(9.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou dobré ráno.

Já jsem nezastíral v předcházejících čteních, že se jedná o novelu připravenou Ministerstvem financí ještě pod mým vedením potom jsem pod časovým tlakem předpokládaných předčasných voleb využil svého práva poslance a předložil jsem ji jako poslanecký návrh. Jinak pokud bychom věděli, že předčasné volby nebudou, jednalo by se o standardní vládní návrh, jehož cílem je zjednodušit a ujasnit některé pojmy, tak aby odpovídaly současným finančním tokům a nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je změna, kdy umožňuje státu vracet případné odškodné uložené soudem z příjmů státního rozpočtu, a nikoliv z výdajů kapitoly, která je předmětem soudního řízení. To z logických důvodů, protože v případě vysokých náhrad za škodu by výdaje z té či oné kapitoly mohly zcela znehybnit příslušnou instituci, zatímco z příjmů státního rozpočtu je to přece jenom jednodušší. Tolik motiv této předlohy.

Znovu otevřeně říkám, je to po konzultaci s Ministerstvem financí. Souhlasím se všemi pozměňujícími návrhy. Děkuji za projednání a prosím o schválení této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám nyní pana poslance Bohuslava Sobotku, předsedu rozpočtového výboru a zpravodaje tohoto sněmovního tisku, aby nám sdělil své stanovisko a případně rovnou postup při hlasování.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo. Máme k dispozici příslušný tisk 660/3. Chtěl bych říci, že návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Máme zde soubor pozměňujících návrhů obsažených v usnesení rozpočtového výboru a to jsou všechny pozměňující návrhy, které byly předloženy, neboť v rámci druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny žádné další návrhy předloženy nebyly.

Vzhledem k tomu, že pozměňující návrhy přednesené na rozpočtovém výboru tvoří funkční celek, navrhoval bych, abychom hlasovali pouze jednou, a to o všech pozměňujících návrzích obsažených v usnesení rozpočtového výboru, a poté můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Přeje si ještě někdo vystoupit v obecné rozpravě k tomuto sněmovnímu tisku? Nikoliv. Obecnou rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tedy o jednom pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, který budeme hlasovat jako celek. Než rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu, dotáži se pana zpravodaje i pana předkladatele na stanoviska. Pane zpravodaji? (Stanovisko je kladné.) A pan předkladatel již avizoval své kladné stanovisko. (Posl. Kalousek: Všechna jsou kladná.) Děkuji vám.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 143. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 122 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti jeden. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako o celku. Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 660, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 144. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 126 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k dalšímu pevně zařazenému bodu.

88.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a střednědobého
výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 736 z jeho 44. schůze ze dne 23. září 2009. Předložený návrh uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dokument, který máte před sebou, je standardním návrhem projednávání zákona o státním rozpočtu. Nijak nevybočuje z obvyklé procedury, která je volena na půdě Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že máme dostatečný časový prostor, tak ani rozpočtový výbor nenavrhoval zkrátit jakékoliv termíny pro projednání.

Pokud Poslanecká sněmovna schválí tento harmonogram, který již předtím schválil také rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, bude to znamenat, že příští týden ve středu se sejde rozpočtový výbor, aby předjednal návrh zákona o státním rozpočtu. První čtení návrhu zákona o státním rozpočtu by se poté mohlo odehrát v termínu kolem 20. října letošního roku a na přelomu listopadu a prosince předpokládáme ukončení projednávání tohoto návrhu zákona na půdě Poslanecké sněmovny v rámci třetího čtení na plénu Poslanecké sněmovny.

To je velmi stručný komentář k harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP