(10.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Další přihláška do rozpravy není. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepostupujeme podle § 90 odst. 2, nebylo navrženo zamítnutí předloženého návrhu ani vrácení navrhovateli k dopracování, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Pan zpravodaj souhlasí.

 

Přistoupíme k hlasování. Bude to hlasování s pořadovým číslem 426, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s navrženým přikázáním hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 86 poslankyň a poslanců pro návrh 53, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému.

 

Přikročíme k bodu

192.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007
/sněmovní tisk 466/

Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítala veřejného ochránce práv pana Otakara Motejla. Dobrý den.

Vážený pane veřejný ochránce práv, prosím vás, abyste uvedl předloženou zprávu o činnosti za rok 2007.

 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Poslanecká sněmovno Parlamentu České republiky. Já mám dnes velice složitý úkol, protože musím v poměrně krátkém časovém prostoru absolvovat výkon původně plánovaně rozložený do dvou let. Mám s vámi dnes projednat a slyšet vás úsudek o výroční závěrečné zprávě za rok 2007, která dosud nebyla na plénu Poslanecké sněmovny projednána, a současně mám tu čest prezentovat i zprávu za rok 2008, která rovněž nebyla projednána. Přitom předpokládám, že taková jsou pravidla hry, že oba dva tyto dokumenty se v příslušných intervalech dostaly k prostudování.

Oba dva tyto dokumenty byly přikázány gesčnímu výboru, to je petiční výbor Poslanecké sněmovny, který se jimi zvláště zabýval, a proto považuji trošku za netaktní, kdybych měl v současné době dvě zprávy zde přednášet v podrobnostech, které tam jsou obsaženy. Nicméně nebylo by jaksi hodno Poslanecké sněmovny a do jisté míry i prestiže Kanceláře veřejného ochránce práv, abych omezil toto své vystoupení jenom na pouhou žádost, abyste vzali zprávu na vědomí. Je to do jisté míry jakási ješitnost, kterou jako představitel této instituce nesu, do jisté míry je to moje, řekl bych, morální odpovědnost vůči těm lidem, kteří za mě tu práci dělají a kteří jsou vlastně faktickými zpracovateli všech příběhů a zpráv a kteří mají jakousi hvězdnou hodinu v tento okamžik, když sedí v kancelářích a loví na internetu, co se tady právě odehrává, takže bych jim mohl také poslat pozdrav.

Je to totiž skutečně spravedlivé, protože naše snažení, dneska se dá hovořit o osmiletém snažení, je, abyste si osvojili, že veřejný ochránce práv v českém legislativním procesu je váš orgán. Naopak já vlastně osm let čekám na usměrnění, co byste si vy přáli, abych vám přednesl, jaké informace, takže jsem polichocen opakovaným konstatováním oficiálním, ale často i neoficiálním, že zprávy jsou dobré, že jsou dobře čitelné, že jsou přehledné, že jsou zajímavé. Touto lichotkou nejsem tak zcela saturován kromě toho okamžiku, že každá chvála těší.

Zpráva pochopitelně si tak trošku fandí. Nikdo z nás nedokáže být tak kritický, aby připouštěl nějaké nepodarky nebo nezdary. Já jsem si jistě vědom, že potenciál kanceláře by možná dovoloval jiné zaměření, že by dovoloval možná jiné technologie, ale nicméně zase kvitování a příznivé hodnocení zprávy je pro mě do jisté míry nebezpečné.

O co mi dnes v současné době jde? Když se v roce 2007 projednávala závěrečná zpráva za rok 2006, byl to návrh petičního výboru, který prošel potom v závěrečném projednání na plénu, že kromě toho, že zpráva se vzala na vědomí, byla usnesením Poslanecké sněmovny vláda požádána, aby podala vám, Poslanecké sněmovně, do konce běžného roku informaci o tom, jakým způsobem se vláda zabývala a jakým způsobem řeší závěrečná doporučení, která každá zpráva chronologicky obsahuje. Já vám snad můžu prozradit to, že z tehdejší vlády nejeden ministr se cítil dotčen tímto vaším požadavkem, ale nicméně akce se povedla. Vláda České republiky se opravdu zabývala zprávou, dokonce proběhlo jakési připomínkové řízení. Zpráva vám byla posléze podána a ukázalo se, že opravdu některé otázky, které zpráva za rok 2006 obsahovala, jsou v legislativním povědomí, ale nicméně se řešení konkrétních problémů tak nějak ztrácelo v mlhách, nebo ne snad pod kobercem, ale tak někde na horizontech v mlhách se ztrácelo, takže v tomto směru celá akce byla pozitivní.

Já jsem do jisté míry byl radosten představy, že se bude tato praxe, která se osvědčila, opakovat, tím spíše, že petiční výbor, který projednával zprávu za rok 2007 i zprávu za rok 2008, tento návrh do svých závěrečných ustanovení dal, a nyní je skutečně třeba, abyste zvážili, zda tento návrh petičního výboru převezmete do vašeho závěrečného usnesení, to znamená že uložíte, nebo požádáte, tak jak ústava předpokládá, současnou vládu, a předpokládám, že tento úkol eventuálně současná vláda přenese i na vlády budoucí, aby se těmi závěrečnými zprávami, respektive souhrnnými zprávami v oblasti mých legislativních námětů a upozornění, že třeba je to oblast legislativní úpravy, aby se tím skutečně zabývala, aby vám v tomto směru odpověděla. To je podle mého soudu vlastně taková ta populární zpětná vazba mezi mojí kanceláří, vámi a exekutivou, neb já jsem vlastně vaším agentem v oblasti hodnocení situace v exekutivě. Nic více a nic méně vám garantovat nemohu, než že dohlížím vlastně, nebo se snažím revidovat, jakým způsobem se prakticky v terénu exekutiva v oblasti státní správy vypořádává s úkoly, které jim svými zákonnými předpisy ukládá.

Já v tomto okamžiku, vědom si zase toho, že při vašem nabitém pracovním programu není po tomto fóru jaksi možno požadovat, abychom probírali jednotlivé pasáže zpráv, platí to, a já si dovolím, když paní předsedající mi to dovolí, že bych vlastně tímto přednesem odbyl oba dva body, to znamená zprávu za rok 2007 i zprávu za rok 2008. Formálně jsou zprávy formulovány stejným způsobem, členěny na stejné kapitoly, že bych si tedy vám dovolil poděkovat za pozornost, doporučil bych vám, abyste se zabývali návrhy, které petiční výbor ve svém závěrečném usnesení si osvojil, zejména s tím akcentem na možnost požádat vládu, aby se závěrečnou zprávou jak za rok 2007, tak za rok 2008 zabývala. Protože já, když jsem psal zprávu za rok 2008, už jsem věděl, že zpráva za rok 2007 nebyla během roku 2008 projednána, to znamená, že vlastně ty dvě zprávy tvoří jakýsi celek, který se prolíná, myslel jsem si, jestli to dobře dopadne, tak se to bude projednávat v tentýž okamžik s ročním odstupem.

Děkuji vám za pozornost.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP