(18.30 hodin)

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane premiére, vládo, dámy a pánové, my předkládáme návrh, který se týká zákona o podpoře sportu. Je to po určité chronologii, kdy jsme se domlouvali, co s diváckým násilím, a iniciativu tehdy značnou vyvinulo Ministerstvo vnitra, které tedy s fotbalovým svazem, nebo s částí fotbalového svazu jednalo. Protože fotbalový svaz nebyl vůbec funkční, tak ministerstvo samo připravilo určité novely a návrhy, které nebyly zcela šťastné. Do zákona o podpoře sportu do trestního zákoníku se prostě lepily věci a já se domnívám, že je potřeba si shrnout stav, jaký tedy je.

Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, byla právě do zákona o podpoře sportu vložena ustanovení § 7 až 7f, uvalující řadu povinností na provozovatele sportovních zařízení. Tato ustanovení nesouvisí s jinými změnami provedenými tímto zákonem a zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a byla pokusem o řešení problémů s chováním zejména fotbalových fanoušků.

Nová právní úprava trpí následujícími vadami.

Za prvé. Obsah ustanovení, která jsou uměle a nesystémově dána do zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, nijak nesouvisí s účelem a obsahem původního zákona, kterými jsou především úkoly orgánů státní správy a samosprávy při vytváření podmínek pro rozvoj sportu jako veřejně prospěšné činnosti. Ustanovení vložená novelizací provedenou zákonem č. 274/2008 Sb. hovoří o povinnostech pořadatelů sportovních akcí a o represích vůči nim v případě jejich nedodržení.

Za druhé. Princip nové právní úpravy, tedy zásah Policie České republiky v okamžiku závažného ohrožení bezpečnosti osob a majetku, je v rozporu se základní funkcí policie podle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Za třetí. Nová právní úprava je diskriminační, protože bez rozumného důvodu znevýhodňuje provozovatele sportovních zařízení v porovnání s pořadateli jiných akcí, při nichž také existuje riziko narušení veřejného pořádku. Další diskriminací je povinnost za zásah policie při sportovních akcích platit, zatímco taková povinnost není při akcích pořádaných jinými soukromými subjekty, kde rovněž policie zasahuje.

Za čtvrté. Nová právní úprava obsahuje řadu zmatečných ustanovení, zejména opakovaně zaměňuje pojmy vlastník a provozovatel, a tak ještě vytváří chaotické situace tím, že ukládá vlastníkům sportovního zařízení, jímž jsou velmi často samotné obce, povinnosti, které vedou k absurdním situacím. Takto je povinnost vlastníka ukončit nebo přerušit sportovní podnik podle právě § 7a odstavce 2 zákona č. 115/2001 Sb. v přímém rozporu s mezinárodně platnými pravidly a obvyklou právní úpravou sportovních utkání v Evropě. Uvedu příklad, že podle mezinárodních pravidel fotbalu, ale i dalších sportů může utkání ukončit pouze, nebo přerušit pouze rozhodčí, ne policie nebo pořadatel, který tak musí učinit kromě jiných důvodů třeba i na přímý pokyn té policie.

Za páté. Povinnost platit pokuty za správní delikty podle § 7e a 7f tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad, to znamená, že v případě, že sportovní zařízení vlastní obec.

Já bych k tomu chtěl říci, že se objevil návrh, na kterém spolupracovalo Ministerstvo vnitra, předkládali ho naši kolegové Vláďa Šoltys a Láďa Šustr, kteří upravovali tamten chaos, o kterém jsem mluvil, kde se střídá tedy vlastník a ten, kdo to má pronajaté, nájemce, a myslím si, že v tomto stavu, ve kterém to je, protože vím, že fotbalový svaz se poučil a zklidnila se situace na fotbalových stadionech, tak bych doporučoval Sněmovně, aby ten návrh propustila do druhého čtení, a navrhuji, abychom všichni i s předkladateli toho nového znění se domluvili na rozumném závěru, na rozumném návrhu, protože tohle není žádné politikum. Nám všem jde o to, aby na fotbalových stadionech byl klid a hrál se fotbal.

To je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi za jeho úvod k této poslanecké předloze. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ploc, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 756, což je návrh zákona poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala a dalších, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, byl rozeslán poslancům 2. března 2009 a vládě 3. března 2009. Stanovisko vlády bylo zasláno poslancům 1. dubna 2009 jako tisk 756/1. Toto stanovisko vlády je nesouhlasné.

Já jako zpravodaj uvedené důvody vlády považuji za zástupné a nejsou v souladu s postavením a úlohou sportu a policie v našem státě. Plně se ztotožňuji s návrhem předkladatele. Tento návrh je prvním krokem, který umožní realizovat nezbytná opatření, o kterých mluví Úmluva Rady Evropy proti násilí a srážkám diváků na sportovních soutěžích, zejména na fotbalových utkáních. Tato úmluva je reakcí na násilí a chuligánství při fotbalových utkáních v roce 1985. V této úmluvě se vyžadují od ostatních úřadů, sportovních svazů a klubů následující opatření. A to jsou: vzdělávací kurzy pro policii o metodách zamezení narušení veřejného pořádku při fotbalových utkáních organizovanými (-é? -ých?) členskými státy Evropské unie, policejní kontroly před utkáním, dále oddělení skupiny fanoušků, zákaz alkoholu ve sportovním areálu, úprava stadionů pro zajištění bezpečnosti diváků, vytvořit databázi rizikových fanoušků a některá další opatření.

Proto doporučuji, aby sněmovní tisk 756 byl schválen již v prvním čtení. Ale my jsme se dozvěděli, že byl vetován, takže...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže doporučujete, aby byl postoupen do dalšího legislativního procesu. Děkuji vám, pane zpravodaji.

Otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Zdeněk Boháč, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já v mnoha případech tady se svými předřečníky souhlasím. Dobře víme, že na výboru pro bezpečnost jsme tohle téma diskutovali i za účasti činovníků fotbalového svazu. Tady mám trošičku dojem a určitě nejsem sám, že mnohdy komunikace, tak jak říká kolega Šplíchal, uvnitř fotbalového svazu směrem k diváckému násilí byla poměrně značná. To znamená fotbalový svaz neměl jednotné stanovisko k řešení této velice, velice závažné problematiky.

Podstatou navrhované změny zákona je zrušení těch paragrafů zákona o podpoře sportu, které vymezují povinnosti vlastníka sportovního zařízení k zajištění bezpečnosti a pořádku při pořádání sportovních podniků, a také zrušení možnosti postihovat vlastníka sportovního zařízení za neplnění těchto povinností. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP