(12.40 hodin)
(pokračuje Boháč)

Ale druhá věc. Co se týče pravidel při vzdělávání, tam si myslím, že ta pravidla v zákoně byla dána jednoznačně. Teď to posouváme někam, kde může být výklad víceznačný. Čili co se týče vzdělání, kdo se chtěl vzdělávat, ten se vzdělávat mohl a má prostor dokončit vzdělání. Tak to také není úplně tak přesně, jak to bylo zde zmíněno předřečníkem.

Za třetí jsou to finance a to je zase rozbor stávající ekonomické sekce Ministerstva vnitra. Hovoří se o nákladech zhruba kolem 2 miliard korun, navýšení 2 miliard korun, čili hypoteticky, to je skutečnost, odhad je zhruba kolem 2 miliard korun. Možná by k tomu něco řekl i zástupce vlády, pokud by byl přítomný, a myslím si, že by to bylo v tom duchu, v jakém jsem hovořil ve své zpravodajské zprávě.

Ještě jednou děkuji a žádám o podporu mého návrhu na zamítnutí v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ano, v rozpravě zazněl jediný návrh, a to návrh na zamítnutí. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu výboru pro bezpečnost. To je konstatace stavu. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a ty, které jsem požádal, aby případné diskuse vedli mimo jednací sál, přivolám gongem. Jakmile se ustálí počet přítomných a přihlášených v sále, rozhodneme o návrhu pana zpravodaje, který zazněl v rozpravě, na zamítnutí návrhu. Myslím, že je v tuto chvíli již poměrně stabilní počet poslanců v sále.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 165. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 102 poslanců pro 40, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Ano, pan zpravodaj má návrh, předpokládám na výbor rozpočtový, nebo na něco jiného, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Určitě je to návrh na přikázání rozpočtovému výboru a rovněž tak přicházím s návrhem na prodloužení doby projednávání o 30 dnů ve výborech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, k hlasování tedy budou dvě věci, a to rozpočtový výbor a prodloužení lhůty k projednání. Nejdříve tedy v hlasování pořadové číslo 166 rozhodneme o přikázání výboru pro bezpečnost.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 104 pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 167, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, přikázat návrh rozpočtovému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 102 pro 46, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů podle jednacího řádu. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 168. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání ve výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 104 pro 41, proti 17. Návrh také nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost a lhůta k projednání byla stanovena na zákonných 60 dnů, tak jak stanoví zákon o jednacím řádu. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 47.

 

Nyní bychom měli pokračovat bodem č. 48. Ptám se pana místopředsedy vlády Jana Kohouta, zda návrh uvede za pana ministra vnitra Martina Pecinu. Ano, je tomu tak. Čili pokračujeme bodem

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Pan místopředseda vlády Jan Kohout je připraven. Požádám pana poslance Juraje Ranince, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, ovšem pokud ho schválí Poslanecká sněmovna, o čem dám hlasovat bezprostředně.

 

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Jan Klas, který je zpravodajem pro první čtení, je řádně omluven, budeme hlasovat o změně zpravodaje, a to v hlasování pořadové číslo 169. Hlasování jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem byl pan poslanec Juraj Raninec. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 102 pro 66, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy žádám pana místopředsedu vlády a ministra zahraničí Jana Kohouta, aby za nepřítomného a omluveného ministra vnitra Martina Pecinu uvedl vládní návrh zákona. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout: Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh povede ke zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice, které si jako hlavní cíle této problematiky stanovila vláda ve svém usnesení č. 1381 ze dne 12. prosince 2007. Navrhuje se tak především snížit administrativní zátěž účastníka bezpečnostního řízení, dále zkrátit dobu bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a podnikatele, snížit počet žádostí o vydávání osvědčení fyzické osoby a podnikatele a zjednodušit stávající právní úpravu.

Snížení administrativní zátěže účastníka bezpečnostního řízení se v návrhu provádí snížením rozsahu údajů v dotazníku požadovaných od účastníka tohoto řízení. Rovněž dochází ke snížení rozsahu údajů, jejichž změny je povinen držitel osvědčení oznamovat.

Zkrácení doby bezpečnostního řízení u fyzických osob a podnikatelů je v návrhu umožněno mimo jiné realizací technicko-organizačních opatření podle uvedeného usnesení vlády Národním bezpečnostním úřadem a dotčených státních orgánů. Tato doba se zkracuje podle složitosti vedení jednotlivých bezpečnostních řízení o jeden až tři měsíce. Navrhovaná úprava tak zrychlí bezpečnostní řízení a v konečném důsledku umožní rychlejší přístup prověřované osoby nebo podnikatele k utajovaným informacím.

Cíl snížení počtu žádostí o vydání osvědčení fyzické osobě je v návrhu naplněn podrobnější úpravou zdůvodnění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby. Napravuje se tak nedostatek současné právní úpravy, podle níž nemusí písemné zdůvodnění nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci obsahovat konkrétní zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci.

Další navrhované změny odstraňují dosavadní aplikační problémy a reagují na vědeckotechnický vývoj v oblasti informačních a komunikačních systémů a ve svém důsledku rovněž přispívají ke zjednodušení úpravy v oblasti ochrany utajovaných informací.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zahraničí Janu Kohoutovi za úvodní slovo. Slova se ujme pan zpravodaj Juraj Raninec, aby přednesl zpravodajskou zprávu pro prvé čtení k tomuto tisku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP