(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bez nadsázky řečeno, včera jsme se sešli na jednání 62. schůze řekl bych v mimořádné situaci. Je to opravdu zvláštní a nesmírně složité období, a to v celém kontextu událostí posledního půl roku.

Po vyslovení nedůvěry vládě v březnu tohoto roku jsme se dohodli na vytvoření úřednické vlády. Proměnily se však i vzájemné síly parlamentních stran. Rozpadla se vládní koalice a s ní spojené programové dohody. Nejen to, některé strany se podstatně modifikovaly, vznikly i subjekty nové. K těmto novým vztahům se přidaly i emoce. V předvečer rozhodnutí o rozpuštění Poslanecké sněmovny, jak víme, se volební kampaň blížila svému vrcholu. A jak to bývá, nesla s sebou i drsné projevy ostrého vzájemného napadání, včetně osobního. Mezi mnohými členy Sněmovny se tak vytvořily téměř nepřekročitelné bariéry. Plně se to nakonec projevilo také v průběhu 63. schůze minulý týden.

Stručně bych to mohl shrnout do konstatování, že tato situace de facto se odlišuje od situace de iure, za níž tato Poslanecká sněmovna vznikla. Nicméně i za této nové situace musíme základní de iure, tedy naše ústavní povinnosti a odpovědnost vyplývající z poslaneckých slibů, úzkostlivě respektovat. Je třeba, aby všechny poslanecké kluby docenily tuto realitu včetně své případné modifikace.

Současně je nutné zcela zásadně aktivizovat práci předsednictva Poslanecké sněmovny. Nelze si zastírat, že jsme byli vážně zaujati předvolební kampaní a že jsme již jako předsednictvo přestávali Sněmovnu svým způsobem integrovat. Musí se znovu aktivizovat práce výborů, tím spíše, že mnozí jejich předsedové se již viděli v jiných funkcích. K tomu je nutná aktivizace dalších složek Sněmovny od organizačního výboru až po Parlamentní institut.

Musím zde však apelovat zejména na jednotlivé poslance, aby nezatěžovali dále jednání Poslanecké sněmovny zbytečnou předvolební rétorikou, odbočováním od tématu, či dokonce vzájemnými urážkami. To nejen že nikam nevede, ale především tím riskujeme další znechucení občanů politikou. Občané jsou totiž pod emotivním tlakem ekonomické krize, jejíž konec je zatím stále v nedohlednu. Kromě toho navíc ještě hrozí, že kvůli extrémně napjaté a často nepřehledné politické situaci ztratí důvěru v náš demokratický systém, ztratí zájem o svou účast ve volbách, a tudíž o výkon svých základních práv, které jim parlamentní demokracie zajišťuje.

Jde o to, aby Sněmovna odváděla plnohodnotnou, vysoce aktivní a odpovědnou činnost, co nejdéle to bude možné, a nenechávala se strhnout předvolebním bojem. Jsme v situaci, kdy si to už prostě nemůžeme dovolit.

Já jakožto předseda Poslanecké sněmovny bohužel nemohu učinit žádné konkrétní opatření, ale mohu pouze apelovat na morální cítění a jisté porozumění a vzájemnou vstřícnost vás poslanců a připomenout vám poslání, které s sebou nese váš poslanecký mandát. Obrazně řečeno, zažíváme nyní jakési zmrtvýchvstání, které je pro nás velkou lekcí a zároveň nám dává i nečekanou šanci. Všechno to dobré a pozitivní, co výkon našich poslaneckých mandátů provázelo, musíme probudit v sílu, která nám opět zjedná respekt u našich voličů, a ten je bohužel aktuálně velmi nízký.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo slovo předsedy. A teď chutě do práce. (Pobavení v levé části sálu.)

 

Máme tady jako první bod našeho programu bod

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Já bych požádal paní ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Zpravodajkou je poslankyně ústavněprávního výboru Hana Šedivá, ale tuto roli sehraje pan poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 855/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Není, zdá se, žádný přihlášený. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Pokud se tedy nikdo opravdu nehlásí, tak snad mohu rozpravu ukončit a přejdeme rovnou k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana poslance, tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, a pak bychom se do pozměňovacích návrhů pustili.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, s ohledem na to, že nebyl podle mých informací podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, a s ohledem na to, že je zde pouze jeden pozměňovací návrh, respektive návrhy obsažené v usnesení ústavněprávního výboru č. 157 z 61. schůze konané dne 3. září 2009, které naleznete v tisku 855/1, pak tedy navrhuji, abychom nejdříve, neboť nemám ani návrhy na legislativně technické úpravy, hlasovali o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru jako o celku, tedy jedno hlasování, a druhé hlasování o přijetí či nepřijetí zákona jako celku, nebudou-li samozřejmě vzneseny námitky proti tomuto postupu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak se dívám, jestli někdo vznáší námitky proti postupu. Zdá se, že nejsou, tak si myslím, že bychom mohli hlasovat tak, jak jste navrhl.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tom případě bych si dovolil požádat o hlasování o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. Stanovisko zpravodaje neutrální. (Stanovisko ministryně je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 73. Přihlášeno bylo 150, pro hlasovalo 92, proti 6. Takže tento návrh byl přijat. Další hlasování.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Další hlasování bude poslední a bude to hlasování o návrhu zákona jako o celku. Stanovisko zpravodaje s ohledem na to, že se jedná především o transpozici evropského práva, je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně?

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Také kladné. Prosím Sněmovnu, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže v tom případě budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 855, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 74. Přihlášeno 151, pro hlasovalo 146, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni i zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 6.

 

Další je bod

7.
Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně
zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury)
/sněmovní tisk 561/ - třetí čtení

Teď poprosím pana ministra kultury Václava Riedlbaucha. Josef Ježek je zpravodajem výboru pro vědu a vzdělání. Pozměňovací návrhy máme také tady jako sněmovní tisk 561/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které se hlásí jako první zpravodaj poslanec Josef Ježek. Prosím, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP