(10.10 hodin)
(pokračuje Kohout)

Stejně tak celní správa může údaje jmenné evidence sdělovat dalším australským vládním orgánům s působností v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva nebo veřejné bezpečnosti, které jsou taxativně vyjmenovány v příloze dohody.

Pokud jde o otázku průběhu... připomínkové řízení. Při sjednávání dohody bylo meziresortní připomínkové řízení včetně projednání s prezidentem republiky prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky a s předsedou Legislativní rady vlády nahrazeno v souladu s článkem 16 odst. 3 písm. d) směrnice - projednání ve výboru pro EU na pracovní úrovni. A to je v souladu s běžnými postupy i unijním obsahem dohody. Návrh byl rovněž zaslán prostřednictvím sekretariátu Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni k informaci k předsedům zahraničních a evropských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Pracovní postupy exekutivy, jsou-li v souladu se zákony a plní-li svůj účel, by neměly být předmětem diskuse mezi vládou a parlamentem. Způsob projednání materiálu v meziresortním připomínkovém řízení neovlivňuje obsah a kvalitu připomínek.

Na závěr mi dovolte, paní předsedající, jenom říci, že tato dohoda je opět v zájmu Evropské unie i občanů České republiky, že zřizuje velmi dobrý standard pro uchovávání údajů o cestujících v letecké dopravě, cestujících do Austrálie. Vláda považuje za dobré, aby Poslanecká sněmovna takovou smlouvu schválila.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře, za závěrečné slovo.

Nyní přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, a to následujícího znění: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů i jmenné evidenci cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsané v Bruselu dne 30. června 2008."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím vás o novou registraci... (Gongování.) Myslím, že počet přihlášených v sále se ustálil.

 

Zahajuji tedy hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je, prosím, pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. (Hlasování číslo 112.)

Z přítomných 75 poslankyň a poslanců pro návrh 48, proti 22. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k třetímu pevně zařazenému bodu pro dnešní dopoledne. Je jím

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 899/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr dopravy - pan Gustáv Slamečka. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve stručnosti představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Základním účelem předkládaného návrhu novely zákona o dráhách je zajištění adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, které tvoří součást tzv. třetího železničního balíčku. Navrhovanou úpravou se zejména stanoví výjimky, které Česká republika hodlá uplatnit z aplikace těch povinností dopravců upravených v nařízení, jež by železniční dopravci nebyli za současného stavu schopni plnit vůbec, nebo jen s nepřiměřeně vysokými finančními náklady, a dále těch povinností, jejichž plnění by za současného stavu postupného budování a obnovy železniční sítě nebylo spravedlivé.

Zde je třeba upozornit na to, že samo nařízení v článku 2 počítá s tím, že členské státy mohou použití některých práv cestujících na svém území omezit. Ne všechna práva jsou tedy bezpodmínečně platná na celém území Evropské unie. Předložený návrh je v tomto ohledu zcela v souladu s nařízením. Při tvorbě návrhu ovšem nebyly zohledněny jen zájmy železničních dopravců, ale Ministerstvo dopravy se snažilo co nejvíce respektovat i základní cíl nařízení - tedy zkvalitnění a zatraktivnění železniční dopravy posílením práv cestujících.

Navrhovaná výjimka se proto vztahuje v zásadě na dvě oblasti. Jednak na povinné používání počítačových informačních a rezervačních systémů, jejichž parametry ještě nebyly na úrovni Evropské unie stanoveny, a náklady na dopravce tedy lze jen obtížně vyčíslit, jednak na některé povinnosti dopravce v případě zpoždění či zrušení vlaku. Velká část zpoždění je v současné době způsobena stavebními pracemi na tratích a koridorech a uložení všech povinností spojených se zpožděním dopravců by nebylo k dopravcům spravedlivé. Navrhovaná výjimka je rovněž časově omezená, a to na dobu pěti let. Po uplynutí stanovené pětileté doby pro výjimky lze předpokládat, že další pokrok v transformaci a restrukturalizaci železničního trhu, dobudování a modernizace páteřní sítě železničních koridorů a též postupný vznik konkurenčního prostředí na železnici včetně systémového dořešení financování veřejné osobní drážní dopravy provozované ve veřejném zájmu již umožní plnou aplikaci větší části nebo celé úpravy předmětného nařízení.

V této souvislosti musím zdůraznit, že velká část práv cestujících a povinností dopravce není předloženým návrhem z aplikace v České republice vyjímána. Jedná se zejména o práva zdravotně postižených osob a osob se sníženou schopností pohybu a orientace a odpovědnost dopravce při úmrtí nebo zranění cestujícího a odpovědnost vztahující se k přepravovanému zavazadlu.

Pokud by Česká republika do 3. prosince tohoto roku, kdy nařízení vstupuje v účinnost, nevyužila možnost danou příslušným ustanovením nařízení a nestanovila ve svém vnitrostátním právním řádu časově omezenou výjimku z uplatňování některého ustanovení, stala by se celá úprava nařízení v České republice bezprostředně použitelnou a vymahatelnou. To by zejména u některých povinností dopravců a oprávnění cestujících bylo v tak krátkém časovém horizontu z technického hlediska nerealizovatelné a u některých oprávnění cestujících by zase okamžitá aplikace části úpravy nařízení byla pro dopravce ekonomicky obtížně realizovatelná.

Navrhovaná novela dále zakotvuje povinnost dopravce provozujícího veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální zveřejnit každoročně zprávu o kvalitě poskytovaných služeb a poskytovat ji Evropské železniční agentuře a obsahuje doplnění úpravy správního trestání o skutkové podstaty správních deliktů týkajících se porušení některých povinností upravených v předmětném nařízení Komise.

Vzhledem k naléhavé potřebě schválit adaptační novelu zákona o dráhách do 3. prosince tohoto roku vláda zároveň navrhuje, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny s tímto vládním návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení a přispěla tak k zajištění slučitelnosti našeho dopravního práva s právem Evropského společenství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Karel Šidlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP