(12.10 hodin)
(pokračuje Chytka)

Má druhá poznámka bude směřovat k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže, neboť ve druhém čtení bylo zcela zjevné, že znalost tohoto zákona je na bodu mrazu. Ani mí největší oponenti mně nemůžou jaksi zapřít, že když jsem poprvé navrhoval snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, tak to bylo kolem roku 2003, kdy byl přijat zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Podle mého snížení trestní odpovědnosti a schválení zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou nedílné, jsou spojené nádoby. Proč tomu tak je? Podle tohoto zákona v kategorii 15 a níže může v podstatě soud rozhodnout, že dotyčný mladistvý bude zavřen, či nebude zavřen do diagnostického ústavu. Pokud by se někdo dopustil vraždy, pak máme jeden diagnostický ústav, který je dokonce zamřížovaný. V kategorii 15 až 18 let, a já bych chtěl, aby to byla kategorie 14 až 18 let, pak v tomto zákoně o soudnictví ve věcech mládeže je celý vějíř výchovných povinností a výchovných omezení. Například soud může uložit, aby dotyčný mladistvý ve věkové kategorii 15 až 18 bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu.

Vážené dámy a pánové, opravdu se vám zdá tak strašné, že pokud by trestní odpovědnost zůstala na 14 letech a my bychom tomu 14letému mladistvému uložili, aby bydlel s dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu, že by se dělo něco strašného či mimořádného? Já se domnívám, že ne.

Soudce může uložit, aby dotyčný mladistvý usiloval o vyrovnání s poškozeným, aby se podrobil ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem. - Opět se táži: Pokud soudce uloží 14letému mladistvému, který by tedy odpovídal za své činy, aby se zúčastnil doškolovacího programu, považujete to někdo za něco strašného, za něco mimořádného? Já tedy ne!

Soudce může uložit, aby dotyčný mladistvý nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvé nevhodné prostředí, aby se nestýkal s určitými osobami, aby se nezdržoval na určitém místě, aby nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění, aby neužíval návykové látky, aby se neúčastnil hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích, aby neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu. Samozřejmě, že taktéž je možné uložit dohled probačního úředníka.

Logická otázka je jedna jediná. No dobře, tak ten 14letý mladík, když máme takový vějíř výchovných povinností, výchovných omezení, co se stane, když on tedy výchovné povinnosti, výchovná omezení nebude dodržovat? Pak následuje napomenutí s výstrahou a poté, když dotyčný, který nebude reagovat ani na napomenutí s výstrahou, pak existuje opět celý vějíř trestních opatření, který zde již nebudu číst.

Vážené dámy a pánové, co jsem vám chtěl tímto výčtem paragrafu 18 a paragrafu 19 zákona o soudnictví ve věcech mládeže sdělit? Opravdu, věřte či nevěřte, existují někteří mladiství, u nichž výchova v rodině selhala, u nichž rodina opravdu v podstatě, co se týče výchovy, nijak na mladistvého nepůsobí, někdy dokonce působí kontraproduktivně, protože ho nutí k trestné činnosti. A z toho, co jsem citoval v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, je zcela evidentní, že v takovém případě, v takovém výjimečném případě, kdy rodinná výchova selhala, můžeme s velkými uvozovkami, a já jsem si těch uvozovek samozřejmě vědom, výchovu přenést na stát, protože máme moderní zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Vážené dámy a pánové, já vás proto prosím, abyste v zájmu mladistvých podpořili jeden z mých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec Přemysl Rabas, poté pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pozměňovací návrh uvedený v tisku 748/3, což jsou pozměňovací návrhy k návrhu poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, pod písmenem C1 a C2 beru zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Zpravodaj si poznamenává. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já mám pouze několik drobných poznámek z pozice osoby, která zde předkládala za vládu ČR trestní zákoník, který víceméně se nyní pokoušíme první novelou upravit. Chci říci, že záleží zcela na vás, zda se rozhodnete pro 14, či 15 let, protože jak všichni víte, je to věc, kterou každá země evropské právní kultury upravuje trošku jiným způsobem. Část zemí má věkovou hranici 14 let, část zemí má věkovou hranici 15 let, myslím tím věkovou hranici trestní odpovědnosti. To, zda snížíme nebo zachováme 14 let, což je v novém trestním zákoníku, anebo přijetím tohoto návrhu zvedneme hranici trestní odpovědnosti na 15 let, nebude mít vliv na kvalitu nového trestního práva, které by mělo být účinné od počátku příštího roku.

Proč ale vystupuji? Vystupuji z toho důvodu, že vás chci požádat, abyste podpořili, ať se rozhodnete při celkovém hlasování tak či onak, abyste podpořili návrh usnesení ústavněprávního výboru, protože jsou tam některé dobré doplňky, kterými se doplňuje již přijatý trestní zákoník. Například se tam doplňuje nová skutková podstata ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. To jsou věci, které jsou pro kvalitu trestního práva v ČR výborné, jsou dobré, a proto prosím o celkovou podporu usnesení ústavněprávního výboru, protože nehlasujeme teď pouze o hranici 14 či 15 let, ale i o dalších věcech, které byly v ústavněprávním výboru vydiskutovány.

A ještě mi dovolte druhou poznámku, reakci na vystoupení pana kolegy Rabase, který vzal zpátky svůj pozměňovací návrh, kterým mělo dojít k odložení aplikovatelnosti alternativního trestu domácího vězení o jeden rok. Já to plně respektuji. Bude-li ministerstvo schopno - a současná administrativa - učinit veškeré kroky k tomu, aby tento trest byl aplikován již od počátku příštího roku, pak samozřejmě je dobře, pokud bude účinný celý trestní zákoník a nebude jeho určitá část odložena. Jsem tedy rád, že tato věc byla konzultována s Ministerstvem spravedlnosti a že to tedy řeklo předem, než to tak pan kolega Raba zde učinil, že je schopno být připraveno na aplikování trestu domácího vězení od počátku příštího roku. Říkám to zde záměrně takto na záznam, aby bylo zřejmé, že toto téma zde bylo diskutováno a že se administrativa ke svému úkolu spustit trest domácího vězení od počátku příštího roku tímto také přihlásila.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo ještě do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřil. O vyjádření samozřejmě žádám i zástupkyni předkladatelů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, obdrželi jste komplexní pozměňovací návrh, sněmovní tisk 748/3, kde jsou jednak zachyceny veškeré změny, které navrhuje ústavněprávní výbor, dále to byl pozměňovací návrh pana kolegy Rabase, který byl nyní vzat zpět - s tím se ještě budeme muset procesně vypořádat na začátku. Dále je to další pozměňovací návrh paní poslankyně Bebarové-Rujbrové týkající se trestního rejstříku. Dále je to můj pozměňovací návrh týkající se technickolegislativních úprav. A dále je to samozřejmě návrh pana poslance Chytky týkající se ještě jiných variant, pokud jde o věkovou hranici trestní odpovědnosti. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP