl takto rozdělen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Branému a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Tam přihlášku mám. Přihlášeným je pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést krátký pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 888.

Dosavadní návrh zákona se označuje jako Část první. Navrhuji vložit Část druhou: Změna zákona číslo 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Tedy pozměňovací návrh: Zákon číslo 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1. V § 2 písm. s) se v první větě za písmenem s) slova "ve spotřebitelském balení" zrušují.

2. V § 2 písm. s) bod 1 až 5 se na začátek věty doplňují slova "ve spotřebitelském balení".

3. V § 2 písm. s) bod 4 se slovo "nebo" na konci bodu zrušuje.

4. V § 2 písm. s) bod 5 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a za slovo "odstranit" se doplňuje slovo "nebo".

5. V § 2 písm. s) se za bod 5 doplňuje nový bod 6, který zní: "Bod 6: který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu uvedeného v § 4."

Dovolte mi jenom krátké odůvodnění. Hlavním cílem navrhované změny je zamezení daňovým únikům, ochrana spotřebitele, ochrana výrobců a dovozců a zabezpečení prodeje kvalitního a zdravotně nezávadného lihu. Způsobem, jak toho dosáhnout, je zamezení prodeje neznačeného lihu v nádobách nebo jiných obalech, jejichž objem je větší než šest litrů, a právně jednoznačné definování objemu spotřebitelského balení. Změna předkládaná tímto návrhem zařazuje mezi neznačený líh se všemi důsledky a postihy i líh, který není ve spotřebitelském balení, tj. do šesti litrů, a který současně není vyjmut z povinnosti značení dle § 4, např. líh osvobozený od daně, líh v režimu podmíněného osvobození od daně, líh určený na vývoz a podobně.

Tímto pozměňovacím návrhem nejsou dotčeny podnikatelské aktivity osob, které líh používají v rámci své podnikatelské činnosti jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti do určitých druhů výrobků, neboť tento líh je od daně osvobozen nebo podmíněně osvobozen podle zákona o spotřebních daních.

Bude-li tento můj návrh přijat, navrhuji též příslušně upravit název celého návrhu zákona. Zároveň chci zdůraznit, že navrhovaná účinnost zůstává beze změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Svoboda, potom pan poslanec Soušek.

Mám tady omluvu, sice zvláštní, ale přesto, z dnešního jednání od pana poslance Snítilého, tak nechť je to zaznamenáno.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který se týká předmětného zákona o spotřebních daních. Stručně se pokusím vysvětlit, oč v mém pozměňovacím návrhu jde.

Obecně v daňové problematice platí, a to především v souladu se zákonem o správě daní a poplatků, že v případě, kdy daňový subjekt omylem uhradí vyšší částku daně, nežli je ze zákona povinen uhradit, může se ve lhůtě tří let uplatnit u správce daně formou dodatečného přiznání nárok na tento přeplatek. Zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, umožňuje daňovému subjektu uplatnit nárok na přeplatek daně pouze ve lhůtě šesti měsíců. Tato lhůta je pro daňový subjekt diskriminační a ve vztahu ke správci daně silně nevyvážená. Zatímco stát prostřednictvím správce daně může případný nedoplatek doměřit ve lhůtě tří let, pro daňový subjekt v případě přeplatku platí lhůta již zmíněných pouhých šesti měsíců. Navíc ještě v případě, že správce daně v průběhu kontroly, kterou může provést ve lhůtě tří let, zjistí po těchto šesti měsících, že daňový subjekt přeplatil svou daňovou povinnost, tak ze zákona správce daně musí tento přeplatek zohlednit obecně ve lhůtě tří let, ale v tomto případě, u spotřební daně, pouze do šesti měsíců. Proto se na vás obracím s prosbou, abychom se tento nedostatek zákona pokusili napravit a vztah mezi správcem daně neboli státem a daňovým subjektem vyvážili.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Svobodovi a nyní prosím pana poslance Souška, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych přednést pozměňovací návrh, který vám byl rozdán do lavic a zároveň se k němu přihlásit.

Jeho znění je asi takové: V článku I se za bod 120 vkládá nový bod 121, který zní: "121. § 60 odst. 4 Právnické nebo fyzické osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 jsou povinny vést evidenci podle § 40. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP