(10.10 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Neúplná v tuto chvíli je kontrolní rada Grantové agentury České republiky. Zde chybějí čtyři členové. Nicméně zde návrhy podávají právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem. Já v této souvislosti zašlu panu předsedovi Vlčkovi dopis s tím, aby takové organizace oslovil

Dále jsou dvě neobsazená místa v Nejvyšším kontrolním úřadu. Zde jeden návrh leží a přichází pro příští schůzi do druhého kola. Druhé místo pak je volné.

Rada České televize. I zde chybí jeden člen a je potřeba rovněž vyhlásit výzvu organizacím a sdružením. Totéž se týká Rady Českého rozhlasu.

Nyní přicházíme k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde chybí jeden člen, který se volí na návrhy poslaneckých klubů. Navrhuji, aby na příští schůzi byl zařazen bod volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na toto jedno místo v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na 16. 10. do 16 hodin.

Dále je 13 míst volných v Radě Státního fondu kultury České republiky. Zde by mělo na příští schůzi proběhnout druhé kolo volby, do kterého postoupili kandidáti navržení ministrem kultury.

Dále jsou dvě volná místa ve Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Návrhy musí však předložit ministr kultury.

Přicházíme k dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury, kde jsou dvě uvolněná místa a vzhledem k § 9 zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, který říká, že se usnáší tato rada čtyřmi hlasy z pěti, je zcela v tuto chvíli nefunkční. Proto si vás dovoluji požádat o podávání návrhů na obsazení těchto dvou volných míst, rovněž do 16. 10. do 16 hodin.

Víceméně stejná nebo velmi podobná situace se týká dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. I zde jsou dvě neobsazená místa - po panu Jiřím Hanušovi a Josefu Šenfeldovi. Prosím poslanecké kluby, aby do lhůty 16. 10. do 16 hodin podávaly své návrhy na obsazení těchto míst.

Zároveň všechny věci, o kterých jsem mluvil, si dovolím navrhnout organizačnímu výboru jako body, které by měly být zařazeny na příští schůzi. To se týká tedy voleb nebo orgánů, které jsou voleny Poslaneckou sněmovnou podle zvláštních předpisů.

Pokud se týká vnitřního uspořádání Sněmovny, nebudu zde předčítat všechny výbory a komise a delegace, které jsou neúplné a které je potřeba doplnit. Myslím, že to je věcí každého poslaneckého klubu, aby si takový přehled učinil. Já jen v tuto chvíli vyhlásím lhůtu pro podávání návrhů pro bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny na 20. října do 19 hodin. Je to první jednací den Sněmovny, té příští řádné schůze. Kluby tedy mohou zasednout i v té době.

Mimo bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny musím vyhlásit stejnou lhůtu, a to tedy 20. října do 19 hodin, na body samostatné.

Tím prvním bodem je vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky, kde kromě tří členů, kteří by byli voleni v bodě změny v orgánech Poslanecké sněmovny, je ještě neobsazeno místo předsedy této komise. Toto místo musí být obsazeno samostatnou volbou Poslaneckou sněmovnou, a proto i zde vyhlašuji lhůtu do 20. října do 19 hodin. Prosím, aby do této doby byly podávány návrhy.

Jestli se nemýlím, jsou to všechny věci, které bylo potřeba vyhlásit. Jsou zde tedy dvě lhůty. První je 16. 10. do 16 hodin a týká se všech orgánů volených podle zvláštních předpisů. A pro ty vnitřní volby, tedy změny v orgánech Sněmovny a volbu předsedy komise, je 20. 10. do 19 hodin.

Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný den.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji předsedovi volební komise za důležité sdělení. Přihlásil se předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych chtěl v návaznosti na oznámení předsedy volební komise požádat o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce 45 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Sejdeme se zde v 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP