(17.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

My jsme proti tomu jako sociální demokraté hlasovali. Samozřejmě, že nám bylo líto všech, kdo si chtěli rekonstruovat své bydlení a najednou kvůli Topolánkově vládě museli místo pěti zaplatit devět procent. A teď dokonce v balíčku jsme tady jako Poslanecká sněmovna schválili ne devět, ale deset procent sazby daně z přidané hodnoty v té snížené kategorii.

Ano, bývaly časy za minulé vlády sociální demokracie, kdy DPH bylo 5 a 19 %, teď bohužel ty sazby DPH jsou 10 % 20 %. Myslím, že je dobré, aby ti, kdo zde vystupují, uváděli informace korektně, aby ti, kdo zde vystupují, netrpěli selektivní ztrátou paměti, aby si vzpomněli na to, jak vypadala daňová historie v uplynulých letech. Myslím, že stojí za to, abychom ještě popřemýšleli mezi druhým a třetím čtením tohoto návrhu zákona, jak budeme hlasovat, tak abychom hlasovali odpovědně vůči veřejným rozpočtům. Hlasujme tak, abychom měli co nejmenší zadlužování, hlasujme tak, abychom měli co nejnižší deficit státního rozpočtu v příštím roce, hlasujme tak, abychom nepřipravili stát zbytečně o finanční prostředky, hlasujme tak, abychom nezvýšili zbytečně dluhovou službu státního rozpočtu, hlasujme tak, abychom zbytečně nezatěžovali budoucí generace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Pan ministr s přednostním právem může vystoupit.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Dámy a pánové, chtěl bych říci jen jednu nebo dvě věty. Jsem na Ministerstvu financí dlouho. Minimálně osm let se vlády, ministři financí snažili o sbližování sazeb DPH na Ministerstvu financí. Že se to někdy dařilo více a někdy méně, to je jiný výsledek. Myslím, že to, že je snaha sbližovat tyto daně, není nic špatného, to se děje, to je politika ve většině vyspělých zemí západní Evropy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Bratský, připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolega Sobotka před chvílí se zmínil o tom, jak se ty sazby zvyšovaly. Já se pokusím upozornit na jednu část navržené novely zákona. Myslím si, že pokud zákon postoupí do druhého a třetího čtení, doufám, že nepadne návrh, aby byl zamítnut v této fázi, vlastně ani nemůže, tak se můžeme pobavit o této věci, která se týká části těch návrhů, které se týkají zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

V souvislosti s právě časově neomezenou platností snížené sazby pro opravy, rekonstrukce a modernizace staveb pro bydlení navrhuje se zrušit totiž časové omezení platnosti snížené sazby u těchto služeb pro bydlení, a to proto, že ta snížená sazba má zatím výjimku od Evropské unie do 31. 12. 2010 a pak by byl konec. Pak by rovnou musely jít všechny tyto služby do té vyšší sazby. Já myslím, jak se tady kolem sebe dívám, že to si nepřeje ani jeden z nás. Ty věci, které přinesou práci lidem ve stavebnictví, budou se modernizovat a rekonstruovat objekty, ty si přejeme v nižších sazbách pro občany naší země všichni.

V této fázi si myslím, že se určitě průřezově politickými kluby dohodneme na tom, že právě tato část zákona musí být prodloužena na dobu neurčitou, když nám to dnes pravidla umožňují, a neukončit ji v roce 2010. Moc vás prosím, abychom chladnokrevně přistupovali k jednotlivým návrhům v tomto zákoně a posuzovali je případně zvlášť, abychom neodbourali některé, které by nás mohly velmi mrzet, ale hlavně by mrzely drtivou většinu občanů naší země, už tak těžce zkoušené. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bratskému. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych, aby zde skutečně nezapadla ta slova, že je třeba zvážit, jestli si můžeme dovolit takový výpadek příjmů, jak se uvažuje v tomto návrhu. Stejně jako je obtížné vysvětlovat podnikatelům v oblasti třeba stravování nebo v oblasti kadeřnictví, že nebudou mít dostatek prostoru pro to, aby mohli zaměstnávat dostatek lidí, tak stejně obtížné je vysvětlovat, že tato republika nebude mít v příštím roce 1,5 miliardy Kč pro matky, které budou odcházet na mateřskou dovolenou, a stejně tak je obtížné vysvětlovat, že tato republika vlastně tři roky není schopná zajistit dostatek prostředků na financování sociálních služeb. Lidé, kteří se pohybují v oblasti sociálních služeb, vlastně tři roky nemají jistotu, kolik budou moci v průběhu roku zaměstnat lidí.

Vzpomínám si na situaci, která tady byla např. v loňském roce, kdy chybělo 2,5 miliardy Kč, a vlastně v té době se předložil návrh, ne aby se ty peníze do rozpočtu dostaly, ale na to, aby se zvýšily platy státních zaměstnanců. Například. Potom se našly peníze v rezervě, ty peníze se do systému pustily, ale do současné doby ještě nebyly zúřadovány. Možná že v listopadu do toho systému přijdou, ale uvědomte si, že lidé, kteří dnes zajišťují sociální služby, vlastně jsou v nejistotě, jestli budou mít na výplaty svých zaměstnanců a jestli budou moci poskytovat služby, pro které tady jsou.

To jsou věci, které by se měly určitě velmi podrobně zvažovat, protože všechno je možné vyargumentovat jedním i druhým směrem. Domnívám se, že pokud platí to, že jsme v České republice v obtížné finanční situaci, tak bychom se příjmů neměli tak lehkomyslně zbavovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Zdá se, že to byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Do rozpravy podrobné nemám žádnou přihlášku, takže i podrobnou rozpravu končím. Hlásí se pan poslanec Svoboda? Ne. Takže i podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Návrh opět uvede pan ministr financí Eduard Janota. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhovanou novelou je do zákona implementována směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní, kterou byla v plném rozsahu nahrazena původní směrnice 92/12/EHS. Česká republika je touto směrnicí přímo vázána a je povinna zajistit její implementaci v plném rozsahu do národní legislativy s účinností od 1. dubna 2010. Směrnice ale dále přímo ukládá přijetí a zveřejnění zákona nejdéle do 1. ledna 2010.

Hlavním cílem směrnice je poskytnout právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na intrakomunitární dopravu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani - minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky - v rámci tzv. Excise Movement and Control System. Zmíněný systém EMCS vznikl především za účelem boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní. Podstatou systému je nahrazení v současné době používaných papírových průvodních dokladů elektronickými průvodními doklady. Tím dojde k zabezpečení lepší kontroly a řízení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci Evropské unie. Struktura a obsah elektronického průvodního dokladu je stanovena v nařízení Evropské komise. Toto nařízení je přímo aplikovatelné.

Kromě navrhovaných změn ustanovení o dopravě bylo potřeba učinit také další navazující změny, jako je např. aktualizace používaných pojmů a referencí.

Dále návrh novely zahrnuje změny jednotlivých ustanovení u spotřební daně z piva, které zohledňují skutečnost, že v technologii výroby piva jsou v praxi ve stále větší míře využívány i takové dílčí technologické principy, které současné znění zákona zcela přesně nepostihuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP