(13.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, jak ho předložil pan zpravodaj.

Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 532 z přítomných 93 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím bod 127.

 

Pan poslanec Exner se hlásí. Doufám, že s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Václav Exner: S procedurální připomínkou. Pane předsedo, my jsme odhlasovali, že se budeme zabývat body ze smluv, které včera byly přerušeny, ale ty body, které nyní přicházejí na pořad, včera nebyly ani zahájeny, ani přerušeny. Já bych jenom prosil, abyste ověřil, jestli se skutečně může dál jednat, protože podle mého názoru další body nebyly schváleny k projednání nyní a Sněmovna by o tom musela zvlášť rozhodnout.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já jsem převzal řízení, jak mám podklady nachystané, tak je jednotlivé beru. Pokračuji v projednávání. Já budu pokračovat v projednávání dále. Pokud máte námitku, vzneste proti mému postupu námitku.

 

Poslanec Václav Exner: Vznáším tedy námitku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Slyšeli jste námitku, kterou vznesl pan poslanec Exner proti mému postupu.

Zahájím hlasování. Odhlášení? Tak toto hlasování ukončím jako zmatečné. Odhlásím vás, poprosím vás o novou registraci. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kvorum je 69.

 

Budeme hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Exner proti mému postupu.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 534 z přihlášených 83 poslankyň a poslanců pro návrh 23, proti 48. Námitka nebyla přijata.

 

Budeme tedy pokračovat tak, jak jsem před chvílí předeslal. Budeme pokračovat bodem 128. Je jím

128.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ačkoliv Gruzie není členem Severoatlantické aliance, jedná se o zemi, která má s touto organizací sjednanou smlouvu o ochraně utajovaných informací a která s ní spolupracuje v různých oblastech vyžadujících výměnu a vzájemnou ochranu utajovaných informací. Schopnost Gruzie poskytnout utajovaným informacím náležitou ochranu je pravidelně ověřována při inspekcích Bezpečnostního úřadu Severoatlantické aliance. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že Gruzie disponuje srovnatelným systémem ochrany utajovaných informací jako členské státy Evropské unie a NATO, a tedy bude schopna poskytnout ochranu utajovaným informacím poskytnutým Českou republikou.

Jedná se opět o standardní smlouvu, která byla podepsána v Praze dne 22. ledna 2009 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a náměstkem ministra obrany Gruzie. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Helena Mallotová. Nebo poprosím někoho ze zahraničního výboru. Pan poslanec Soušek se dobrovolně hlásí? Pane poslanče, než vám dám slovo, budeme hlasovat o změně zpravodaje.

 

Kdo souhlasí s výměnou zpravodaje za paní poslankyni Mallotovou, s tím, aby přednesl zprávu pan poslanec Soušek, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 535 z přítomných 85 poslankyň a poslanců pro návrh 64, proti 4. Konstatuji, že jsme změnili zpravodaje pro prvé čtení.

 

Nyní poprosím pana poslance Souška, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako v předchozích bodech, jedná se zase o standardní záležitost. Chtěl bych vás požádat o vaše kladné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa také neeviduji žádné přihlášky, proto obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, proto přistoupíme k hlasování.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 536 z přítomných 86 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím bod číslo 128 a zahájím bod číslo 139. Je jím

139.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 27. dubna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 862/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr vnitra pan Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedo, dámy a pánové, účelem Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, která byla podepsána 27. dubna 2009 v Praze, je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a albánských policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena. Dohoda je na výslovnou žádost albánské strany navenek sjednána jako mezivládní. Z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní bych poprosil zpravodaje pro prvé čtení. Pan poslanec Hamáček je nepřítomen, takže ho zastoupí pan poslanec Soušek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby nahradil pana zpravodaje Hamáčka pan poslanec Soušek, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 537 z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 63, proti 2. Konstatuji, že jsme změnili zpravodaje pro prvé čtení a je jím pan poslanec Soušek.

 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nejprve děkuji za důvěru, že mohu působit jako zpravodaj pro toto čtení. Můj předřečník myslím vysvětlil všechny aspekty tohoto problému. Já bych vás opět rád požádal o kladné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se také nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP