(15.30 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Já bych se vás tedy ráda zeptala, co rozumíte přesčasem, jestli jde o hodiny, které přesahují rámec jedné denní služby, nebo jestli do něj lze započítávat celé řádně plánované služby. Ve svých důsledcích dochází k tomu, že někteří z příslušníků jsou nuceni během 12 dnů odsloužit i deset 12hodinových služeb, čímž nepochybně utrpí i vlastní výkon služby.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Slovo má ministryně spravedlnosti paní Daniela Kovářová. Vážená paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, předpokládám, že jde o stejnou stížnost, jakou dostalo také Ministerstvo spravedlnosti. Já se pokusím ve stanoveném čase odpovědět na všechny dotazy a na vše, co tady zaznělo.

Předně, vzniklou situaci řeší opravdu zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů. Ten také stanovuje, že příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Ve výjimečných případech, v případech veřejného zájmu, lze příslušníkovi nařídit službu přesčas i nad rámec 150 hodin, přičemž oproti normálním jiným zaměstnancům a občanským zaměstnancům, jejichž režim se řídí zákoníkem práce, zákon o služebním poměru primárně, na první místo, staví nárok na náhradní volno za službu přesčas a teprve tehdy, pokud v nejbližších třech měsících vedení nebo nadřízení nerozhodnou o náhradním volnu, teprve potom se poskytuje náhrada.

V tomto případě, pokud jde o evidenci jednotlivých hodin, vedou příslušníci ozbrojených sil konkrétní písemné výkazy a ty jsou pravidelně kontrolovány. Náhrada, eventuálně náhradní volno, nebo spíše naopak - nejprve náhradní volno a později náhrada - vyplývá z konkrétních výkazů, které jsou pravidelně kontrolovány.

Vzhledem k tomu, že stejná stížnost přišla i na Ministerstvo spravedlnosti, nechala jsem si kromě materiálů z Vězeňské služby vytáhnout i statistiky z našeho odboru kontrolního, zvaného OGI, a zjistila jsem, že podobné stížnosti chodí v naprosto malém množství případů. Není to tedy tak, jak se uvádí ve stížnosti - že by to byly hromadné stížnosti a opakované. V roce 2007 přišla na Ministerstvo spravedlnosti jedna stížnost na přesčas, v roce 2008 tři a v roce 2009 jedna, tato, ze které, předpokládám, vycházíme. A z odboru kontroly ministerstva bylo shledáno, že žádná z těch stížností, o nichž jsem hovořila, nebyla shledána jako důvodná. Každá stížnost se řeší individuálně a máme potvrzeno z Vězeňské služby, že za všechny přesčasy, za každou hodinu, která je nad rámec 150 hodin, je poskytnuto náhradní volno nebo je proplacena.

Děkuji, pokud to takto bude stačit. Jsem připravena případně i na další otázky odpovědět buďto ústně, nebo písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, paní ministryně. Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku a má pro to prostor.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Já pouze dodávám, že si nemyslím, že jde o individuální stížnosti. Chybu spatřuji v zákoně a podotýkám, že poslanci KSČM a sociální demokracie se ji již v roce 2007 pokusili, bohužel bezúspěšně, řešit.

Chtěla bych se paní ministryně zeptat, zda neshledává rozpor s Evropskou sociální chartou a zda jí je známo, že podobný problém, který se dotýká také policie, je řešen jiným způsobem, a to tak, že samostatné plánované služby jsou hrazeny a že pouze přesčasy v rámci jedné služby se zahrnují do toho balíčku 150 hodin, což v tomto případě navozuje rozdílný výklad. A také nevím, zda jí je známo, že někteří příslušníci - a teď mluvím o Vězeňské službě - už fakticky v současné době těch 150 hodin přečerpali dvakrát i vícekrát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně odpoví na doplňující otázku. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Já na to zareaguji tak, že pokud jde o soulad s evropskými předpisy, jsem přesvědčena, že naše předpisy nejsou v rozporu. Nicméně právní rozbor mohu samozřejmě poskytnout a odpovím písemnou formou.

Pokud jde o tu druhou část otázky, tedy že někteří příslušníci překročili, to bohužel není možno vyloučit. Ale proto je právě nastaven systém náhradního volna a odměny. Domnívám se, že je tomu tak v souladu se slibem, který příslušníci ozbrojených sil dávali občanům této země, s tím, že jsou ochotni a připraveni - tak jako příslušníci jiných ozbrojených sborů - položit svůj život za naši vlast.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní ministryně. Nyní pan poslanec Pavel Němec. Bude interpelovat ministra financí pana Eduarda Janotu, a to ve věci povolování internetového sázení. Vážený pane poslanče Němče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane ministře, před několika měsíci váš předchůdce ve funkci Miroslav Kalousek osobně podepsal několik povolení k provozování sázení po internetu. Učinil tak poté, co podpis na povolení odmítl tehdejší ředitel odboru loterií na ministerstvu. Tehdejší ministr a dnes šedá eminence účelově vzniklé strany TOP 09 porušil povolením sázení na webu zákon o loteriích, ač byl na toto úředníky ministerstva písemně upozorněn.

Podle informací ČTK z 8. září byla nedávno vydána další tři povolení sázení po internetu. Pane ministře, jste si vědom dopadů takovéhoto rozhodnutí? Jste si vědom, že současný zákon povolování sázení po internetu nedovoluje?

Povolením sázení na webu došlo také ke zhoršení pozice státu v soudním sporu se společností Casino Kartáč Group. Tato společnost povolení na internetové sázení v minulosti za ministra Sobotky nedostala a nyní žádá po státu náhradu škody 2,5 miliardy korun. Je totiž problém, když jedné společnosti není vyhověno a po změně ministra najednou povolení jiným společnost vydáno je, přestože zákon o loteriích se v této věci nijak nezměnil.

Pane ministře, jste ochoten nechat prověřit okolnosti povolení internetového sázení panem Kalouskem? Jeho rozhodnutí má kromě rizika prohry v soudním sporu o 2,5 miliardy korun i negativní důsledky na společnost. Internetové sázení fakticky znamená rozšíření hazardu do všech domácností. Farizejský postup pana Kalouska nepřekvapí, ale to, že ministerstvo dělá i nyní kroky k dalšímu masovému rozšíření hazardních her, to padá, pane ministře, na vaši hlavu. Jste tedy, pane ministře, ochoten nechat postup tehdejšího ministra Kalouska prověřit příslušnými orgány, nebo jej schvalujete a neučiníte nic?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Slovo má ministr financí pan Eduard Janota. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, interpelace pana poslance má dvě roviny. Jedna rovina je jakási osobní, ve vztahu k němu, tzn. ve vztahu pan poslanec a pan Kalousek. Druhá je možná věcná.

Já nehodlám prověřovat v dané chvíli to, co pan ministr Kalousek realizoval během svého ministrování, protože to, jestli porušil, nebo neporušil zákon, je otázka výkladu platné legislativní normy.

Za druhé - žádná tři povolení vydaná pro provozování her po internetu jsem nevydal. Informace, která vyšla v médiích, je naprosto mylná. Tolik jenom ve vztahu k tomuto.

To, jak se choval třetí ministr předchůdce Sobotka ve vztahu ke Casino Kartáč Group, je věc, kterou si případně ověřím. Rovněž ale nehodlám kontrolovat kroky, které moji dva předchůdci provedli. Budete-li si to přát, nechám zpracovat informaci, která se k tomu vyjádří.

Mám tady jinak svými úředníky připraveno vystoupení, ale myslím si, že je zbytečné v dané chvíli ho tady citovat, protože jsem pochopil, že tady jde spíše o rovinu osobní než o rovinu odbornou. A za druhé, já jsem nedal žádné povolení. V tom se pan poslanec mýlí, byť média o tom chybně, mylně informovala. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP