(10.10 hodin)
(pokračuje Kohout)

Předkládaná smlouva byla sjednána v souladu se vzorovou směrnicí pro expertní jednání o návrzích smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Při sjednávání byly plně prosazeny zájmy ČR. Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu ČR a mezinárodními závazky ČR, včetně práva EU a bezpečnostních standardů Severoatlantické aliance.

Smlouva dále reflektuje obecně uznávané principy a uzance mezinárodního práva. Smlouva upravuje standardní instituty v oblasti ochrany utajovaných informací, jako je rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráci mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv, režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím, princip původce - to znamená původce vždy sám rozhodne, zdali bude informace poskytnuta, či ne.

Smlouva byla podepsána v Praze dne 14. května letošního roku mezi ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušanem Navrátilem a ředitelem Joint Intelligence Division panem Konstantinem Petrovlasem.

Děkuji, vážená paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Novosad. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážená místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vládní návrh, kterým se předkládá smlouva mezi ČR a Řeckem, sněmovní tisk 867, první čtení, o utajovaných informacích, pan ministr a místopředseda vlády dostatečně rozvedl a zdůvodnil. Proto doporučuji propustit tuto smlouvu do dalšího čtení a rovněž doporučuji projednání v zahraničním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Exner. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, jak už uvedl pan místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, jde o standardní smlouvu v této oblasti, o smlouvu s členem EU a Severoatlantické aliance. Přesto bych rád upozornil na některé dílčí problémy.

Jeden z nich se týká toho, že v definici utajované smlouvy není výslovně uvedeno, že tak musí být označena. Sama ani nemusí mít stupeň utajení. Jde o čl. I. V důvodové zprávě k čl. X se o takovém označení hovoří, ale textem smlouvy to není zajištěno.

V čl. VIII odst. 2 je stanoveno, že přísně utajované dokumenty se ničí v zemi příjemce jen na základě předchozího písemného souhlasu poskytující strany. V předkládací zprávě se ale žádá víc: musí být vrácena. Platí v tomto případě samozřejmě smlouva.

Při vyšetřování bezpečnostního incidentu není uvedeno, kdo vyžaduje případnou spolupráci poskytující strany, zda přijímací strana, poskytující nebo kterákoliv - čl. XII odst. 2.

Z hlediska praxe by tyto dílčí problémy měly být překonány rozumným jednáním účastníků. Já na ně upozorňuji proto, že jsou to problémy, které se opakují už v několikáté smlouvě, kterou v této oblasti dostáváme. Přestože na to upozorňujeme při jednání tady i v zahraničním výboru, tak vzhledem k tomu, že se zřejmě vychází ze vzorové smlouvy, zůstávají tyto věci bez povšimnutí. Chtěl bych poprosit pana místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, aby se někdo podíval na vzorovou smlouvu a v případě uzavírání dalších smluv tyto podle mého názoru zbytečné dílčí nedostatky odstranil.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Někdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Nikoliv. Obecnou rozpravu končím. Přejí si pánové předkladatel a zpravodaj přednést závěrečné slovo nebo se v tomto prostoru vyjádřit k námitce pana kolegy Exnera? Nikoliv.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Nemá.

 

Rozhodneme tedy o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování číslo 129, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 108 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přikročíme k bodu

92.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou
o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze
/sněmovní tisk 868/ - prvé čtení

Úvodní slovo opět přednese místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Jan Kohout. Vážený pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám Poslanecké sněmovně vládní návrh, kterým se Parlament ČR žádá o vyslovení souhlasu s ratifikací uvedeného protokolu mezi ČR a Uruguayskou východní o změnách dohody mezi oběma zeměmi o podpoře a ochraně investic.

Předložený protokol harmonizuje dohodu o ochraně investic s Uruguayí z roku 1996 se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU. Povinnost harmonizovat mezinárodněprávní závazky, do kterých ČR vstoupila před svým vstupem do EU, s komunitárním právem vyplývá z čl. 307 Smlouvy o založení Evropských společenství. ČR proto zahájila v roce 2005 proces renegociace všech dohod o ochraně investic, které ČR uzavřela před svým vstupem do EU se třetími státy, včetně Uruguayské republiky. Evropská komise v této souvislosti odsouhlasila vzorové harmonizační klauzule, které zajistí slučitelnost těchto dohod s mezinárodním právem. Protokol v souladu s těmito klauzulemi mění dohodu o ochraně investic s Uruguayí následujícím způsobem:

V čl. III - Doložka nejvyšších výhod se vypouští existující odst. 3 a nahrazuje novými odstavci 3 až 5, na jejichž základě bude rozšířena výjimka ze závazků mezinárodního zacházení a doložky nejvyšších výhod. V souladu s novými odstavci ČR nebude povinna poskytnout uruguayským investorům a jejich investicím lepší zacházení, než které poskytuje investorům z EU nebo které poskytuje investorům ze třetích států na základě mezinárodních smluv uzavřených mezi EU a příslušným třetím státem.

Na konec čl. VI - Převody se vkládají nové odstavce 4 až 7, na jejichž základě budou obě smluvní strany oprávněny omezit volný pohyb kapitálu, pokud kupř. hrozí vážné potíže s platební bilancí. Z pohledu ČR budou opatření omezující volné převody plateb zahrnovat rovněž opatření, která vyplývají z členství ČR v EU.

Do dohody se vkládá nový čl. XI - Základní bezpečnostní zájmy, na jehož základě budou obě smluvní strany oprávněny přijímat kroky na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, mezi které patří kromě jiného ochrana mezinárodního míru, bezpečnosti a veřejného pořádku. V případě ČR však bezpečnostní zájmy zahrnují také zájmy, které vyplývají z členství ČR v EU v odst. 2.

Kromě harmonizačních klauzulí byla upravena také definice pojmu volně směnitelná měna v čl. I dohody, kdy s ohledem na zavedení evropské měnové jednotky byla z definice vyřazena německá marka a francouzský frank a oba tyto pojmy byly nahrazeny termínem euro.

Předložený protokol vstoupí v platnost 90. dnem po obdržení pozdější notifikace informující o splnění všech vnitrostátních požadavků nezbytných pro vstup protokolu v platnost. Protokol bude platný po dobu platnosti dohody o ochraně investic z roku 1996. Uzavřením protokolu splní ČR svůj závazek z čl. 307 Smlouvy o ES, jak už jsem říkal, neboť ji plně harmonizuje s komunitárním právem EU.

Děkuji za pozornost a děkuji, paní předsedající. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP