(12.50 hodin)

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, pan ministr přednesl zdůvodnění dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou, řekl to přesvědčivě, srozumitelně a já jsem vás chtěl požádat v zájmu ratifikace, abyste tuto dohodu propustili do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu bez písemných přihlášek. Prosím, zda se někdo chcete přihlásit, zvedněte ruku. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu a přerušuji projednávání bodu 138, sněmovního tisku 854 v prvém čtení po skončené obecné rozpravě.

Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vidím na tabuli přihlášených 69, 71 poslanců přítomných, a já bych vás chtěl, paní předsedající, požádat, abyste nechala hlasovat o procedurálních návrzích, které byly podány předtím, než Sněmovna se stala neusnášeníschopnou, a domnívám se, že to je v souladu s jednacím řádem, abychom hlasovali o těchto procedurálních návrzích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili žádáte mě nyní, abych předřadila před následující smlouvu 123 bod 230... Ne, upřesněte mi prosím, o co žádáte.

 

Poslanec Jeroným Tejc: My jsme podali procedurální návrhy dva na nesouhlas s postupem předsedajícího s návrhem postupu pro jednání Sněmovny, tedy aby byl doprojednán nejdříve bod, který byl posléze přerušen z důvodu toho, že tady nebyl dostatek hlasů. To je první věc.

Druhá věc. Byla podána námitka na... resp. byl podán návrh na odvolání řídícího schůze. Byly to procedurální návrhy, tudíž si dovoluji požádat, aby o nich, pokud bude splněno kvorum, bylo hlasováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Upřesnil jste mi dva návrhy, o které by mělo jít. Nemohu o nich nyní dát hlasovat ze zřejmého důvodu, proto budeme pokračovat bodem číslo 123. Je to

123.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání
závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008
/sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Pana ministra vnitra Martina Pecinu prosím, aby tento návrh uvedl.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předkládané dohody je vytvořit právní rámec pro spolupráci se Spojenými státy americkými v oblasti boje proti závažné trestné činnosti a zároveň umožnit rozvoj již tak dobré spolupráce s využitím moderních technologií. Sjednání dohody bylo podmínkou pro zrušení vízové povinnosti pro občany České republiky při cestách do Spojených států. Její hlubší význam pak spočívá v posílení bezpečnostní spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy. Dohoda je výrazně inspirovaná tzv. Prümskou smlouvou, kterou v roce 2005 uzavřely některé státy západní Evropy a jejíž významná část je následně převedena do práva Evropské unie.

Návrh byl předložen současně oběma komorám Parlamentu České republiky. Senát po projednání ústavněprávním výborem, výborem pro zahraniční věci a obranu a bezpečnost a stálou komisí pro ochranu soukromí návrh schválil dne 26. března 2009. (V sále je trvalý hluk.)

Prosím o schválení této dohody. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Helena Mallotová. Já vás, paní kolegyně, prosím, abyste odůvodnila usnesení výboru, která byla rozdána jako sněmovní tisky 676/1 a 676/2.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Na 38. schůzi zahraničního výboru ze dne 9. června 2009 bych si vám dovolila přečíst výsledné usnesení.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara, zpravodajské zprávě poslankyně Heleny Mallotové a po rozpravě -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, paní kolegyně. Dámy a pánové, já vás žádám, abychom věnovali pozornost tomu bodu, který je projednáván. Všechny ostatní hovory přeneste mimo jednací síň. Děkuji.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2008. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. (Hluk v sále nepolevuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní zpravodajce Heleně Mallotové. Otvírám rozpravu - do které se hlásí pan kolega Exner? Prosím, má slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor jednal o této dohodě dvakrát. Při prvním jednání přerušil projednávání vládního návrhu, abychom vyslovili souhlas s ratifikací, a to z toho důvodu, že vznikly pochybnosti o rozsahu v oblasti ochrany osobních údajů. Byli jsme jako poslanci, a mnozí z vás jistě také, informováni, že právě v oblasti ochrany osobních údajů vychází dohoda z úpravy, které bylo dosaženo v roce 2008 v obdobné smlouvě mezi Německem a Spojenými státy americkými, kde základním pravidlem je dodržování povinností uložených vnitrostátním právním řádem příslušné smluvní strany. Avšak právě tady vznikla námitka mnohých, kteří se k věci vyjadřovali, protože podle jejich názoru je široce definován účel, pro který mohou být osobní údaje předávány v rámci -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, já vás nerada přerušuji. Rozumím tomu, že končí téměř dopolední část našeho jednání, ale tato smlouva si zaslouží naši pozornost. Prosím, aby jí byla věnována.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Exner: - v rámci tzv. prevence. Chybí vymezení, komu dalšímu budou informace zpřístupňovány, a není upraven dozor v míře odpovídající evropským standardům. Není dořešen způsob uplatnění práv českých subjektů. A pokud jde o údaje předávané vůči orgánům Spojených států amerických, odkazy na národní právní řád nejsou v předkládající zprávě zevrubněji vymezeny.

Zahraniční výbor se rozhodl k pokračování jednání přizvat předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů dr. Igora Němce, který při jednání potvrdil, že úřad měl výhrady k uzavření této smlouvy, avšak konstatoval, že podle jeho názoru jde o politické rozhodování, a že tedy politické rozhodování v Poslanecké sněmovně a v Senátu může překonat námitky, které úřad vznesl. Jeho námitky také nebyly vzneseny fatálním způsobem. Na základě toho poslanci z klubu KSČM při jednání zahraničního výboru hlasovali proti návrhu na to, abychom souhlasili s ratifikací této smlouvy, a já vám chci také na základě toho oznámit, že věc se nám jeví natolik závazná, že poslanci klubu KSČM se vyjádří záporně k návrhu na souhlas s ratifikací.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo vystoupení pana poslance Exnera. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, která je vedena k tomuto bodu. Pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím. (V sále trvá čilý ruch.)

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, jenom stručně. Chci navázat na vystoupení pana kolegy Exnera.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby zůstali ve svých lavicích a věnovali pozornost tomuto projednávanému bodu. Jinak prosím opusťte jednací síň.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Opakuji: Chci navázat na vystoupení kolegy Exnera ne v tom smyslu, že bych souhlasil se závěrem, který on tu formuloval jako předběžné stanovisko pro hlasování, ale k tomu, jak se tady dovolával stanoviska dr. Němce, jako předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten tam právě upozorňuje na vážný problém, který se týká této věci, ale nejenom této věci, že zejména po 11. září 2001 došlo v USA, a zprostředkovaně se to potom promítá i do evropských zemí, k tomu, že ochrana svobody se dostává do úzkých ve vztahu k zajišťování bezpečnosti. Tento spor mezi bezpečností a svobodou tu byl vždycky, ale teď se dostává do nebezpečných fází a sledujeme v celé řadě věcí, jak ochrana osobnosti ustupuje. Jsou tu odposlouchávací zařízení v různých firmách apod. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP