(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Projednáváme ho ve zkráceném jednání. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali včera, kdy jsme ho přerušili po ukončení druhého čtení.

Nyní prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministr práce a sociálních věcí - už ho tady vidím a děkuji panu Petru Šimerkovi - a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Hrnčíř. Pana zpravodaje také už vidím.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Soubor pozměňovacích návrhů vám byl rozdán na lavice jako sněmovní tisk 920/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ano, vidím pana poslance Petra Plevu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní kolegy bych ale požádal o klid. Prosím, můžete.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve sněmovním tisku, který jsme dostali, je jedna nesrovnalost, protože včera předložil také v podrobné rozpravě svůj návrh pan poslanec Jandák. Myslím, že by měl být do tohoto tisku zapracován(s úsměvem).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, musím vyslechnout pana poslance Vítězslava Jandáka. Jenom připomínám, že podle nových pravidel je potřeba každý pozměňovací návrh odevzdat v písemné a v elektronické podobě. Ptám se, jestli toto pan kolega Jandák splnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Ne. Já bych se chtěl, pane předsedající, dámy a pánové, skutečně omluvit. Nemám ještě ten návrh dopracován. (Smích v sále.) Jsou tam věci, které zbývají. A probíhají kuloárové dohady. A myslím, že to půjde i na výbor - čím a kým začneme. Zatím ten návrh stahuji. Děkuji vám. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že pan kolega Petr Pleva je spokojen. Návrh byl stažen a není tedy součástí tisku 920/2. Je někdo další? Ano, pan poslanec Petr Braný v rozpravě ve třetím čtení.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já mám v tisku, který máte před sebou, pozměňovací návrh pod písmenem C, který vypouští celou tu pasáž, která řeší náhrady, ze zákona. A bylo to podmíněno proto, že kdyby bylo přijato opatření nebo návrh kolegyně Šedivé, dostali bychom se do sporu a bylo by méně věrohodné, jestli si tedy ty náhrady chceme vzít, nebo nechceme, nebo zdanit, protože je to i v tomto zákoně jinak popsáno. Směřuje to tedy k tomu, že když byla vůle si vzít - a to já doporučuji a chválím to, že jsme se tak rozhodli - náhrady nebo omezit si náhrady, které budou patřit pod zdanění, že je třeba udělat i krok b), a to jest vypustit opatření, které je v tomto zákoně. Rozumím ale tomu, že někteří mají kolem toho pochybnosti - ať to rozhodne někdo jiný. To je druhá věc, ale z hlediska čistoty našeho rozhodování a zejména úmyslu takto je směřován i tento návrh. Když platí jedno, tak aby druhé už v zákoně nebylo znovu popsáno, byť trochu jinými slovy. A platil by potom určitý spor, který bychom zase museli řešit na půdě Parlamentu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Kdo další v rozpravě ve třetím čtení? Dobře, umožním poradu navrhovatele se zpravodajem.

Pokud nikoho nevidím, rozpravu ve třetím čtení končím.

Byl jsem upozorněn na to, že jsem nedodržel jednací řád tím, že ve třetím čtení lze pozměňovací návrh stáhnout pouze se souhlasem Sněmovny. Protože pan kolega Jandák ale nesplnil ty podmínky, které jsou nově stanoveny pro pozměňovací návrhy, myslím si, že nebyly splněny ani podmínky pro to, aby ten pozměňovací návrh mohl být zařazen do tisku 920. Pokud nebudu za to veden k odpovědnosti tím, že by kolega Pleva navrhl mé odvolání z řízení schůze nebo navrhl zpochybnění postupu předsedajícího, tak budu pokračovat podle tisku 920/2. Nikdo nic nenamítá. Rozpravu tedy končím.

Žádám pana zpravodaje, aby přednesl postup při hlasování. Pak přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou sněmovní tisk 920/2, kde jsou uvedeny pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona.

Byl bych hrozně nerad, kdyby bylo z vaší strany bráno neuvedení nebo nezahrnutí pozměňovacího návrhu pana Vítězslava Jandáka jako selhání role zpravodaje. V žádném případě. My jsme s legislativou v pozdních večerních hodinách rozebírali tento návrh a skutečně jsme museli uznat, že nesplnil všechny náležitosti řádně podaného návrhu. Nebylo to tedy z mé strany opomenutí.

Byly zahrnuty tedy pozměňovací návrhy uvedené pod písmeny A, B a C, jak je uvedeno. Protože pan poslanec Braný okomentoval v tuto chvíli svůj návrh a nepodal žádný návrh ani změny legislativně technické ani stažení, je to regulérně podaný pozměňovací návrh. Ostatní pozměňovací návrhy v podstatě mění číslovku, která je uvedena ve vládním návrhu zákona. V takovém případě je u nás většinou zvykem, že podáváme orientační hlasování a Sněmovna určí tímto pořadí, v jakém bude o pozměňovacích návrzích hlasovat.

To znamená: Je tam v tuto chvíli pozměňovací návrh, aby číslovka byla 96, 92 a 80. Je to číslovka, která se upravuje v článku I i II vládního návrhu zákona. Navrhuji tedy, abychom provedli nejprve orientační hlasování o číslovkách 96, 92 a 80, jak vyplývá z pozměňovacích návrhů pánů Sobotky a Lišky. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C pana poslance Braného, následně by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku a následně tedy o doprovodném usnesení k návrhu zákona. To je tedy, pane místopředsedo, návrh procedury hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozumím tomu. K proceduře se ale hlásí pan kolega Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Při vší úctě ke zpravodaji si dovoluji nesouhlasit s touto navrženou procedurou. Nejsou tři pozměňující návrhy, nejsou tři varianty. Je vládní předloha s číslovkou 96, k tomu jsou podány dva pozměňující návrhy 92 a 80 a já tedy dávám protinávrh, abychom o těchto pozměňujících návrzích hlasovali v pořadí, v jakém byly předloženy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pane zpravodaji, pomohl jste mi, protože jinak bych musel skutečně nechat hlasovat, ale jenom o dvou variantách, protože ta základní varianta je ve vládním návrhu zákona.

Čili je tady protinávrh, o kterém rozhodneme přednostně, tedy že bychom hlasovali o návrzích v pořadí, jak byly podány, to znamená pan kolega Sobotka, pan kolega Liška, a když neprojde ani jedno, ani druhé, zůstává vládní návrh. A pak normálně v pořadí pan poslanec Petr Braný. To je jedna varianta, kterou navrhl pan kolega Miroslav Kalousek.

Pan zpravodaji, vyjádřete se k ní a já to nechám odhlasovat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano, je to, pane místopředsedo, regulérní protinávrh proti mnou navržené proceduře a můžeme o něm hlasovat. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o proceduře navržené zpravodajem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Miroslava Kalouska.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro pořadí, které navrhl pan kolega Kalousek. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 49: ze 190 přítomných pro 52, proti 96. Protinávrh pana poslance Kalouska neprošel.

 

Budeme se tedy řídit tím, co navrhl zpravodaj. Budeme tedy hlasovat o těch dvou variantách. Nejdříve bude tedy hlasování orientační o číslovce 92... (Nesouhlas od stolku zpravodaje.)

Prosím? (Reaguje zpravodaj.) Čili nejdříve odsouhlasit proceduru. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP