(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 482 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 109 pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 662, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 483 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 108 pro 71, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 229.

 

Pokračovat budeme bodem

163.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 655/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan ministr financí Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru Alfréd Michalík - kterého ovšem nevidím. Ptám se zástupců rozpočtového výboru. Ano, pan kolega Petr Rafaj. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 655/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje, aby ho přednesl a vyjádřil se k němu, stejně prosím o stanovisko pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, kolegové, jenom jeden pozměňovací návrh, a to je Alfréd Michalík, změna účinnosti. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 484. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 484 z přítomných 107 pro 70, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Protože jsme vyčerpali tento pozměňovací návrh, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 655, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 485 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 485 z přítomných 107 pro 34, proti 43. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

(Neklid v sále.) Chápu, že je tu zděšení. Pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já se omlouvám, zpochybňuji hlasování, protože jsem chtěl hlasovat pro, a na sjetině mám, že jsem byl proti. Omlouvám se a prosím o nové hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid prosím. Páni poslanci, paní poslankyně, nejdříve se tedy vypořádáme s námitkou proti zápisu o výsledku hlasování pana poslance Severy, a to je hlasování 485. To je jedna záležitost. Potom se hlásí o slovo s přednostním právem pan ministr financí. Mám tady přihlášky paní kolegyně Bebarové a Dolejše - není tomu tak.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování v předchozím hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 486. Kdo podporuje námitku pana kolegy Severy? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 486 z přítomných 108 pro 57, proti 13. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o přijetí změny devizového zákona jako celku. Usnesení jsem přednesl, nemyslím, že ho musím opakovat. Všechny vás odhlásím na žádost z pléna. Požádám vás o novou registraci, prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, rozhodneme o tomto návrhu zákona... Myslím si, že už je to stabilní.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 487 a ptám se, kdo je pro přijetí změny devizového zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 487 z přítomných 101 pro 50, návrh nebyl přijat. Proti bylo 48.

 

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, jenom, abyste věděli, o čem jste hlasovali. My v podstatě respektujeme smlouvu o přistoupení, čili ta smlouva platí, to znamená § 17 odstavec 2 devizového zákona stejně dneska neplatí, ale my po formální stránce ho musíme vyjmout z této normy, neboť budeme sankcionováni. Takže vy jste si odhlasovali to, že proti České republice budou uplatněny sankce. To jenom abyste věděli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já rozumím stanovisku pana ministra. Slovo jsem udělil v souladu s jednacím řádem. Nemohu změnit vůli Sněmovny. Končím bod č. 163.

 

Pokračujeme bodem

155.
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
/sněmovní tisk 617/ - třetí čtení

Děkuji panu ministru financí, že zůstal u stolku zpravodajů. Požádal bych ještě pana zpravodaje Ladislava Libého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 617/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Požádám pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Libý: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, bude to jednoduchá procedura. Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl. Pozměňovací návrhy byly podány dva, a to oba dva legislativně technického charakteru, a byly projednány v rozpočtovém výboru a načteny ve druhém čtení. Ve druhém čtení, které proběhlo 9. června, nebyly předloženy a předneseny žádné jiné další pozměňovací návrhy. To znamená budeme hlasovat pouze o dvou legislativně technických pozměňovacích návrzích, o kterých navrhuji hlasovat současně a poté o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to jednoduché. Nemusíme hlasovat o proceduře. Vaše stanovisko k pozměňovacím návrhům, pane zpravodaji? (Zpravodaj i ministr mají stanovisko kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 488 a ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 488 z přítomných 99 pro 90, proti nikdo. Návrhy byly přijaty.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP