(15.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Další zásady chování členů parlamentu jsou upraveny v kodexu chování člena parlamentu, který má každá komora svůj vlastní. Kodexy navazují na doručení výboru pro etické standardy. Na základě činnosti tohoto výboru zřídila Dolní sněmovna v roce 1995 výbor pro etiku a imunitu a úřad nezávislého parlamentního zmocněnce pro etické standardy. Do jeho kompetence spadá vedení protokolu o finančních zájmech poslanců a vyšetřování stížností na aktivity poslanců. Poslanci britského parlamentu musí registrovat své trvalé finanční zájmy a musí ohlásit jakékoli jiné i očekávané hmotné zájmy, které mohou vzniknout ve vztahu k projednávané záležitosti. Za tímto účelem musí nejpozději do tří měsíců od zvolení vyplnit předepsaný formulář, který musí každých šest měsíců aktivovat. Zveřejňovat finanční zájem musí i novináři registrovaní v parlamentu a osoby pracující pro poslance.

Britský přístup je od ostatních zemí odlišný v tom, že reguluje osoby, které jsou předmětem lobbingu. Omezuje jednání příjemce lobbingu, tedy členy parlamentu.

Mohl bych zmínit ještě, jak to je v Evropské unii. Tam jenom zmíním, že na základě společného jednání komise Evropského parlamentu byly přijaty normy teď právě v průběhu léta, podzimu.

Závěrem bych chtěl říci, že důležité jsou tzv. etické kodexy v návaznosti na přijetí právní normy, kterou se reguluje činnost lobbistů. Krom obvyklých ustanovení o účelu přijetí etického kodexu lobbisty se dále v kodexech objevují základní principy lobbistovy práce. Zkusím vám některé z nich říci.

Za základ takové činnosti se považuje především vzájemný respekt mezi lobbisty, státními úředníky, politiky a veřejností. V této souvislosti zavádí kodex pro lobbistu povinnost při jednání se zástupcem státní správy, představitelem místní samosprávy či politikem zveřejnit jméno organizace či fyzické osoby, jejíž zájmy reprezentuje, stejně jako důvody této reprezentace. Informace může lobbista podávat pouze s informovaným souhlasem svého klienta. Informace podané státním úředníkům, politikům i dalším držitelům veřejných úřadů musí být pravdivé. Zároveň musí lobbista zajistit, aby informace nemohly být zneužity. Svým chováním a podávanými informacemi nesmí lobbista na představitele veřejného sektoru vytvářet nevhodný nátlak. Nesmí způsobit, aby tento představitel byl v souvislosti s reprezentovaným zájmem nucen porušit platné zákony. Dále platí, že jestliže se předkládané informace v průběhu času změnily, je lobbista povinen držiteli veřejného úřadu poskytnout neprodleně pravdivé informace. Důležitým principem etických kodexů lobbistických organizací je, že lobbista nesmí zneužít informací o svých zaměstnavatelích nebo klientech, které zjistil během jejich zastupování, jejich zájmů.

Já vím, že jsem vás možná unavil a hovořil jsem možná trochu dlouho. Snažil jsem se jenom krátce shrnout všechny věci, které by taková norma měla obsahovat. Nečetl jsem výňatky nebo celé odstavce z norem států, které je mají velmi dobře propracovány. A z toho je zřejmé, že norma, která nám je předkládána na několika stránkách čistopisu, je norma velmi mělká, která zdaleka nezahrnuje celou materii. Proto já osobně podpořím návrh na vrácení tisku předkladatelům k dopracování. Zároveň se hlásím do případné pracovní skupiny na vypracování komplexnějšího zákona. A v případě, že by prošel do druhého čtení, žádám o přizvání do přikázaného výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Ještě než probereme další diskusi, dovolte mi jedno oznámení. Z dnešního odpoledního jednání se omluvil dále pan poslanec Ivan Langer.

Teď se hlásí mimo rozpravu s faktickou poznámkou pan kolega Bohatec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já bych se chtěl omluvit. V hlasování číslo 83 mám na sjetině ano, hlasoval jsem ne. Jen pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a pokračujeme. Slova se ujme pan poslanec Kochan. Připraví se pak poslanec Krupka. Dobře, viděl jsem na záznamu, na přihlášce, tak pan poslanec Krupka a připraví se pan poslanec Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že už bylo řečeno dost, nicméně mě přimělo vystoupení několika předřečníků k dvěma nebo třem poznámkám.

Poznámka první ze strany předkladatele. Já když jsem si sečetl seznam osob, kterých se to týká, marně tam postrádám členy anebo aspoň vedení krajů. Doufám, že to není záležitost, která by byla dána momentálním obsazením, nicméně mají zákonodárnou činnost a tato skupina lidí určitě bude výrazným momentem, který by do tohoto mohl promluvit. Pokud ano, určitě tohle uvítám.

Druhá poznámka. Pan předkladatel Sobotka tady rozdělil v podstatě skupinu lobbistů na amatéry a profesionály. Nicméně myslím si, že tady zaznělo už to, co řekl pan kolega Šeich, i když to bylo možná konstatováno některými trošku s despektem, že máme tady skupinu amatérů a profesionálů a ty tzv. šedé eminence skutečně z tohohle systému vypadávají. Takže vy tady vytváříte jakýsi virtuální obraz spravedlivé společnosti, která skutečně bude řešit na jedné straně ty babičky, které opravdu poctivě přicházejí do těch kanceláří a žádají o něco. Potom ti, kteří s těmi řekl bych možná trošku zlidověle bílými límečky tady se přihlásí, evidují, ale ti, co skutečně ty dveře tady mají otevřené anebo i ty zadní dveře otevřené, ti vám z toho systému vypadnou. Nicméně pověstný vlk se nažere a koza zůstane celá. Prostě ten obraz bude takový, jaký jste chtěli.

A možná ještě jedna poznámka, kterou tady někdo vyřkl ohledně otázky jakési autokorekce předkládaných návrhů. Já si myslím - a teď asi mě všichni tady nebudou mít rádi za tu poznámku, kterou řeknu. Protože pokud bychom chtěli dělat zásadní zásahy, pan kolega Liška tady naznačil nějaké cesty, tak bychom se primárně měli zastavit u druhého čtení, kde se předkládají pozměňovací návrhy, které zpravidla nesou přesně tyhle ty indicie, možná lobbistické, možná někdy upřímně míněné návrhy. Nicméně právě od toho by měla být i jistá autoremedura, a proto mě trošku překvapuje, když předkladatelé říkají, že s tímto návrhem přišli už někdy v květnu, kdy jsme byli na poslední řádné schůzi před potenciálním rozpuštěním této Poslanecké sněmovny, jsme tady měli několik zákonů, z nichž jeden myslím vynikal nad všechny ostatní, a byl to návrh zákona o výstavbě rychlostní komunikace R35, které ve své původní podobě skutečně, a to jsem vcelku chápal - bylo před volbami a všichni chápeme, že tuto komunikaci potřebujeme, průřezově politicky podpořila skupina poslanců z příslušného regionu. Nicméně v průběhu druhého čtení kupodivu se tam dostaly pozměňovací návrhy, které byly na hony vzdálené této problematice, a dokonce končily tím, že tam byla zjednodušená výstavba energetických zdrojů, které bych si dovolil vztáhnout (?) téměř až k Temelínu. Nechci říkat, ale myslím si, že ze stenozáznamu můžeme, a to říkám teď směrem k předkladatelům, nalézt, z jakého poslaneckého klubu tyto návrhy byly předkládány. A pokud se podíváme na závěrečné hlasování, tak si myslím i zástupci předkladatelů pro tyto návrhy, neříkám, že pro všechny, ale zvedali ruku.

Já si myslím, že tady by bylo potom dobré skutečně, když něco takového předkládám, tak se podávat sám na sebe do zrcadla, jestli skutečně to, co říkám, míním naprosto vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Nečas, připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že máme-li přijmout účinnou legislativu v této oblasti, tak základem, kterého se musíme uchopit, je otázka přesných definic. Přesných definic toho, co znamená tzv. lobbing, a přesných definic těch lidí, kteří mají být ovlivněni. Z tohoto pohledu pokoušet se vztahovat tento pokus pouze na členy legislativních orgánů je podle mého názoru strašně málo, protože neméně účinný lobbing probíhá samozřejmě na úrovni exekutivy. Připomenul bych známé porcování medvěda, kdy každý rok mírně zpitomělí čeští novináři píšou zhruba o dvou miliardách, které rozdělí tato Sněmovna, aniž si nechají vysvětlit, že zhruba desetinásobnou částku v naprostém přítmí až tmě rozdělují ministerští úředníci jednotlivých resortů v čele s úředníky Ministerstva financí. A těch se žádný zákon nedotkne. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP