(13.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 526 z přítomných 87 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 132.

 

Zahajuji bod

134.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským
hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou
a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně
investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 813/ - prvé čtení

Tento bod jsme přerušili po ukončení rozpravy. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí, aby tento sněmovní tisk byl přikázán zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 527 z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 134.

 

Zahajuji bod

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009
/sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Tady jsme tento bod přerušili po úvodním slově pana ministra. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Šeich. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Dámy a pánové, já myslím, že tento tisk je opravdu technický a nemá smysl ztrácet náš drahocenný čas. Tisk zřejmě bude přikázán zahraničnímu výboru k projednání a tam si řekneme více. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Neregistruji ani přihlášku z místa, proto obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 528 z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 135.

 

Zahajuji bod

136.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře
a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze
/sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Tento bod jsme přerušili po rozpravě. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 529 z přihlášených 90 poslankyň a poslanců pro návrh 75, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 136.

 

Zahajuji bod

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou
o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Tento bod jsme taktéž přerušili po ukončení rozpravy. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 530 z přihlášených 92 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 137.

 

Zahajuji bod

138.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou
a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu
/sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Tento bod jsme přerušili po rozpravě, tedy rozprava byla ukončena. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 531 z přítomných 93 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 138.

 

Zahajuji bod

127.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
o policejní spolupráci, podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu
/sněmovní tisk 700/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra pan Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, účelem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci, která byla podepsána 27. listopadu 2008 v Bruselu, je poskytnout policejním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci zejména v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti. V současné době není spolupráce českých a belgických policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena právně závazným dokumentem. Na politické úrovni bylo v roce 1998 ministry vnitra České republiky a Belgického království podepsáno právně závazné ujednání.

Jedná se o standardní smlouvu, proto mi pouze dovolte konstatovat, že návrh byl předložen současně oběma komorám Parlamentu České republiky. Senát, ve kterém byl materiál projednán jako senátní tisk, dal souhlas k ratifikaci dohody dne 7. května 2009 svým usnesením č. 166. V Poslanecké sněmovně byl návrh přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru, který jej projednal na své 37. schůzi dne 8. dubna 2009 a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s ním souhlas, o což vás tímto prosím. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Tomáše Duba, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 700/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl jenom stručně říci, že zahraniční výbor projednal 8. dubna tohoto roku na své 37. schůzi tento materiál a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Z místa také nikoho neregistruji, rozpravu tedy ukončím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP