(15.40 hodin)

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás upozornit ještě na jednu záležitost. Opravdu se nejedná o čistou transpozici evropské směrnice. Očekával jsem, že pan zpravodaj nás tady na toto upozorní.

Chtěl bych tedy upřít vaši pozornost k části páté - Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele. Tam totiž došlo k tomu, že vypadla část věty v odstavci 3: "Do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení." Je to v části, která se týká ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele. Tímto opatřením podle mého názoru dojde k porušení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.

Běžnou praxi při korupčním zadávání veřejných zakázek umožňoval již zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde zmizela ustanovení o nemožnosti uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení po dobu řešení námitek u zadavatele a u orgánů dohledu. Dle dnes navrhované novely zadavatel cíleně zadá dalšími podmínkami zakázku tak, že ji bude moci splnit pouze domluvený uchazeč, např. krátká doba realizace, odborné podmínky plnění. Když se na to ve lhůtě přijde, na případné podané námitky nebude reagovat a zadávací řízení zruší, nebo námitkám uchazeče nevyhoví, vyčká nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách a uzavře smlouvu. V případě, že uchazeč najde sílu, zaplatí vysoký nevratný správní poplatek, složí a bude riskovat návratnost vysoké kauce za podání návrhu na přezkum u orgánů dohledu, tak zadavatel při podání návrhu na přezkum v průběhu dalšího řízení výběrové řízení zruší podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona s využitím § 111,odst. 5 novely a § 114 odst. 4 novely. Přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu z moci úřední poté nelze u zrušeného zadávacího řízení zahájit, natož udělit pokutu ve smyslu § 120. Tímto se zadavatel zároveň stává nepostižitelným ve smyslu § 120 odst. 1 písm. a). Navrhovatel novely by měl navrhnout i zrušení tohoto ustanovení, porušení zásady rovného zacházení mezi zadavatelem a stěžovatelem při řešení správních deliktů, pakliže něco takového má být dodržováno.

Ještě bych chtěl říci, že na zásadní chyby v zadávacích podmínkách se ve většině případů přijde až při hodnocení nabídek, kdy jejich nekonkrétnosti nebo nesrozumitelnosti využije zadavatel až při hodnocení nabídek, přičemž tím podstatně ovlivní nebo může ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Toto ustanovení zavírá dveře možné nápravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane poslanče. Přeje si někdo další vystoupit v rozpravě? (Nikdo se nehlásí.) Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. (Gongování.)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 882 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 82. Táží se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti 17. Návrh byl schválen.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou. (Nikdo se nehlásí.) Končím podrobnou rozpravu. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 882."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 83. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

38.
Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře,
Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy,
Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších
na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35
/sněmovní tisk 549/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jindřich Valouch a taktéž zpravodaj hospodářského výboru - pan poslanec Karel Sehoř. Obdrželi jste sněmovní tisk 549/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Přeje si někdo vystoupit v rozpravě? Ano. Pan poslanec Valouch. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásné a pěkné odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, domnívám se, že jsem v prvém i ve druhém čtení zdůraznil, proč a za jakých podnětů jsme podávali návrh k urychlení výstavby rychlostní komunikace R35, který je obsažen v tisku 549. Nebudu dneska hovořit a znovu zdůrazňovat, které důvody nás vedly. Jenom bych odkázal i na dnešní tisk E15, kde je uvedeno v nadpisu: Na dálnice půjde více peněz, přesto se některé úseky zastaví. V tomto článku prakticky pan redaktor Jiří Michal sděluje - cituji: "Méně významné stavby se nebudou realizovat, nebo se budou realizovat později, řekl mluvčí resortu Karel Hanzelka, aniž by jejich výčet upřesnil. Podle něj platí usnesení vlády nezahajovat žádnou novou stavbu, včetně dálnice R35." To je jenom doplnění k tomu, proč a z jakých důvodů jsme tento návrh podávali.

Přišly tři pozměňovací návrhy. Potom bych konkrétně řekl, ke kterému se přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Někdo další si přeje vystoupit v této rozpravě? Ne? Pane poslanče Ambrozku, ještě jsem rozpravu neukončila, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já se obávám, že tento sněmovní tisk je ještě problematičtější než novela zákona o vyvlastnění, kterou jsme neschválili, a to samozřejmě už ten samotný poslanecký návrh, se kterým si v případě přijetí nepochybně poradí Ústavní soud, jako už se vypořádal s několika dalšími návrhy tohoto typu. Za ještě problematičtější ale považuji pozměňovací návrhy, které k němu byly předneseny, především návrh pod písmenem A, který omezuje kvůli řízením, která se týkají výstavby infrastruktury všelijakého významu, účinnost řady zákonů a v případě přijetí by způsobil významné problémy v České republice, protože by došlo k porušení několika směrnic, minimálně směrnice, která se týká posuzování vlivů na životní prostředí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP