(15.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 155 z přihlášených 178 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 12. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem byl vysloven souhlas.

 

Končím tento bod. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi.

 

Budeme pokračovat bodem

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 902/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr životního prostředí pan Ladislav Miko. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsem obsah této materie už vysvětlil ve svém předchozím vystoupení a že v podstatě je to způsob, jak zprůchodnit a zfunkčnit to, co bylo schváleno v senátní předloze v předchozím bodě, omezím se pouze na to, abych vás požádal o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Libor Ambrozek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přidal k panu ministrovi. Tento sněmovní tisk č. 902, který schvalovala vláda na svém zasedání koncem srpna, řeší právě problém duplicity a absence kompetencí, které by vznikly účinností novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou nám tady vrátil Senát a my jsme ji takto akceptovali, to znamená je nutné, aby kompetence byly uvedeny do pořádku, aby jak krajské úřady, tak obce s rozšířenou působností, tak Agentura pro ochranu přírody a krajiny měly kompetence, které byly v původním vládním návrhu, a proto si i já vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu zákona v prvém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Chci jenom upozornit, že tedy s tímto tiskem 902 vyslovíme souhlas v prvém čtení, tedy podle § 90 odstavec 2. Rozpravu tedy končím, pokud se nikdo nehlásí.

Nyní rozhodneme podle § 90 odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 902 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 117, proti 22. Konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se také nikdo nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 902."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 117, proti 24. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 55. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Přikročíme k dalšímu bodu. Je to

13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 669/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 669/5. Vítám mezi námi senátora Jiřího Oberfalzera.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Ondřej Liška. (Poslankyně Šojdrová chce vystoupit místo poslance Lišky.) Dobře, je změna. Zahlasujeme o změně zpravodaje.

 

Kdo souhlasí s tím, aby místo pana poslance Lišky přednesla zpravodajskou zprávu paní poslankyně Šojdrová? Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 158 z přihlášených 182 poslanců pro návrh 121, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím paní poslankyni Šojdrovou, aby se vyjádřila k předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o střetu zájmů a vyňala z okruhu veřejných funkcionářů ředitele škol a školských zařízení. Senát tento okruh osob rozšířil o poměrně široký okruh volených funkcionářů. S tímto návrhem si dovolím vyslovit nesouhlas. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně schválit verzi, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Jana Rybínová? Nechce. Takže otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor. Prosím, pane senátore, máte slovo. (V sále je neustále velký hluk a neklid!)

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Dámy a pánové, pane předsedo, dovolte, abych velmi stručně vysvětlil motivy Senátu pro podání tohoto návrhu. Senát dospěl k závěru, že s tímto zákonem se -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane senátore, já vás přeruším. Poprosím kolegyně a kolegy, aby se utišili a aby mohl pokračovat ve své řeči. Prosím, pokračujte.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji. Že s tímto zákonem se narábá vlastně soustavně a neustále se vylepšuje. Teď už jsme se dostali do fáze, kdy je tak vylepšen, že je třeba ho zase trošku zhoršovat. Promiňte tu ironii. Nejprve jsme tam přidávali další a další skupiny, které je třeba rentgenovat a prohlížet, a nyní jsme dospěli k závěru, že jsme to přehnali, čili že některé skupiny je třeba zase odebrat zpátky. Čili ředitelky mateřských škol, obecních knihoven, ředitelky a ředitele škol a tak dále, další skupiny.

Senát dospěl k závěru, že toto opatření není dostatečně systémové, že by si tento zákon vyžadoval důkladnou revizi, a sice opravdu komplexní posouzení, které všechny skupiny mají spadat do povinnosti majetkových přiznání, od jaké úrovně veřejných prostředků, se kterými mají možnost nakládat nebo ovlivňovat jejich použití, by měly do tohoto režimu spadat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP