(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Další diskutující k této problematice bude paní poslankyně Věra Jakubková. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ještě jednou, dámy a pánové. Směšně působí slova pana poslance Vojíře o tom, že nevyčerpáme evropské prostředky. My je prostě nečerpáme. I při nedostatku peněz ve státním rozpočtu je necháváme ležet bez povšimnutí. A proč? Protože nám je prostě Evropská komise nedovolí čerpat, protože projekty, na které je žádáme, nejsou dobré. Jedná se například o R 52 nebo R 1. Tři roky na tyto projekty upozorňuji. Letos se v rozpočtu SFDI nenachází. Proč asi? Stejné připomínky má Evropská komise, NKÚ, ombudsman, nevládní organizace, odborníci, a upozorňují na stavby, které nemají řádné posouzení, na nekoncepčnost v oblasti dopravy.

Tak o co tady jde? Sáhneme po jednoduché úpravě, po vyvlastnění? Sáhneme do ústavních práv našich občanů? Anebo konečně uděláme koncepci v oblasti dopravy? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Kdo další si přeje vystoupit? Pan ministr dopravy Gustáv Slamečka. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k právě projednávanému poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon o vyvlastnění. Nejedná se sice o vládní návrh zákona, přesto mu chci jako ministr dopravy vyjádřit svou plnou podporu a musím říci, že na jednání vlády tento návrh podpořila nezanedbatelná část členů vlády, i když se nakonec nepodařilo na vládě zaujmout stanovisko vlády jako celku.

Navržené změny zákona o vyvlastnění přitom považuji coby ministr dopravy za jednu z nezbytných podmínek pro zajištění efektivního vynakládání veřejných prostředků při budování dopravních staveb na území České republiky. Pozemková příprava se ukazuje nejen problematickou při budování dopravní infrastruktury tou konvenční metodou, jakou ji budujeme dnes. Já si dovolím upozornit na skutečnost, že vzhledem k finanční krizi budeme v budoucnosti nuceni využívat systém partnerství veřejného a soukromého sektoru, a bohužel se ukazuje, že současná zákonná úprava neumožňuje využít tento nesporně efektivní systém. My nebudeme schopni začít projekty, které jsme chtěli stavět s pomocí partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je to dálnice D3 do Českých Budějovic, jsou to další důležité komunikace, například R35, R6, nebo R4.

Jsem si velmi dobře vědom kontroverze tohoto návrhu, která vyplynula i z diskuse. Navrhovaná úprava však představuje vyvážené řešení, neomezuje možnost vyvlastňovaného napadat rozhodnutí o vyvlastnění ani zcela neuzavírá možnost odkladného účinku správní žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění, ale ponechává zde prostor pro rozhodnutí soudu v této věci. Je třeba si uvědomit, že navrhovaná právní úprava vrací v podstatě právní stav do roku 2007. Nemám dojem, že by tato právní úprava, která u nás platila do roku 2007, byla napadena jako protiústavní.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem mi dovolte ještě jednou zdůraznit, že tento návrh na změnu vyvlastňovacího zákona považuji za velmi vyvážený, nezasahující do ústavní ochrany vlastnického práva a za nezbytný pro efektivní budování tolik potřebné dopravní infrastruktury v České republice. Proto doufám, že tento návrh mezi vámi nalezne podporu.

Úplně závěrem mi ještě dovolte vzpomenout - protože tu byla narážka na postup státních orgánů a úřadů, které prý nedokáží efektivně využít možnosti současné zákonné úpravy. Já jsem na webových stránkách Ekologického právního servisu našel postup, jak tento právní servis radí občanům, jak postupovat proti Ředitelství silnic a dálnic. Tento postup byl financován z evropských peněz a spolufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí, takže z veřejných prostředků byla dotována kuchařka, která měla a má svým způsobem zabránit jednání ŘSD a oslovit občany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Někdo další si přeje vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Ještě než přednesu návrh usnesení, dovolím si upozornit všechny kolegyně a kolegy, kteří se nalézají v předsálí, na blížící se hlasování, a taktéž rozšířit počet omluvených z dnešního odpoledne o paní ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou.

Opakuji, že budeme rozhodovat dle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Nyní tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 878 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Předpokládám, že všichni z vás, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, byli v dostatečném předstihu na toto hlasování upozorněni a zaujali své místo.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 76 a táži se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, tedy s vyslovením souhlasu s navrženým zákonem již v prvním čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 38. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přeje si někdo provést kontrolu výsledku hlasování? Ano. Prosím vás tedy o chvilku strpení. (Předsedající chvíli čeká.) Pane poslanče Rabasi, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, paní předsedající. Já se moc omlouvám, ale výsledky na hlasovací sjetině neodpovídají mé vůli, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Vaší námitce bude bezprostředně vyhověno. Současně vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, samozřejmě na žádost z pléna. Rozhodneme o námitce pana kolegy Rabase.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 77 a táži se vás, kdo souhlasí s takto přednesenou námitkou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro námitku 101, proti 12. Námitce jsme vyhověli.

 

Budeme opakovat hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 878 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 78 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 48. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pane předsedo Vlčku, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP