(12.40 hodin)
(pokračuje Liška)

Od poslední novely zákona o Českém rozhlasu v roce 2005 došlo v souvislosti s digitálním vysíláním a přijetím technického plánu přechodu k opakovaným novelizacím zákona o elektronických komunikacích, o provozování rozhlasového a televizního vysílání i o České televizi. Zákon o Českém rozhlasu však takto aktualizován nebyl a nebyly tak zohledněny aspekty přechodu na digitální vysílání, které se vztahují na rozhlasové vysílání. Proto se navrhuje podle stavu rozvoje zemského digitálního vysílání v multiplexu veřejné služby DVB-T, na kterém se s Českou televizí podílí i Český rozhlas, flexibilita zařazování programů Českého rozhlasu. Navrhovaná úprava tedy umožní Českému rozhlasu optimalizovat využívání finančních prostředků k šíření svých programů.

Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu s Ústavou i s Listinou včetně článku 17, která upravuje právo na svobodu projevu. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ostatními právními předpisy České republiky a je i v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Z důvodu, aby zákon poskytl co nejdříve právní jistotu v návaznosti na obsah vysílání veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a aby byl projednán ještě v pátém volebním období Poslanecké sněmovny - byl předkládán v době, kdy jsme očekávali předčasné volby v říjnovém termínu, to byl důvod, proč jsem navrhl jeho projednání podle devadesátky; považoval jsem tedy za účelné schválit návrh zákona co nejdříve. Nicméně chápu, že se situace změnila, že nejsme takto tlačeni k úplně urychlenému projednání, byť se jedná o návrh, který byl již projednán, a pozitivně projednán, příslušnými výbory i resorty, netrvám tedy na projednání podle devadesátky a zcela přirozeně akceptuji veto, které na to bylo dáno.

Dovolil bych si ale přesto požádat, jelikož se jedná o normu projednanou, aby Sněmovna laskavě přistoupila na případné zkrácení lhůt na 30 dnů, tak abychom mohli na příštím jednání Poslanecké sněmovny projednat tento návrh novely i v dalším čtení.

Ta novela má i zvláštní část. Českému rozhlasu se umožňuje i kvantitativně vymezené provozování jednoho dalšího programu s pokrytím do 40 % obyvatel České republiky při optimalizaci využití kmitočtů Českému rozhlasu do dne nabytí účinnosti zákona stanovovaných Radou pro rozhlasové a televizní vysílání před novelou zákona číslo 235/2006 Sb. a vyhrazovaných Českým telekomunikačním úřadem po této novele. Rozsah pokrytí odpovídá výsledku rozsáhlé analytické studie Českého telekomunikačního úřadu "Komplexní revize sítí FM rozhlasu". Tato navrhovaná změna tedy poskytne Českému rozhlasu v návaznosti na stav rozvoje zemského digitálního vysílání větší programovou flexibilitu a současně zlepší efektivitu využívání finančních prostředků při umísťování programů a služeb multiplexu veřejné služby DVB-T, v němž provozuje své programy Česká televize.

Já jsem tedy přesvědčen, že se jedná nejenom o to, aby se sanovalo to rozhodnutí, ten krok Českého rozhlasu, kdy vlastně kvůli nedostatečnému právnímu opodstatnění byl nucen Český rozhlas stáhnout Radio Wave z analogového vysílání do pouze digitálního vysílání, a tím se významně snížila dostupnost této veřejnoprávní stanice. Já si myslím, že se nejedná pouze o posluchače této stanice, což jsou lidé mladí nejen věkem, ale duchem, kteří spíše tendují ke kultuře nikoli mainstreamové, ale že se jedná o krok, který zároveň pročistí tuto normu týkající se Českého rozhlasu, a která bude spíše očistěním toho právního základu.

Chtěl bych také říci to, že Radio Wave je projektem Českého rozhlasu, který si získal docela velký ohlas a podporu. Bohužel byl tedy stažen do digitálního vysílání a je zvykem i v jiných evropských zemích, že veřejný rozhlas tuto posluchačskou skupinu pokrývá, ať už je to Radio FM4 v Rakousku či jiná rádia v zahraničí. Já si myslím, že stát, a tedy státní rozhlas by měl využívat všech dostupných prostředků a komunikačních cest směrem k těm, kteří jsou důležitou aktivní součástí naší společnosti, a to jsou lidé - říkám - nejen mladí fyzicky, nejen mladí věkem, ale také duchem.

Já vám děkuji za vaši případnou podporu této novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Ondřej Liška uvedl návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 865.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. V úvodu tohoto bodu byl uveden jako jiný bod, tak já jenom připomínám, že se jedná o ten, o kterém hovořil pan kolega Liška.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane zpravodaji, já vás přeruším. Já jsem to uvedl na správnou míru po úvodu pana poslance Lišky, protože tak jak jsem to měl uvedeno v podkladech - zjistil jsem, že je to chyba, opravil jsem se. To znamená projednáváme bod číslo 34, návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Ano, děkuji, pane předsedo. Přesto bych to rád dořekl, protože předtím zaznělo, že na veto podal návrh klub sociální demokracie. Já bych chtěl upřesnit, že k tomuto bodu veto - pro jistotu říkám - podal veto i klub ODS. Domníváme se, že není nutné projednávat tento bod ve zkráceném čtení, a jelikož se jedná o veřejná média, že by bylo dobře ho projednat ve výboru.

Jako zpravodaj výboru nemám už co dodat k tomu, co řekl pan kolega Liška. A on sám v podstatě souhlasil s tím, že pokud bude veto podáno, že nebude mít námitek. Děkuji zatím za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Já také dodávám, že mi bylo doručeno veto padesáti poslanců klubu ODS.

Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Neregistruji ani přihlášku z místa, proto obecnou rozpravu končím.

Závěrečná slova - pan navrhovatel? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Pane předsedo, já jsem chtěl v podrobné debatě navrhnout tedy to zkrácení lhůt na 30 dnů pro projednání ve výborech, což jsem uvedl už v tom úvodním slově.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To musíme požádat zde přítomného pana ministra, aby nám otevřel rozpravu.

Pane ministře, pojďte nám něco říct na mikrofon, abyste nám otevřel rozpravu, aby mohl pan poslanec ten svůj návrh uvést. (Hlas mimo mikrofon.) Ne, musí být v obecné rozpravě.

 

Ministr kultury vlády ČR Václav Riedlbauch Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem trošku zaskočen. Ale projednávali jsme to na vládě a vláda podpořila návrh pana poslance.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní pan poslanec Liška.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji za otevření debaty. A já koriguji svůj návrh po konzultaci s některými kolegy ze Sněmovny. Žádám Sněmovnu o zkrácení lhůt nikoliv na třicet dnů, ale na patnáct dnů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče, a děkuji, pane ministře. Nyní tedy obecnou rozpravu znovu končím. Závěrečná slova pan předkladatel nechce, pan zpravodaj také nechce.

Nezazněly, pane zpravodaji, žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat v obecné rozpravě, jenom na zkrácení lhůty. Samozřejmě to budeme hlasovat, jak prohlasujeme přikázání.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104. Z přihlášených 139 poslankyň a poslanců pro návrh 110, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP