(18.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Původní navrhované znění odstavce 1 ruší pravidelnou valorizaci plateb státu, které se podle současné platné legislativy odvíjí od průměrné mzdy v České republice. Tímto mechanismem je zajišťováno, že podíl plateb státu na příjmech v systému veřejného zdravotního pojištění bude zůstávat přibližně konstantní a nebude docházet k platební neschopnosti zdravotních pojišťoven. Na přelomu let 2005 a 2006 totiž obdobná situace vedla k uvalení nucené správy na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, přičemž stát musel deficit sanovat částkou ve výši několika miliard korun.

Odstavec 2, jehož vypuštění se navrhuje, zakládá paradoxní situaci, kdy by si vláda, která je povinna odvádět platby za státní pojištěnce, sama mohla podzákonným právním předpisem určit výši těchto plateb. Při zachování stávajícího znění by zcela vymizela jistota pravidelné valorizace těchto plateb. Je třeba zdůraznit, že zástupnou platbu provádí stát za 58 procent obyvatel, kteří ne vlastní vinou čerpají 80 procent. Nejedná se o změnu té výše, to znamená té navržené výše 23 procent, jenom o to, aby si to nestanovovala vláda sama svým nařízením, ale aby to bylo zákonně.

Druhý návrh se týká také části 15., změny zákona o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. Tam jde o to, že navrhuji, aby omezení zvýšení maximálního vyměřovacího základu nebylo pouze na jeden rok, ale aby to bylo trvale. To znamená aby to zvýšení, které se navrhuje na 72násobek, zůstalo trvale.

Další pozměňovací návrh, který jsem vám rozdal a ke kterému se tímto hlásím, je v části deváté - změna zákona o nemocenském pojištění: "Část devátá se zrušuje."

Odůvodnění: Navrhuje se vypustit snížení peněžité pomoci v mateřství, snížení výše nemocenské a návrh na neplacení prvních tří dnů ošetřovného. Já se domnívám, že matky zcela určitě nemohou za to, že se jim děti narodily nebo jsou nemocné v období hospodářského poklesu.

Další pozměňovací návrh, který jsem vám rozdal na lavice a ke kterému se hlásím, je k části druhé, ke změně zákona o dani z příjmů. Článek II - doplňuje se nový bod číslo 7, který zní: "V § 19 odst. 1 se písmeno g) zrušuje."

Odůvodnění je takové: Navrhuje se zrušit osvobození provozovatelů loterií a jiných podobných her od daně z příjmů. V České republice jsou provozovatelé loterií a jiných podobných her osvobozeni od placení daně z příjmů, ačkoliv pro to není žádný rozumný důvod. V situaci, kdy státní rozpočet má obrovský deficit, jsou potřebné zdroje na jeho zásadní snížení. Tyto zdroje se nabízejí v řádném zdanění loterií a jiných podobných her, jako je tomu jinde v Evropě. V roce 2008 občané České republiky prosázeli 128,5 miliardy a z vykázaných 30 miliard korun příjmů ze hry odvedli provozovatelé na správních poplatcích pouze 4,2 miliardy korun a na veřejně prospěšné účely prostřednictvím nadací 3,5 miliardy korun. Podle srovnávací studie Evropské komise je zdanění hazardních her v České republice nejnižší v Evropské unii.

K těmto čtyřem pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány na lavice, se tedy tímto hlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Hovorkovi. Požádám pana poslance Bohuslava Sobotku, aby přečetl své návrhy. Připraví se Vlasta Bohdalová.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já nebudu podávat žádný pozměňující návrh, pouze návrh doprovodného usnesení a přirozeně nechám na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, zdali tento návrh doprovodného usnesení podpoří, či nikoliv.

Návrh zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 zohlednila valorizaci důchodů v souladu s již dříve předloženým návrhem ministra práce a sociálních věcí Šimerky." To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím nyní paní poslankyni Vlastu Bohdalovou. A pak ještě požádám Jiřího Dolejše.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ani já nebudu předkládat pozměňující návrh, ale pouze bych chtěla načíst doprovodné usnesení k projednávanému tisku 917 tak, jak jsem avizovala v obecné rozpravě.

Tedy: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 nesnižovala objem prostředků určených na platy zaměstnanců veřejného sektoru a ponechala jej aspoň na úrovni roku 2009." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Teď požádám Jiřího Dolejše, aby přečetl svůj návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající. Nebudu zdržovat, jenom se formálně přihlásím k písemnému materiálu, který již máte v lavicích. Týká se pozměňovacího návrhu v části 2, tedy k zákonu o dani z příjmů. Jedná se o ony sazby k dani z příjmů a na to navazující platby záloh. To za prvé. A za druhé - o dvě sazby k dani z příjmů právnických osob.

A dovolte mi ještě, abych avizoval dvě drobná errata ve spojení kalkulačního přístroje a mé osoby. Někde došlo k chybě. Připouštím, že to byla zřejmě má osoba. Zkrátka - v elektronické podobě už je to v pořádku, v parlamentním tisku už to budete mít v pořádku. Kdo ale chcete studovat ještě z tohoto podkladu, prosím, opravte si u sazeb: číslo 126 000 má být číslo 201 600. Adekvátně jsem stejnou chybu udělal u výplaty záloh. Nemělo tam tedy být číslo 20 900, ale 27 200. Stává se to, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tolik tedy poslanec Dolejš. Přátelé, ptám se, kdo z vás ještě chtěl vystoupit v podrobné rozpravě a nedostal ještě slovo. Pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, když už máme doplňující usnesení, doprovodné usnesení, Poslanecké sněmovny na různá témata, dovolil bych si jedno doplňující usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dofinancovala dotace na sociální služby pro kraje, obce a neziskové organizace ve stejné výši jako v roce 2008."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se ještě jednou. Prosím, ještě pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, já mám jenom upřesňující k svému pozměňovacímu návrhu, který je společným návrhem ODS a Strany zelených a vychází z předběžné dohody představitelů demokratických stran: ten návrh je komplexní, to znamená jako celek, a žádám, aby potom o něm bylo hlasováno pohromadě o všech jeho částech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Znovu se ptám, jestli ještě někdo chce něco doplnit nebo předložit, načíst v rámci podrobné rozpravy. Pokud ne, tak podrobnou rozpravu ukončím.

Prosil bych o chvilku pozornosti. Ve stavu legislativní nouze můžeme tady tyto pozměňovací návrhy hlasovat ihned, nicméně vzhledem k tomu, kolik jich je, bych doporučoval, abychom přerušili projednávání, písemně ty předložené pozměňovací návrhy a doprovodná usnesení zpracovali a pak se k tomu vrátili, předpokládám, v 9 hodin ráno. To znamená pokud by byl souhlas s tímto postupem, tak bychom tedy nehlasovali pozměňovací návrhy, ale hlasovali bychom návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, s tím, že se s písemnými podklady k němu vrátíme v 9 hodin ráno. To je to, co bychom ovšem museli v tomto případě, kdybychom chtěli takto postupovat, odhlasovat. Pokud je s tím souhlas a nikdo nic nenamítá, prosil bych, abychom se přihlásili a hlasovali o tomto návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu, s tím, že bychom se k němu vrátili v 9 hodin ráno.

Mám tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili ještě jednou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP