(12.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Primárně jde o to, snížit břemeno, administrativní zátěž spojenou s daňovou evidencí u vybraných živností a snížit také náklady státu vynaložené na kontrolu daně. Já myslím, že to je zřejmé. Já jsem nikdy nezdůrazňoval právě ten daňový akcent, protože zejména při vědomí toho, jak plovoucí je daňové břemeno u živnostníků, kteří pracují s odpisy, kteří pořídí-li si drahý pracovní nástroj, drahou pracovní soupravu, se stejně dostanou do režimu, kdy žádné daně neplatí, tak jsou pro ně paušály nezajímavé.

Proto kvantifikaci v rozsahu dvou miliard zcela zásadně odmítám a je mi líto, že si Ministerstvo financí v tomto bodě takto výrazně zlehčilo práci tím nespravedlivým způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Ještě jednou pan ministr financí v rozpravě.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já nechci zdržovat, pane předsedající, dámy a pánové, tato změna je v podstatě identická se změnou, která proběhla v tom roce 2005. A my jsme si udělali detailní analýzu dopadů. Takže jestliže podle té původní normy byl počet paušálů 160 322, pak tím zvýšením se ty paušály navýšily až na 220 000. To znamená, že jestli ty původní uplatněné výdaje činily 7 miliard, pak po tom zvýšení se to zvýšilo na téměř 26 miliard - to znamená rozdíl 18 miliard. A když vezmu z toho 15 %, tak jsme na těch dvou miliardách dopadu, o kterých jsem se zmiňoval. Čili toto číslo není vymyšleno, toto číslo z daňových dokladů za skutečnosti posledních let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu ministrovi. Kdo dál do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Petr Rafaj: Takže vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, prvně bychom hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu poslance Husáka - bod C - jako o celku. Pak by se hlasovalo o usnesení rozpočtového výboru. Pak bod B, poslanec Papež, tam je problém definice spotřebitelského balení. Pak bod D, poslanec Doktor, paušální zdanění, a pak zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak.

 

Proceduru schválíme hlasování 492, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí takové procedury. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 492 z přítomných 102 pro 82, proti nikdo, procedura byla schválena.

 

Nejdříve tedy návrh na souhlas Sněmovny se stažením návrhu pod písmenem C. Ano? (Zpravodaj i ministr doporučují.) Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 493 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 493, z přítomných 102 poslanců pro 83, proti nikdo, bylo vyhověno této žádosti. Další pozměňovací návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Rafaj: Takže teď usnesení rozpočtového výboru. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 494. Ptám se, kdo je pro, podpořit usnesení rozpočtového výboru. Kdo je proti? Děkuji Vám.

Hlasování pořadové číslo 494 z přítomných 102 poslanců pro 84, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Rafaj: Teď budeme hlasovat o bodu 2, poslanec Papež - spotřebitelské balení. Nedoporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 495. Ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Papeže. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 495 z přítomných 99 pro 44, proti 32, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Rafaj: Další je návrh pana poslance Doktora - paušální zdanění. Stanovisko pozitivně neutrální. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zahájil jsem hlasování 496, ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Doktora. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 496 z přítomných 100 poslanců pro 78, proti tři, návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 515, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 497. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 497 z přítomných 100 poslanců pro 88, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím č. 170.

 

Nyní bychom se měli zabývat bodem číslo 180, ale protože ho můžeme projednávat až ve 12.20. Určitě zahájíme bod číslo 179, což je trestní zákoník. Na tabuli je to správně, já jsem jenom probíral to schválené pořadí, ale probírám to rychleji, než jsme předpokládali.

 

Takže se teď vytrhneme do trestního zákona. Jde o

179.
Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
/sněmovní tisk 748/ - třetí čtení

Paní poslankyně Zuzka Bebarová je u stolku zpravodajů, stejně tak prosím pana poslance Jiřího o Polanského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Už ho vidím. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 748/3.

Otevírám obecnou rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. Prosím o klid, malinký moment, už dám slovo.

Prosím, pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi přičinit ve třetím čtení pouze dvě v podstatě faktické připomínky.

Celá tato materie je vrácení trestní odpovědnosti ze 14 opět na 15 let.

Byl jsem dotazován, co znamenají mé dva pozměňovací návrhy pod písmenem E1 a E2. Takže ten první pozměňovací návrh pod písmenem E1, který je taktéž značený varianta 14/15 let, znamená, že by trestní odpovědnost zůstala na 14 letech, ale zahájení sexuálního života by bylo možné až od 15 let. Varianta E2, značená taktéž varianta 14/14 let, znamená, že jak trestní odpovědnost, tak zahájení sexuálního života by zůstalo od 14 let. Samozřejmě ani jeden z mých pozměňovacích návrhů nebrání, aby byl jinak trestní zákoník opraven ve smyslu ústavněprávního výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP