(15.40 hodin)

 

Senátorka Alena Palečková: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já respektuji dnešní obtížnou situaci jednak jednotlivých poslankyň a poslanců, jednak celé této komory, a nebudu proto příliš zdlouhavým vysvětlováním zdržovat vaše dnešní jednání.

Chci jenom zdůraznit, že pozměňovací návrhy, které přijal Senát, byly vedeny skutečně tím, aby bylo možné uplatnit některá protikrizová opatření, která byla připravována na Ministerstvu zdravotnictví a která neměla šanci být v řádném projednávání v Poslanecké sněmovně uplatněna. Zároveň jsme zohlednili velmi vážnou makroekonomickou situaci, ve které samozřejmě malé pojišťovny, pokud bychom je nechali dojít k poklesu počtu pojištěnců na 50 000 tisíc nebo nechali dojít k nucené správě, tak by to samozřejmě znamenalo především velký problém pro jejich klienty.

Na rozdíl tedy od poslaneckého návrhu náš návrh umožňuje fúze pojišťoven, nicméně jsou tam zavedeny kontrolní mechanismy, které v původním návrhu nebyly, a vlastně tím zapojením do této situace také Všeobecné zdravotní pojišťovny byly svým způsobem srovnány určité podmínky. Velmi stručně jenom zopakuji, že tam je zpřísněná kontrola, je tam umožněno kontrolovat i mimo dříve obvyklé termíny, je tam zabráněno tomu, o čem tady mluvil pan poslanec s despektem, že pojišťovny nemohou uzavírat exkluzivní smlouvy s vybranými zdravotnickými zařízeními, kontrola hospodaření pojišťoven včetně podmínek pro získávání úvěrů a půjček a tak dále.

Ještě jednou zdůrazňuji, že všechny tyto věci respektují potřebu, aby v současné hospodářské situaci nedošlo ke kolapsu menších zdravotních pojišťoven a nebyly ohroženi jejich klienti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní senátorko. Dále se do rozpravy hlásí? Nikoho neregistruji, proto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 684/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 684/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 161 z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 63, proti 97. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 684/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 184 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 60. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji panu zpravodajovi a končím bod č. 14.

 

Zahajuji bod

15.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 735/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 735/5. Vítám mezi námi senátora Pavla Sušického.

Prosím, aby se za zpravodaje k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřila k předloženým návrhům.

Především bych chtěla konstatovat, že tak jak byly změny předloženy Senátem, tak zachovávají poplatky v podobě platné od 1. dubna 2009 a senátoři nenabídli ani minimální zmírnění negativních dopadů takzvaných regulačních poplatků. Tím senátoři a senátorky dokázali, že jsou velmi vzdáleni životu většiny občanů České republiky.

Dovolte mi, abych krátce zopakovala důvody, kvůli kterým KSČM trvá na úplném zrušení regulačních zdravotnických poplatků. Zavedením těchto poplatků prokazatelně stouply výdaje na domácnost, spoluúčast pacientů již dosáhla šestnácti procent, což je v době dopadů krize a vzrůstající nezaměstnanosti zvláště nepřijatelné. Šedesát procent občanů České republiky odmítá poplatky, a protože jsem zástupci a zástupkyně dolní komory Parlamentu zvolení jejich vůlí, měli bychom jim naslouchat.

Nejde jen o třicetikorunový poplatek. Pokud totiž existuje vazba mezi poplatkem a zdravotnickým zařízením, které jej vybralo, a zákon to explicitně přikazuje, může dříve či později vzniknout poptávka lékařů, aby jejich pacienti platili tyto platby co nejvyšší. Tato poptávka by pak mohla být tím silnější, čím více by v budoucnosti byly ohroženy jiné zdroje příjmů zdravotnických zařízení.

Poplatky se sice nazývají regulačními, ale jsou příjmem poskytovatelů zdravotní péče. Jejich regulační funkce je pochybná, zvlášť u chronicky nemocných a zdravotně postižených a také u lidí s úrazy, u dobrovolných dárců krve a kostní dřeně, u hospitalizovaných, kteří ve zdravotnickém zařízení dokonce zemřou.

Informace Ministerstva zdravotnictví o úsporách, poté co se snížil počet návštěv u lékařů, na pohotovosti či u vydaných léků, není podložena seriózní analýzou, tedy nakolik lidé, kteří péči potřebovali, k lékaři nešli, nebrali předepsané léky nutné, a tím ohrozili své zdraví, nebo dokonce život, a do budoucna vlastně celý systém zdražili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP