(12.40 hodin)
(pokračuje Janota)

Předložená dohoda byla sjednána v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechna znění jsou autentická.

Platnost dohody je možné ukončit s jednoroční výpovědní lhůtou. Na investice existující k datu ukončení platnosti dohody se budou ustanovení dohody vztahovat po dobu dalších 15 let.

Dohoda o ochraně investic s Kanadou je v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Ve srovnání s existující dohodou z roku 1990 obsahuje srovnatelné závazky ochrany investic a investorů druhé smluvní strany. Současně však lépe formuluje postavení státu v oblasti řešení sporů vyplývajících z této dohody a celkově posiluje postavení hostitelského státu, který je oprávněn regulovat na svém území, aniž by porušoval závazky obsažené v dohodě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Petr Krill. Prosím tedy, aby nás seznámil se svou zprávou.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, dne 6. května 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic. Doposud platila smlouva, která byla podepsána v roce 1990 v Praze a vstoupila v platnost v roce 1992. V souvislosti s touto dohodou byla Česká republika jako přistupující stát Evropské unie upozorněna v roce 2003 na závazky vyplývající z článku 610 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství. Na základě těchto ustanovení je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodní právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v Evropské unii, do souladu s komunitárním právem. S ohledem na závazky vyplývající z Aktu o podmínkách přistoupení a Smlouvy o založení byla souběžně provedena revize všech dohod o ochraně investic, které Česká republika uzavřela se třetími státy před svým vstupem do Evropské unie z hlediska jejich slučitelnosti se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii.

Návrh nové dohody obsahuje ustanovení, která zajišťují soulad nové dohody s právem Evropské unie. Na to byla do nové dohody na návrh Kanady vložena nová ustanovení, jejichž znění je výsledkem ne jednoduchých bilaterálních česko-kanadských jednání, jak už se tady pan ministr zmínil.

Předložená dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Vážené kolegyně, kolegové, doporučuji postoupit tuto dohodu do druhého čtení a pověřit zahraniční výbor jejím projednáním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky k tomuto bodu nemám. Táži se, zda se někdo z vás hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu a přerušuji projednávání bodu č. 136, sněmovního tisku 852 v prvém čtení, po skončené obecné rozpravě.

 

Dalším bodem je

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou
o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Prosím opět o úvodní slovo ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. K této dohodě bych velmi krátce opět jenom podotkl, že je vypracována v návaznosti na článek 307 Smlouvy o založení Evropských společenství. Dohoda nahrazuje zcela původní dohodu z roku 1992.

Co se týče jednotlivých článků, tak v článku 1 byla upravena definice investice, která nyní označuje pouze investice přímé podle definice Mezinárodního měnového fondu.

Článek 2, který se týká podpory a ochrany investic a ve kterém je samostatně upravena část týkající se národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, která váže na komunitární právo.

Článek 5 Převody. Tam byla vložena harmonizační klauzule, která umožní České republice jako členu Evropských společenství provádět opatření přijatá Radou Evropské unie a omezit volný převod plateb ve vztahu k investorům druhé smluvní strany, aniž by však zároveň porušovala závazky vyplývající z dohody o ochraně investic. Dále byla do odstavce 2 tohoto článku doplněna povinnost převést platby ve volně směnitelné měně a na základě převažujícího tržního kurzu.

Dále je v dohodě upřesněna a doplněna v článku 8 problematika řešení sporu mezi smluvními stranami. Na základě požadavku turecké strany byl do článku 8 zapracován nový odstavec 4, který do značné míry limituje možnosti investorů obrátit se v případě sporu na Mezinárodní středisko pro řešení sporů s investicemi. Dále může být tomuto středisku či jakémukoliv jinému mechanismu mezinárodního řešení sporu dle dohody stran předložen pouze spor, který vznikl v souvislosti s investicí, která byla učiněna v souladu s příslušnými právními předpisy nebo schválena podle článku 2 a byla efektivně realizována. Ustanovení je sjednáno na recipročním principu, omezení tady platí jak pro české investory působící na území Turecké republiky, tak i pro turecké investory v České republice.

V článku 10 se vkládá - základní bezpečnostní zájmy, to znamená, že to je harmonizační klauzule, která váže na obdobné dikce komunitárního práva. České republice se tak podařilo sjednat dohodu plně slučitelnou s komunitárním právem, a to dohodu o podpoře a ochraně investic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Nyní požádám o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Helenu Mallotovou.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Děkuji za slovo. Jak vyplynulo z předkládací zprávy, ratifikace Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic je jedním z mezinárodních právních závazků, které pro Českou republiku vyplynuly po vstupu do Evropské unie. Neshledala jsem v jejím textu nic, co by její přijetí nějakým způsobem komplikovalo, proto doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat tento tisk zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Opět sděluji Sněmovně, že nemám žádnou přihlášku, a vyzývám vás, abyste se přihlásili, pokud chcete někdo vystoupit. Nechce vystoupit nikdo. Končím obecnou rozpravu a přerušuji projednávání bodu č. 137, sněmovního tisku 853 v prvém čtení po skončené obecné rozpravě.

 

Dále se budeme věnovat bodu

138.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou
měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu
/sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Opět slovo patří ministrovi financí Eduardu Janotovi.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, opět k renegociaci dochází na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství.

Co se týče jednotlivých článků dohody, tak je respektován článek 3 Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod. Tam je garantováno, že Česká republika nebude povinna poskytovat makedonským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení, než které poskytuje ostatním investorům a jejich investicím z členských zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí na základě mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií i se třetími státy.

Článek 6 Převody. Tam je garantováno, že Česká republika může přijmout opatření v oblasti volného pohybu kapitálu a omezit volný převod plateb, aniž by tak porušovala závazky vyplývající z dohody o ochraně investic.

Článek 8 Řešení sporu. Protokolem se zavádí půlroční lhůta pro smírné řešení sporu mezi investorem a hostitelským státem, která je dostatečně dlouhá jak pro jednání objemu (?) soudního řešení sporu, tak i pro přípravu právní ochrany žalovaného státu.

Článek 10. Tam je dle dohody vložen text, podle kterého je Česká republika oprávněna přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů.

Sjednání dohody je plně slučitelné s komunitárním právem Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám o slovo pana poslance Karla Šplíchala, který je zpravodajem pro prvé čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP