(9.50 hodin)
(pokračuje Kohout)

Čili na základě článku 13 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví mají smluvní státy povinnost podrobit se právním předpisům toho smluvního státu, na jehož území jsou cestující propouštěni. Smluvní stranou úmluvy je jak Česká republika, tak Spojené státy, je tudíž závazná pro obě strany bez ohledu na existenci dohody PNR. Na základě úmluvy mají tedy letečtí dopravci České republiky již před vstupem této dohody v platnost povinnost v tomto ohledu respektovat zákony země destinace.

Pokud jde o otázku na předávání citlivých údajů, mohou být určité údaje označeny jako citlivé, a tyto citlivé údaje PNR by mohly obsahovat i určité informace prozrazující rasový či etnický původ cestujícího. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA se zaručilo, že nebude používat žádné citlivé údaje PNR, které obdrží, a instalovalo automatický filtrační program, aby se v zásadě použití citlivých údajů zamezilo.

Pokud jde o dobu uchování dat PNR ve Spojených státech, sedm plus osm let čili celkem patnáct let je dlouhá doba, nicméně pro analýzu a vyšetřování působení sítí teroru či organizovaného zločinu může být i takto dlouhé období užitečné, byť spíše výjimečně; jde spíše o takzvanou bezpečnostní marži než o typickou potřebu.

Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, je samozřejmě na vašem uvážení, kdy a jak tuto smlouvu budete chtít ratifikovat, jak jsem ve svém úvodním vystoupení řekl. Z pohledu zájmů Evropské unie je to smlouva užitečná, protože vnáší do stavu, o kterém tady bylo mluveno, jistý řád, vnáší větší ochranu citlivých údajů občanů Evropské unie, včetně občanů České republiky, a v tomto smyslu by bylo žádoucí, a vláda České republiky se domnívá, že by bylo žádoucí, aby tato smlouva byla ratifikována. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Ještě pan poslanec Exner do rozpravy. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí za zodpovězení některých dotazů. Nicméně musím konstatovat, že i sama předkládací zpráva k tomuto tisku konstatuje: V tomto ohledu bude americké ministerstvo mít rovněž možnost sdílet údaje PNR s dalšími vládními orgány USA. Tyto nejsou v dohodě PNR a souvisejících dokumentech striktně a jasně vymezeny, jako tomu bylo u předchozích dohod, nýbrž jejich působnost je pouze rámcově určena pro oblast boje proti terorismu. Dále se předpokládá také využití analytických informací, jak už jsem k tomu mluvil, a to ve vztahu k policejní a soudní spolupráci. Je tedy v této věci naprostá nejistota.

Pan ministr samozřejmě ví, že obsahem dohody je také možná výjimka, že případně citlivé informace mohou býti v odůvodněných případech využity a filtrací nebudou odstraněny v tomto případě.

Na základě i toho, že v pěti až šesti zemích Evropské unie dosud není ratifikace ukončena, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přerušila jednání o tomto sněmovním tisku, a to do doby, než Ministerstvo zahraničních věcí bude konkrétněji informovat o průběhu ratifikačního procesu v členských zemích Evropské unie, kde nebyl dosud ukončen, a pokud je to možné, zjistit, o důvodech, proč k tomu zatím nedošlo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Procedurální návrh. Dáme o něm hlasovat bez rozpravy a ihned. Pan kolega Exner navrhuje přerušit projednávání sněmovního tisku 449 do doby, kdy Ministerstvo zahraničních věcí podá informace o průběhu ratifikačních procesů v členských zemích Evropské unie, kde ještě ratifikační proces nebyl dokončen, jestli jsem dobře pochopila požadavek pana kolegy Exnera.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 110 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 115 poslankyň a poslanců pro návrh 26, proti 48. Návrh nebyl schválen.

 

Pokračujeme tedy v rozpravě. Táži se, zdali si někdo další přeje v této rozpravě vystoupit. Není tomu tak. Rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji, máte zájem přednést závěrečná slova? Nikoliv.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsané za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 111 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 112 poslankyň a poslanců pro návrh 69, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Než přikročíme k projednávání dalšího bodu, dovolím si vám oznámit, že o omluvu na dnešní jednání požádal pan ministr Miko.

 

Zahajuji bod

24.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií
o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů
Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání
Australské celní správě,podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008
/sněmovní tisk 586/ - druhé čtení

Prosím, aby se opět slova ujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Jan Kohout. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohodu mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících PNR ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě k vyslovení souhlasu s její ratifikací.

Od teroristických útoků v USA v září 2001 začaly USA, ale i některé další státy zavádět nová bezpečnostní opatření, z nichž některá zahrnují shromažďování a sledování osobních údajů občanů, údajů o bankovních operacích či údajů jmenné evidence leteckých cestujících.

Předkládaná dohoda je obdobou dohody o PNR se Spojenými státy a dohod s některými dalšími třetími státy, které Evropská unie začala sjednávat, aby se tak upravil postup při předávání a zpracování údajů PNR a údajům i jejich nositelům se poskytla lepší ochrana.

Je třeba připomenout, že cílové země si poskytování údajů PNR od dopravců mohou vynutit i bez dohod, a to na základě mezinárodních závazků v oblasti civilního letectví, ale i hrozbou sankcí.

Účelem dohody o PNR s Austrálií je tedy upravit předávání údajů PNR od evropských leteckých dopravců Australské celní správě. To poskytne právní jistotu evropským leteckým dopravcům, cestujícím i orgánům ochrany osobních dat, a zajistí tak osobním údajům a jejich nositelům účinnější ochranu. Na základě dohody budou letečtí dopravci z Evropské unie, kteří provozují leteckou přepravu cestujících do Austrálie, z ní nebo přes ni, předávat 19 druhů údajů o leteckých cestujících Australské celní správě k účelům, které dohoda stanoví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP